סגולה לפרנסה – תפילה לפרנסה מהרשש

סגולה לפרנסה תפילה מהרש"ש – כמובא בסידור הרש"ש ז"ל כתב סדר הוידוי ושאלת הפרנסה בברכת שומע תפילה, אחר שומע תפילות ותחנונים אתה יותר בארוכה וזה לשונו :

סגולה לפרנסה – תפילה מהרש"ש :

אנא ה' חטאנו ועוינו ופשענו ומרדנו אנחנו ואבותינו ואנשי ביתנו.
עברנו על תורה שבכתב ועל תורה שבעל פה,
ובטלנו ולא קיימנו רמ"ח מצוות עשה וענפיהם.
ומדברי קבלה ומדברי סופרים, ועברנו על שס"ה מצות ל"ת וענפיהם,
ומדברי קבלה ומדברי סופרים וסרנו ממצותיך הטובים,
ולא שווה לנו, ואתה צדיק על כל הבא עלינו,
כי אמת עשית ואנחנו הרשענו.

ועתה הננו שבים בתשובה שלימה,
ומתחרטים על כל מה שחטאנו ועוינו ופשענו,
חרטה גמורה ועוזבים אותם עזיבה גמורה.

ויהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו,
שתמחול ותסלח לכל פשעינו ותפתח לנו שערי תשובה,
ותפשוט את ימינך לקבלנו בתשובה שלימה, כי ימינך פשוטה לקבל שבים:

ויהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו,
שתזמין לנו ותשלח לנו היום ובכל יום ויום מזונות ופרנסה טובה,
לחם לאכול ובגד ללבוש, בנחת ולא בצער בריווח ולא בצמצום,
בכבוד ולא בביזוי בהיתר ולא באיסור,
פרנסה שלא יהיה בה שום בושה וכלימה,
פרנסה שאוכל לעסוק בתורתך הקדושה והטהורה והתמימה לשמה,
פרנסה שלא תצריכני בה לידי מתנות בשר ודם ולא לידי הלואתם,
כי בשמך חונני, ומאוצר מתנת חינם תכלכלני ותשפיעני,
ע"י השם הגדול (יסתכל ולא יאמר בפיו – דִיקָרְנוסָא) המונה על הפרנסה.

כי אתה נותן לכל איש ואיש די מחסורו ולכל גויה וגויה די פרנסתו,
כדכתיב עיני כל אליך ישברו ואתה נותן להם את אכלם בעיתו,
ואעפ"י שחטאנו ומנענו מזונותינו ממנו, בחסדך בטחנו, וברצונך הטיבה עלינו,
כדכתיב רוצה ה' את יראיו את המייחלים לחסדו.

וכן מידותיך להחיות לטובים ולרעים,
כדכתיב פתח את ידיך ומשביע לכל חי רצון.
ומלפניך מלכינו ריקם אל תשיבנו.

עד כאן לשונו.

ומי שיש לו פנאי בתפילת הלחש יאמר זה הסדר שכתוב בסידור הרש"ש ז"ל
ואם אין לו פנאי יאמר בקיצור כמ"ש בשער הכוונות :

רבש"ע חטאתי וכו' כנז"ל,
ואח"כ יאמר יה"ר מלפניך ה' או"א שתזמין ותשלח לנו היום ובכל יום ויום
מזונות ופרנסה טובה לחם לאכול ובגד ללבוש בנחת ולא בצער בריוח ולא בצמצום
בכבוד ולא בביזוי בהתר ולא באיסור לעבודתך ולתלמוד תורתך
[ע"י השם דִיקָרְנוסָא] הגדול הממונה על הפרנסה כדכתיב עיני כל אליך וכו' פתח את ידיך וכו'
(ויכוין השם רק בלבו וגם יכוין שהוא גי' חת"ך עם הג' אותיות ונקדותיו גי' ע"ב) וכו'

וכתב עו"ש הש"ץ וז"ל וטוב שיאמר תפילה זו בהכנעה ושברון לבב ובכפיפת ראש ובדמעה אם אפשר לו
ואם א"א לו יאמר בקול בוכים ויקבל עליו שלא לשוב עוד לעשות כזה מדעתו
ואם לאו אז מקטרגים עליו לאמור פלוני שהתודה חזר לעזות פנים לסורו הראשון
ואז עונשו ביותר ח"ו כמ"ש שם בזוהר עכ"ל. שע"ת שם:

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה