סגולות – אוסף לכל הישועות

אמירת מזמורי תהילים סגולה לישועה והצלחה

אוסף סגולות לכל הישועות – מסודר לפי סדר א"ב.

מאת הרב יצחק פנגר

סגולות – האות א'

תפילה נגד אויבים – כאשר תפגע בשונא שלך, תאמר לפניו: " אמתלאי בת עורבתא" ג' פעמים (רפאל המלאך).
אויב – להכניע שונאים: תתפלל עליהם בכל יום ז' מזמורי תהילים אלה: ל"ה, מ"ח, נ"ג, נ"ד, נ"ה,ע"א, ע"ד (רפאל המלאך).
 
אויב – אם פגעת באויבך, ואתה יודע שרצונו להרע לך, תקרא לנגדו בכוונה ז' פעמים את השם הקדוש: "אוריאל", ולאחר הפעם ה-ז', תאמר "הצליני מאויבי", ולא יוכל להרע לך.
 
אויב – אם תכתוב את שם האויב שלך ישר והפוך, ותשים אותו תחת מנעליו – תנצחהו תכף ומיד. (רפואה וחיים).
 
אויב – יאמר 7 פעמים לפני האוייב – "אוריאל", ויתהפך לו לאוהב (שם).
 
אכילה – על מנת שלא תזיק לך האכילה, סגולה לומר קודם האכילה: "רפאל" (רפאל המלאך).
 
אם – לכאב בשעת הווסת, לרפואה יש לבשל עשב בשם: "ראזמארין" ולשתות זאת עם סוכר (רפאל המלאך).
 
אישה המקשה ללדת – תשים אישה אחרת ידה על הבטן של האישה המקשה ללדת, ותאמרנה שתיהן 7 פעמים: "והוא כחתן יוצא מחופתו ישיש כגיבור לרוץ אורח" (סגולה זהב).
 
אדם בצרה הן יולדת בקושי – יאמר מזמור כ' בתהילים "יענך ה' ביום צרה" י"ב פעמים, ותכין בשם: "יב"ק" ואחר כך יאמר בפרק קי"ט את האותיות של שם האישה או האדם. למשל, אם שמה רחל, יקרא את הפסוקים המתחילים באותיות ר, ח, ל, ואחר כך את הפסוקים המתחילים באותיות משם הקדוש: קר"ע שט"ן (סגולה זהב).
 
אישה שהפסיק לה החלב – תבשל עדשים ביין ותשתה (סגולה זהב).
 
אישה שהפסיק לה החלב – תיקח עלי גפן ותבשלם בחלב עזים, ותשקה לאישה ג' ימים רצופים, בבוקר קודם שתאכל, ויחזור לה החלב (סגולה זהב).
 
אהבת אישה לבעלה – אם תכתוב שמך על לחם או על תפוח ותן לאשתך לאכול – תאהבך (סגולה זהב).
 
אישה רעה או בעל רע – מי שיש לו אישה רעה – יאמר תהילים מ"ה "למנצח על שושנים" וכו', ,רחש לבי" וכו', על שמן זית וימשח את גופו.
 
אוהבים – בכדי שירבו לך אוהבים, אמור תהילים קי"א ,הללויה אודה ה' בכל לבב" וכו'.
 
אהבה – לבטל חולת אהבה – ישתה מים שנתבשלו עם עלי ערבי נחל, ותתבטל האהבה. טוב גם לגבר וגם לאישה.
 
אהבה – קח דג חי ותמיתהו בידך, אחר כך בשלהו ותן למי שתרצה שיאהב אותך לאכול. (רפואה וחיים מירושלים)
 
אבידה – על מנת למצוא אבידה, יש לנדור סכום כסף כלשה לשמן למאור (לקנות בו שמן זית ולהדליק בו נר) לכבוד נשמתו של ר' מאיר בעל הנס, וימצא את האבידה (סגולה זהב).
 
אפיקורס – להשיב בתשובה אדם הכופר באמונה, טוב לומר תהילים קי"ח – "הודו לה' כי טוב" וכו'.
 

האות ב'

 
בכי – לילד הבוכה – קח שמן זית, ואמור עליו במוצאי היום, שבע פעמים, ג' ימים, זה אחר זה את פרק ח' בתהילים, "למנצח" וכו', ומשח את פניו, ידיו ורגליו.
 
ביקור חולים – כשהולך האדם לבקר חולה, יבקש עליו רחמים בפסוקים אלו: "אל תאונה אליך רעה ונגע לא יקרב באהלך. כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך. רפאנו ה' ונרפא הושיענו ונושעה כי תהילתנו אתה".
 
בית – סדר הלימוד לחנוכת הבית: ילמד משניות אותיות בית – ברכות, יום טוב (ביצה) תמיד (רפאל המלאך).
 
בנים – סגולה לבנים – לקיים מצוות ציצית כראוי (רפאל המלאך).
 

האות ג'

גורלות – בעל שברח מהבית לדעת האם ישוב לאשתו או לא?
 
צריך לחשב שם השואל, שם האישה ושם אותו היום בשבוע שבאה לפניך השאלה. לצרף ביחד את סכום המספרים, לאחר מכן להוציא מן החשבון 7, והנותר בידיך, בדוק לאיזה קטגוריה זה מתאים:
 
אם נשאר אחד – תדע שלא ישוב לעולם.
 
אם נשאר שניים – ישוב.
 
אם נשאר שלושה – ישוב בנחת ולא בצער.
 
אם נשאר ארבעה – לא ישוב אלא לאחר זמן מרובה.
 
אם נשאר חמש – ימות בחזרתו או יוכה בייסורין גדולים בדרך חזרתו.
 
אם נשאר שש – יבוא לביתו בקרוב.
 
אם נשאר שבע – לא ישוב לעולם.
 
באותו האופן ניתן לדעת אם אישה שברחה מהבית תחזור או לא. תחשב שם השואל, שם הבעל ושם יום השבוע כמו בדרך הראשונה, ותדע כי שם יום השבוע מחשבים באופן הנ"ל: אם באה לפניך השאלה ביום א', תחשב שם היום למספר 1, ואם ביום ב' – תחשב 2, וכו' (מקבלת הריב"ש) (רפאל המלאך עמ' 40).
 

האות ד'

 
דם – אדם שסובל מדימום באף או במקומות אחרים, ילחש באוזנו של האדם המדמם את הפסוק: "שופך דם אדם באדם דמו ישפך", שלוש פעמים. מי שסובל מנזילת דם מן החוטם, סגולה שירגיל עצמו להריח הדסים (רפאל המלאך).
 
דיבור – מי שהסתלק ממנו כוח הדיבור לפתע – סגולה לשים בפיו קליפת אתרוג (רפאל המלאך).
 

אות ה'

הבדלה – סגולה בכל מוצאי שבת יתבונן בכוס ההבדלה עד שיראה את פניו (רפאל המלאך).
 
הצלחה- סגולה להצלחה – דע, שאין לך אדם שלא ימצא לפעמים מטבע או מטבעות מונחות על הארץ, וייזהר שלא להוציא אותן מטבעות, אלא יחזיקן תמיד אצלו בכיס קטן מיוחד לזה (רפאל המלאך).
 
הרהורים – להינצל מהרהורים אסורים או בעיתיים – יש מקובלים, שכתבו סגולה לומר את הפסוק "אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה", ויש כתבו לומר: "לב טהור ברא לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי" (רפאל המלאך).
 
העברת דירה , התחלת עסק – אלו ימים טובים לעבור מבית לבית, לדור או להתחיל עסק חדש: הימים הטובים לכך – ב', ד', ט', י', י"א, ט,ו, ט,ז, י"ט, כ', כ,א, כ"ז, כ"ט.
 
ימים א', ג', ה' הינם ימים רעים, ואילו שאר הימים לא רעים ולא טובים. (ספר הזכירה ח"ב דף ג', דרך ישרה דף פא. תשובת אבני צדק יו"ד מ"ד). בכל הדברים הללו מי שרוצה לא לחשוש, פשוט יתעלם. מי שלא מקפיד – לא מקפידים עליו. והבוטח בה' חסד יסובבנו.
 
הפסד כלכלי – ייזהר ביותר מלדבר לשון הרע (דיבור שלילי, גנאי על אדם אחר), ועל ידי דיבור כזה, גם אם אדם מרוויח מצד אחד הרבה, הלשון הרע יוצר "חורים בכיסים".
 
הקאות – רפואה בדוקה למי שמקיא ללא הפסקה, יגררו חריין (חזרת) ויניחו לו על גומת הלב, זה יעצור את ההקאה.
 

אות ז'

 
זיווג – גורל: לחשב את שם הארוס והארוסה, ולהוסיף עליהם ט"ז (16), וישליכם ט, ט.
 
דוגמא: יוסף + מיכל – יוסף = 156, מיכל – 100, סה"כ – 256.
 
אם נשאר 9 = שלא יתחתנו, ואם יתחתנו – קטטה תהיה ביניהם לעולם.
 
אם נשמר 8 = יצליחו בכל, ויהיה ביניהם אהבה עזה ככוכבים.
 
אם נשאר 7 = יחד יחיו ויחד ימותו, כי כוכבם לבנה.
 
אם נשאר 6 = רעה תהיה בניהם, כי כוכבם שבתאי.
 
אם נשאר 5 = יהיה פעם טוב ופעם רע, כי כוכבם צדק.
 
אם נשאר 4 = יאהבו זה לזה באהבה ואחווה, אך פרנסתם בדוחק, כי כוכבם חמה.
 
אם נשאר 3 = שנאה תהיה ביניהם, כי כוכבם דלי.
 
אם נשאר 2 = רעה וקנאה לא תגרע מביניהם, כי כוכבם מאדים.
 
אם נשאר 1 = הצלחה וששון ושמחה והרווחה טובה יהיה ביניהם, כי כוכבם נוגה.
 
(רפואה וחיים מירושלים)
 
זיווג – מי שקשה לו למצוא בת או בן זוג – יתפלל בכל יום בכוונה את "שירת הים", ויאמר אחר התפילה מזמורי התהילים הבאים: ל"ב, ל"ח, ע, ע"א, קכ"ד (רפאל המלאך).
 

האות ח'

 
חולה – ישנם ח"י פרקים שהם סגולה לקורא על החולה והם:
 
פרק ו', כ', כ"ה, ל', ל"ב, ל"ח, מ"א, נ"א, פ"ו, צ"א, ק"ב, ק"ג, ק"ז, קט"ז, קי"ח, ק"ל, קל"ט, קמ"ב (הנודע ביהודה).
 
חולה – יאמר בספר התהילים בפרק קי"ט את הפסוקים המתחילים מאותיות שמו של החולה (למשל אם שמו משה – לקרוא את הפסוקים המתחילים באותיות מ,ש, ה'), ואחר כך את הפסוקים המתחילים באותיות "קרע שטן", שהינו שם קדוש שמסוגל לבטל גזרות רעות.
 
חולה – מי שיש לו חולה בתוך ביתו – שיאמר שיר השירים כולו קודם אור היום.
 
חשק – לחשק אכילה יאכל שום, אך לא יותר מדי.
 
חשק – להרבות חשק גדול לאכילה, ולחזק את מערכת העיכול, יש לאכול בצלים.
 
חנוכת הבית – לחנוך בית חדש, כדאי ללמוד משניות מסכת ברכות, יום טוב (ביצה), ומסכת תמיד, שהם ראשי תיבות בית.
 

האות ט'

טירוף – מי שדעתו מטורפת עליו, או להישמר מפני רוח רעה, או מפני שטן ומזיק: כותבים שם: קר"ע שט"ן ותולים בצווארו ויתרפא.
 
ילד הבוכה הרבה – אמור לו באוזן ימין עשרים פעמים ובאזן שמאל עשרים פעם את נוסח הפסוק: "כי עם בציון ישב בירושלים בכה לא תבכה חנון יחנך לקול זעקך בשמעתו ענך", ויפסיק לבכות. עוד רצוי להניח מתחת לכרית ראשו אבן.
 

אות י'

 
ייסורים, צער – על כל צער וייסורין שיש לאדם, סגולה לצדק את הדין ולומר בשמחה: "יוצרי ובוראי, אתה צדיק על כל הבא עלי כי אמת עשית ואני הרשעתי (ובכך יסתלקו ממנו הייסורים. אומר האור החיים הקדוש: "סמא דייסורי קיבולי" – תרופת הייסורים היא קבלתם).
 
לאחר שהכאב יעבור יאמר: "מודה אני לך יוצרי ובוראי יתברך שמך בפי כל חי, ששלחת רפואה לכאבי" (יסוד ושורש העבודה בצוואתו).
 

אות כ'

 
כאב בטן – לכאב בטן עליון, אמור ז' פעמים על יין את הפסוקים המתחילים באות ח' בפרק קי"ט בתהילים: "חלקי ה' אמרתי" וכו'. ושתה את היין.
 
כוח גברא – מי שאין לו כוח גברא ייקח חלמון ביצה בת יומא, ויערבב אותו עם יין לבן וישתה בלילה.
 
כאב אוזן – לכאב באוזן הימנית, אמור בפרק תהילים קי"ט את שמונת הפסוקים המתחילים באות ר' על מי בצל (לקחת בצל חתוך, להשרות אותו במים במשך שלוש שעות, , ואחרי כן לקרוא את פסוקי התהילים על וכנגד אותם מים), לאחר מכן לטפטף טיפה אחת לתוך האוזן הימנית. ולכאב באוזן השמאלית ילחש על מי בצל את הפסוקים המתחילים באות ת' ולטפטף טיפה אחת לתוך האוזן.
 
כאב אוזניים – ירתיח שמן זית ויכניס את ההבל העולה מהרתיחה לתוך אוזנו ויתרפא.
 
כאב אוזניים – להטיף שמן שקדים פושר לתוך האוזן הבריאה ולא לאוזן הכואבת.
 
כוויה – תיכך ומיד יאמר בכוונה גדולה: "יברכך ה' וישמרך" – שלוש פעמים, "יאר ה' פניו אליך ויחונך" – שלוש פעמים, "ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום" – שלוש פעמים.
 
כישוף – סגולה בדוקה לדעת אם נעשה לאדם כישוף, ילך לקן של נמלים וישב שם עליהם. אם נדבקו בו, אז לא נעשה לו כישוף, ואם לא נדבקו, בודאי נעשו לו כשפים.
 
כישוף – סגולה שלא ישלוט עליו הכישוף ומזיקים, וכל כוחות הטומאה שבעולם: יאמר בהבדלה, לאחר סיום הברכות: "וראית את אחורי ופני לא יראו" ויכוון בראש את השמות: אגף שגף נגף, ויתבונן בציפורניו לאור הנר, ומובטח לו שלא ישלטו בו (ספר רפואה וחיים).
 

אות ל'

 
ללדת בנים – לבשל ערבה ולשתות, כי ערבה בגימטרייה – זרע.
 
לידה – לדעת מה תלד האישה המעוברת – אמור לה פתאום "הראיני ידך". אם תראה את גב היד – יהיה זכר, ואם תראה את כף היד – יהיה נקבה (רפואה וחיים).
 
לאהבת חתן וכלה – שים צואה של יונים תחת המטה של הזוג, ולחכות שהם יישנו על מיטה זו מספר לילות, ויאהבו זה את זו.
 
לידה קלה – סגולה לנשים שלא יתקשו בלידתן – שיאכלו בכל מוצאי שבת סעודה (עדיף עם לחם), לשם סעודת מלווה מלכה, ויאמרו שהסעודה לשם מצוות סעודת מלווה מלכה ועל ידי זה ילדו בנקל.
 
להצלחה – להצליח עסק או במסחר, תהיה נזהר בכל עינייני העסקים, אשר אתה רוצה לעשות, שתאמר קודם לכן, בזמן שאתה מדבר בנושא הנ"ל: "אם ירצה השם" (רפואה וחיים).
  

האות מ'

מחלה – בכדי לא להדבק במחלה בעת ביקור חולים, לפני שנכנס לבקר את החולה, בכדי לא יינזק, יריח את ריח הזיעה שלו מבית השחי קודם שיכנס (סגולה זהב).
 
מטפל – בסוף טיפול יאמר המטפל את הפסוקים והתפילה הללו: "והסיר ה' ממך כל חולי וכל מדוי מצרים הרעים אשר ידעת לא ישימם בך ונתנם בכל שנאיך. ויאמר אם שמוע תשמע לקול ה' אלוקיך והישר בעיניו תעשה, והאזנת למצוותיו ושמרת כל חוקיו כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה' רופאך. בורא ניב שפתים שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר ה' ורפאתיו" (בשלושת הפסוקים הנ"ל ישנן נ"ד תיבות – 54 מילים, וסימן לדבר גימטרייה – "כי אחיה").
 
"ריבונו של עולם למען שמך הגדול ולמען רחמיך וחסדיך המרובים חוס וחמול על פלוני בן פלונית החולה ושלח לו רפואה שלימה על גופו ועל בשרו ועל כל איבריו עם כל חולי עמך בית ישראל אמן. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי" (תיקון לחולה, הנודע ביהודה).
 
מקשה ללדת – תשים אישה אחרת את ידה על בטן המקשה ללדת, ותאמר היא עם האישה שבע פעמים: "והוא כחתן יוצא מחופתו ישיש כגיבור לרוץ אורח".
 
מחשבות לא טובות – על מנת לבטל מחשבות זרות, שיאמר הרבה פעמים את הפסוק: "אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה".
 
להעביר מחשבות רעות – יעביר את ידו הימנית על מצחו ג' פעמים ויאמר בכל פעם: "לב טהור ברא לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי".
 
יצר – אם יצרו תוקפו, ינדור לצדקה סכום כלשהו, וייחלש כוח היצר.
 

אות ע'

 
עין הרע – סגולה מפי הרב המקובל ר' מענדלי מרימינוב זלל"ה: תחילה יאמר את הפסוק:
"ואני תפילתי לך ה' עת רצון אלוהים ברוב חסדך ענני באמת ישעך" (תהילים סט', יד), ואחר כך יאמר: ריבונו של עולם בעל השמות היוצא מהפסוק: "ואני ברוב חסדך אבוא ביתך אשתחווה אל היכל קודשך ביראתך" (תהילים ה' ח'), מראשי התיבות ומסופי התיבות ומאמצעי התיבות. תסיר כל מין עין הרע מפלוני בן פלונית, ויהי רצון כאילו כיוונתי את כל הכוונות שכיוון בהם רב הונא עליו השלום אמן כן יהי רצון.
 
עין הרע – ישנו שם קדוש, המסוגל לשמירה נגד עין הרע, היוצא מן הפסוק: "ושם בת אשר שרח".
 
בזמן שאתה אומר את הפסוק, תמנה באצבע הקמיצה של יד ימין כמה פעמים ובכל פעם תכוון בשם: "ובא"ש", היוצא מפסוק זה בראשי תיבות (רפואה וחיים מירושלים).
 
עין הרע – ישנו עשב הנקרא רוטה, המועיל לעין הרע ולבטל כישוף, וישנו שם קדוש הנכתב "רוטא" ויכוון בשם הזה בזמן ששותה תה מעלי רוטה. הרוטה, בכמויות גדולות, הינה רעילה, ותגרום הקאות. השימוש ברוטה אינו מומלץ לנשים בהריון. בעברית נקרא הצמח "פיגם" – ידוע כי האות יוד מציינת חכמה, והיא בחינה עליונה, ולכן היא באה בתוך המילה "פגם", לבטל את השליליות שבפגם. רצוי לעקור אותו משורשו קודם הנץ החמה, ויחתוך אותו בזהב דווקא, ויריח בו מדי פעם.
 
עצם בגרון – למי שנתחבה עצם בגרונו (כגון: עצם של דג או שכמותו), ואינו יכול לבלוע, ישים רגליו במים קרים והדבר יעזור (רפואה וחיים).
 
עצם בגרון – למי שנתקע עצם בגרונו, שיביאו עצם נוספת מאותו המין ויניחו על קודקודו, ויאמרו זה הלחש: חד, חד, נחית בלע, בלע נחית חד, חד.
 
עצם של דג בגרון – יאמר: "ננעצת כמחט ננעצתא כתריס שייא שייא", ואחר הלחש יאמר: "יזר יזר בלע בלע יזר יזר".
 
עשירות – לברך ברכת המזון בקול ובשמחה.
 

אות פ'

 
פחדים – אם אדם דר בבית, ומפחד מסיבה לא ברורה, יאמר תהילים פרק ס"א, "למנצח על נגינת לדוד…".
 
פחדים – אדם הסובל מפחדים יסתכל בכוס של ההבדלה, וינסה לראות את מצחו, ויאמר שלוש פעמים לכיוון הכוס: "כי ראיתי אלוקים פנים אל פנים ותנצל נפשי" (בראשית לב, לא).
 
פרנסה – אמר הר' הקדוש ר' פנחס מקאריץ, דברך סגולה לומר כל יום ה, י"ג עיקרים וגם איגרת הרמב"ן, שכתב לבנו, כי באותו ביום אשר יקרא את האיגרת הנ"ל יענוהו מן השמים כל מה שישאל.
 
פרנסה – הגאון החיד"א בפירושו על הזוהר בפרשת ויקהל, כתב סגולה להתעשר: לברך ברכת המזון בקול ובשמחה, ונתן לזה רמז מהפסוק במשלי: "ברכת השם (היינו, ברכת המזון שהיא מן התורה) היא תעשיר, אך ולא יוסיף עצב עמה" (משלי י, כב).
 
פרנסה – להרוויח פרנסתו בלי צער – יאמר בכל מוצאי שבת 70 פעם: "אליהו", לא פחות ולא יותר, ובכל פעם יכוון את השם "אגלא", ולא יספר זאת לאף אחד, משום שאין הברכה שרויה, אלא בדבר הסמוי מן העין.
 
פיטורין – אם פיטרו אותך מהעבודה, והעמידו אחר במקומך, אמור תהילים מ"א למנצח וכו', וכן מזמור מ"ב למנצח וכו', כאיל תערוג וכו', ומזמור מ"ג שפטינו וכו'. אמור אותם ג' פעמים ביום, ותראה פלאים גדולים.
  

סגולות אות צ'

ציפורניים – צריך להיזהר מאד מלגדל ציפורניים, וזאת מהסיבה, שישנם כוחות רוחניים שליליים הנקראים באופן כללי – "חיצוניים", "קליפות", היונקים מקצות הציפורניים. כל עוד הציפורניים בגובה הבשר אין בעיה, אך ברגע שהן גולשות החוצה צריך לקצוץ אותן. רצוי לקצוץ אותן ביום שישי.
 

אות ש'

 
שונא – סגולה אם יש לאדם שונא, שלא יזכיר את שמו, גם לא בכדי לקללו. כי בהזכרת שמו מוסיף בו כוח ואומץ, ואם ירצה שיכלו ויאבדו שונאיו לא ידבר מהם כולם (ר' פנחס מקאריץ).
 
שונא – מי שיש לו שונאים, יאמר תהילים פרק י', "למה ה' תעמוד ברחוק" וכו' (אמרי נועם החיד"א).
 
שנאה – להעביר שנאה בין איש לאשתו, אמור תהילים ק"מ "למנצח" וכו', "חלצני ה'" וכו'.
 
שלום בית – ישנם כוחות חיצוניים, המצויים בבתים, אשר מקלקלים את השלום בית, ועל ידי זה מתרבה הכעס, הקטטות והמריבות בבית. הסגולה לטהר את הבית היא לקרוא בכל יום, במשך תקופה של 40 יום או לפי הצורך, את הפסוקים המתחילים באותיות שלו"ם בי"ת (האות ש, ל, ו, וכו') בפרק קי"ט בתהילים.
 
שליטה – אם החתן נזהר לשים רגלו הימנית על רגל שמאל של הכלה בשעת אמירת ז' הברכות, אז הוא יהיה הדומיננטי בבית וידו תהיה על העליונה. ואם הכלה נזהרת לשים את רגלה השמאלית על רגלו הימנית של החתן, אז תשלוט היא עליו כל ימיה.
 
שם האדם – בכדי לדעת אופיו של אדם, ניתן להתבונן באותיות המרכיבות את שמו, אותיות של חסד מורות על אופי נוח, רגוע ובעל רחמים, לעומתם אותית של דין מראות על אדם יותר קפדן, לפעמים כעסן, שאפתן ומלא מרץ:
 
א, ב, ג, ד, ה, ו – רחמים גמורים.
 
ז, ח, ט, י – רחמים ברמה בינונית.
 
כ, ל, מ, נ, ס, ע – ממוצעים בין דין לרחמים.
 
פ, צ, ק, ר, ש, ת – דין גמורים.
 
ידיעה זו הינה הכרחית לעוסקים בשמות – הוספת שם או אות לשם יכולה לשנות את גורל האדם ואת אופיו (מפעולות אלוקים סי' ד').
 
שמירה מעין הרע – לומר בכל יום פרק שירה, שכל האומר אותו ניצול מיצר הרע ועין הרע ומדין קשה וכל מיני מזיקים, וזוכה לאריכות ימים.
 
שמירה – יאמר בכל יום בו הוא שרוי בסכנה ז' פעמים "מיכאל" בנשימה אחת, וימצא שמחה כל אותו היום. ולהבטחה יש מוסיפים בכל בוקר, כשיתעורר משנתו, לאחר שייטול את ידיו, יאמר ז' פעמים "אוריאל" (שם של מלאך) בנשימה אחת, ומובטח לו שיצליח כל אותו היום (רפואה וחיים).
 
שמירה בדרך – הרוצה ליסע למרחקים, ייתן לו אוהבו מטבע ויאמר לו בזה הלשון: הנני נותן לך מטבע זה, שתהיה שלוחי כשתבוא למחוז חפצך (לאותה עיר שרוצה אתה לילך), תתרום אותו לצדקה ואז יקרא שלוחי מצווה ולא יהיה ניזוק באותה דרך. או יאמר לעצמו לפני שהוא יוצא לדרך, שייקח מטבע ויאמר, כשאבוא למחוז חפצי אני נותן את זה המטבע עבור שמן למאור בעד נשמת רבי מאיר בעל הנס, וכשיגיע למחוז חפצו יקיים את נדרו (סגולה זהב).
 
שיעשו בני אדם רצונו – יעלה על הר, יקח ארבע אבנים ויאמר: "ירושלים הרים סביב לה וה' סביב לעמו מעתה ועד עולם", ובשעת האמירה ישליך את האבנים לארבע רוחות העולם.

אות ת' 

תהילים

 
מזמור ב' – אמור אותו בכדי להינצל מסערה בים.
 
מזמור ג' – אדם שחש בכתפיו וראשו, יאמר על שמן זית ,וייתן בו מעט מלח וימשח את המקום הכואב.
 
מזמור ה' – אמרי האזינה – בכדי למצוא חן בעבודה או בצבא וכד', ייקח שמן זית ויאמר את המזמור הזה שלוש פעמים בזריחה, ושלוש פעמים בשקיעה, ויימשח את ידיו ורגליו ויצלח.
 
מזמור ז' – אם יש לך שונא אמור את המזמור הנ"ל ותתפלל להשם יתברך שיכניע אויבך.
 
מזמור ח' – למצוא חן קח שמן זית ואמור אותו על שמן הזית במוצאי היום ז' פעמים, ג' ימים, ומשח פניך, ידיך ורגליך, והוא טוב גם לנער בוכה.
 
מזמור יא' – טוב לאומרו נגד רוחות רעות, אנשים רעים וסכנות.
 
מזמור יב' – טוב לאומרו שלא יחטא אדם, ויינצל מעצות רעות.
 
מזמור יג' –טוב לאומרו להינצל ממיתה משונה או שאר פורעניות.
 
מזמור יד' –טוב לאומרו בזמן שהוא מפחד פן ידברו עליו לשון הרע, ובזמן שלא יאמינו לדבריו.
 
מזמור מו '- תאמר מזמור זה ז' פעמים ביום, ויקבלוך הבריות בסבר פנים יפות.
 
מזמור נב' – להסיר ההרגל לדבר לשון הרע.
 
מזמור נח – טוב לאומרו לכלב רע שלא יזיק.
 
מזמור סג' –אם עליך לחלוק רכוש, או השתתפת עם קבוצה ואתה רוצה לחלוק, אמור זה המזמור, ויבוא לך חלק הטוב.
 
מזמור סט'- אם אתה סובל מחמדנות ומשיכה חזקה לעבירות, תאמר מזמור זה על מים, ותשתה.
 
מזמור ע – אמור אותו בכדי להתגבר על אויבים.
 
מזמור עא – שלא יתפסו אותך, אמור אותו ז' פעמים בכל יום ערב ובוקר וצהריים.
 
מזמור עג' – להינצל משמד (העברה על דת) אמור אותו ז' פעמים בכל יום.
 
מזמור עז – טוב להרגילו, שלא ייפול בשום צרה.
 
מזמור עח – לחן וחסד לפני המלכות.
 
מזמור עט – טוב לאומרו בכדי להמית שונאים.
 
מזמור פב – אם שלחך איש בשליחות, אמור מזמור זה, ותחזור מהרה ותצליח בשליחותך.
 
מזמור פו' – טוב לומר אותו, להינצל מרוח רעה.
 
מזמור פט –לאדם שסובל באיבריו ועצמותיו מן החולאים, יאמר אותו על שמן זית, וייקח צמר גפן וימרח את השמן על איבריו הכואבים. במידה ותרצה להציל אדם מתפיסה, צא לאוויר השמים ואמור מזמור זה כשעיניך לשמיים.
 
מזמור צג – טוב לאמרו לנצח בעל דינו (אדם שיש לו משפט,טוב לו לאומרו).
 
מזמור ק – לנצח אוייבים, אמור אותו ז' פעמים.
 
מזמור קד – המזמור הזה טוב להרוג מזיק.
 
מזמור קיא – שיירבו לך אוהבים.
 
מזמור קטז – האומרו תדיר, לא ימות ממיתה משונה ולא ממיתה פתאומית.
 
מזמור קכ"א – בצאתך בלילה יחידי אמור אותו ז' פעמים. מסוגל לשמירה.
 
מזמור קכ"ב – בעת שאתה הולך אצל אדם גדול, אמור אותו ג' פעמים, ויקבלוך בסבר פנים יפות.
 
מזמור קכד – כשתרצה לעבור בספינה, התפלל מזמור זה, ורק אח"כ תעבור.
 
מזמור קכה – אם אויבים מאיימים עליך, קח מלח בידיך, ואמור את השירה הזאת ז' פעמים.
 
מזמור קלז – טוב לאומרו להעביר שנאה.
 
מזמור קלח – טוב לאומרו לעורר אהבה. .
 
מזמור קלט – טוב לאומרו להשכין שלום ואהבה בין בעל לאישתו.
 
מזמור קמ' – טוב לאומרו להעביר שנאה בין איש לאשתו.
 
מזמור קמא – טוב לאומרו לכאב הלב.
 
מזמור קמב – לחולי השוקיים.
 
מזמור קמג – טוב לאמרו לחולי הזרוע.
 
מזמור קמד – טוב לאומרו לשמירה מן המזיקים ושדים.
 
מזמור קמה – טוב למי שמפחד. יאמר אותו ג' פעמים ואחר כך יאמר "יושב בסתר" וכו' ז' פעמים.
 
מזמור קמז – טוב למי שנשכו נחש.
הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה