סודות התורה

ישיבת ברסלב

מדברי רבי נחמן מברסלב

כשאדם לומד תורה צריך לראות,

שמכל הלימודים שהוא לומד בתורה,

שיקבל ויוציא מהם משפטי אמת,

דהינו הנהגות ישרות, הן לעצמו הן לאחרים שמתנהגים על ידו,

כל אחד ואחד כפי בחינתו כפי הממשלה והרבנות שיש לו, הן לרב הן למעט.

כגון קהילה שמנהיג, עובדים תמת מרותו, ההולכים אחר עצתו ודיבורי פיו, מפקד לחיילים, חברים שכנים, בני ביתו ילדים…

וזה זוכין על ידי אמונת חכמים,

שעל ידי זה יכולין לקבל ולהוציא מכל הלמודים שלומד בתורה משפטי אמת והנהגות ישרות,

שידע איך להתנהג בכל דבר – הוא והתלויים בו…

(ליקוטי עצות ערך תלמוד תורה, סימן מה.):

ולמעשה איך זוכים להוציא מכוח אל הפועל ולקיים זאת למעשה ?

על זה אומר רבי נתן מברסלב:

כל עבודת איש הישראלי כל ימי חייו וכל מה שבא לזה העולם,

הוא רק בשביל השגת הנעשה ונשמע,

שהוא בחינת קבלת התורה (בחי' נשמע) וקיומה (בחי' נעשה),

שרק בשביל זה בא האדם לזה העולם,

שיהיה יגע בתורה, עד שישיג בכל פעם את הנסתר ממנו,

לעשות מתורת השם – תורתו,

מהנסתר בחינת נשמע (בחי' חכמה תורה), יהיה נעשה אצלו בחינת נגלה, בחינת נעשה (שיפעל ויעשה מעשים טובים על פי דעת תורה שלמד והבין).

אך אי אפשר לזכות לזה כי אם על ידי הדבור,

שהוא (הדיבור) עיקר התפלה, שצריכה להיות בדבור דיקא

(ולא כמו שהעולם אומר "אני מתפלל בלב", אלא בפה במילים בלחש או בקול העיקר שיוציאם בפה מלא).

(שימו לב לנאמר) ואם היה כל אדם זוכה להשתדל להרבות בדבורי התפלה ולקדש דבורו כראוי

בודאי היה כל אדם זוכה בכל פעם להשגות גדולות !!

(כי הדיבור הוא כלי לקבלת השפע כמבואר בספרי רבי נחמן מברסלב) !!

כי השם יתברך שומע תפלת כל פה, וחפץ להיטיב ולגלות לכל אדם נסתרות שבתורה  (הלכות מתנה, הלכה ד', אות כג):

(אבל זה אפשר רק ע"י שיתפלל לזכות לקיים למעשה מה שלמד שיבוא לידי מעשה או לפחות שיתפלל שיזכה לקיים או שיגלה רצון לפני ה' "יהי' רצון ה' – הלימוד שלי כאילו עשיתי, והלואי שאני יזכה לך… וכדומה…)

על כן הרבו אהובים בלמוד התורה ותראו להשתדל לקיים ככל שניתן את אשר למדתם שיבוא לידי מעשה…

ויהי' רצון שלא נכלם ולא נכשל לעולם ועד, ונזכה לבוא לעמקות ידיעת סודות וקדושת התורה – כי היא חיינו אורך ימינו ובה נהגה יומם ולילה !!

בברכת התורה ולומדיה

ישיבת ברסלב מאיר

בוא להיות שותף

תמוך בישיבה ובפעילותיה לזיכוי הרבים ואהבת ישראל !!

www.breslevmeir.com/donate

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה