סוד הסביבון וגילגול הנשמות

סביבון, כולם יודעים ונהנים בסביבון של הילדים המשחק הידוע של חנוכה, והוא מנהג עתיק יומין בעם ישראל ובו מרומז סוד הגילגול. וסוד גילגול הנשמות והנהגת העולם, ובו סוד הגאולה וקרבת ועבודת ה'.

ערוך מחיי מוהר"ן לרבינו רבי נחמן מברסלב אות – מ

אומר רבינו רבי נחמן מברסלב : בעניין סיפרי המחקרים מבואר כבר אצלנו כמה פעמים שאסור לעסוק בהם וצריך להרחיק מאד לבלי ללמוד אותם, ולבלי להביט בהם כלל.

אפילו בספרי חקירות של גדולי ישראל. כי הוא אסור גדול מאד ללמד אותם. וכבר מבאר בכמה ספרים גדל האסור ללמד בהם כי לא באלה חלק יעקב, כי אין לנו שיכות בהם.

כי אנו מאמינים בו יתברך באמונה לבד בלי שום חקירה כי הוא יתברך ברא את העולם כולו ומקים את עולמו ועתיד לחדש את עולמו וכו'.

ודרך אלו הספרים להקשות קושיות שנראין כקושיות גדולות והתרוץ חלוש מאד ומי שרוצה לחקור יותר ולהקשות על התרוץ יכול להקשות ולא יועיל לו התרוץ על כן אסור לעין בהם כלל. ובאמת כל הקושיות שלהם אינם כלום והם כולם הבל ורעיון רוח:

ומה שאנו רואים שיש בני אדם שאין דעתן נמשכת אחר ספרים קדושים ונוראים מאד, כגון ספרי הזהר וספרי האר"י זצ"ל וכיוצא, אף על פי שיש בהם חדושים נוראים מאד מאד המאירים עינים ומתוקים מדבש, והם נמשכים דיקא אחר ענינים אחרים כגון חקירות, דע כי זהו מחמת מזגם כי מזגם בטבעם הוא מזג רע מן התולדה שנולדו במזג רע שאינם יכולים לסבל את הדבר הקדוש באמת. ובאמת בודאי יש לו בחירה ויש לו כח לשבר את מזגו הרע. אבל מאחר שנולד במזג רע כזה, הוא צריך לסבל מרירות גדול לשבר את מזגו וטבעו הרע. ואשרי לאדם שנולד בקדושה:

ונמצא בספריהם קושיות על סדר הבריאה – מה זכה הכוכב להיות כוכב, או המזל להיות מזל. ומה חטאו הדברים השפלים שיהיו שפלים, כגון בהמות וחיות וכיוצא ומדוע לא היה בהפך, וכן – מפני מה הראש ראש והרגל רגל ומדוע לא יהיה בהפך וכיוצא בזה. כמבאר אלו הקושיות באריכות בספריהם. ובאמת הכל הבל ורעות רוח. ואין צריכין לחקר אחריו יתברך כי צדיק וישר הוא:

ובאמת דע כי כל העולם כולו הוא בחינת גלגל החוזר שקורין דריידיל (סביבון).

והכל חוזר חלילה ונתהפך – מאדם מלאך וממלאך אדם ומראש רגל ומרגל ראש, וכן שאר כל הדברים שבעולם כולם חוזרים חלילה ומתגלגלים ומתהפכים מזה לזה ומזה לזה מעליון לתחתון ומתחתון לעליון.

כי באמת בהשורש הכל אחד. כי יש נבדלים דהינו מלאכים שהם נבדלים לגמרי מן החומר, ויש גלגלים שהם בחינת חומר אבל חומרם זך מאד. ויש עולם השפל דהינו זה העולם השפל שהוא חמר גמור. ואף על פי שבודאי כל אחד ואחד מאלו השלשה הנ"ל הוא נלקח ממקום מיוחד. אף על פי כן בשורש הכל שם כולו אחד:סביבון

ועל כן כל העולם כולו הוא בחינת גלגל החוזר והכל חוזר ונתהפך. שעתה זה הדבר הוא בבחינה עליונה בבחינת ראש ודבר אחר בבחינה שפלה בבחינת רגל, ואחר כך נתהפך וחוזר ונעשה מבחינת רגל בחינת ראש ומראש רגל, וכן נתהפך מאדם מלאך וממלאך אדם כמו שמצינו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה שהשליכו מלאכים מן השמים אל עולם השפל ונכנסו בחמר גמור עד שהיו בעלי תאוות וכו'.

וכן כמה פעמים שבאו מלאכים בעולם הזה ונתלבשו בחומר כמבאר בכמה מקומות וכן להפך שמצינו שנעשה מאדם מלאך. כי העולם הוא בחינת גלגל החוזר שקורין דריידיל (סביבון) והכל חוזר חלילה, כי באמת בהשורש כולו אחד כנזכר לעיל. (גם מצינו שרגלו של זה הוא גבוה יותר במעלה מראשו של אחר. וכן בעולמות, כי המדרגה התחתונה של עולם העליון הוא במעלה יותר ממדרגה העליונה של עולם התחתון ממנו אבל באמת הכל חוזר חלילה כנ"ל):

וזה בחינת מה שמשחקין בחנוכה בדריידיל (סביבון), כי חנוכה הוא בחינת הבית המקדש. ועקר בנין בית המקדש היא בחינה הנ"ל בחינת גלגל החוזר. כי בבית המקדש היה בחינת עליונים למטה ותחתונים למעלה, כי השם יתברך השרה שכינתו במשכן ובבית המקדש שזה בחינת עליונים למטה, וכן להפך כל ציורא דמשכנא הכל היה רשום למעלה.

וזה בחינת תחתונים למעלה שזה בחינת דריידיל (סביבון) בחינת גלגל החוזר שהכל חוזר ונתהפך כנ"ל. כי על פי חקירה הוא דבר רחוק מאד שהשם יתברך שהוא מרומם ומנושא למעלה מכל הרוחניות יהיה מצמצם שכינתו בכלי המשכן הן השמים ושמי השמים לא יכלכלוך וכו'.

ואף על פי כן הראה השם יתברך שהוא דוקא להפך מדעתם כי באמת השם יתברך השרה שכינתו במשכן. וכן להפך הוא דבר רחוק על פי חקירה שהאדם שהוא בריה שפלה יהיה לו כח לעשות רשם למעלה, או בהמה שפלה יהיו מקריבין אותה לקרבן שתעלה לריח ניחוח לנחת רוח לפניו יתברך שאמר ונעשה רצונו, ואיך שיך רצון אצלו יתברך? אבל באמת הראה השם יתברך להפך מדעתם, כי באמת השם יתברך השרה שכינתו למטה במשכן ובבית המקדש, והבהמה עלתה לריח ניחוח וכו'. וזה בחינת עליונים למטה ותחתונים למעלה בחינת גלגל החוזר בחינת דריידיל (סביבון):

והנה כח היולי המובא בספריהם הוא בחינת הממוצע בין הכח והפעל. כי כל דבר הוא בתחלה בכח ואחר כך יוצא מכח אל הפעל וכשיוצא מן הכח קדם שבא אל הפעל יש בחינת היולי שהוא ממוצע בין הכח והפעל שהוא שרש כל הנבראים. כי כולם יוצאים מן כח היולי, כי כולם היו תחלה בתוך בחינת כח ההיולי. וכל הנבראים היוצאים משם שהם שלש בחינות הנ"ל שהם נבדלים גלגלים שפלים כולם חוזרים חלילה, וחוזר ונתהפך מנבדל לשפל ומשפל לנבדל, וכן כולם.., כי בשורש כולו אחד כנ"ל.

וזה בחינת האותיות החקוקים על הדריידיל (סביבון) שהם הנג"ש (נס, גדול, היה, שם) ראשי תבות ה'יולי נ'בדל ג'לגל ש'פל, שהם כלל כל הבריאה כנ"ל שכולם חוזרים חלילה ומתגלגלים ומתהפכים מזה לזה ומזה לזה כנ"ל, שזה מרומז בחנוכה שהוא בחינת חנוכת הבית המקדש ששם היה בחינת עליונים למטה ותחתונים למעלה שזה בחינת דריידיל (סביבון) בחינת גלגל החוזר שנתהפך מבחינה זו לבחינה זו ומזו לזו כנ"ל:

וזה בחינת הגאולה, כי זהו עיקר הגאולה שיהיה בחינת הנ"ל דהינו בחינה חוזרת חלילה הנ"ל בחינת עליונים למטה ותחתונים למעלה שהיה בבית המקדש. ועל כן כשיצאו ממצרים תכף בשירת הים אמרו:

"תביאמו ותטעמו בהר נחלתך" (שמות ט"ו יז) וכו' שבשרו על בנין בית המקדש כי זה עקר הגאולה שיהיה בנין בית המקדש ששם היא בחינת גלגל החוזר הנ"ל בחינת עליונים למטה ותחתונים למעלה (שזהו עקר התכלית) כי באמת כולו חד כי בהשורש הכל אחד כנ"ל.

וזהו גם כן בחינת האותיות הנ"ל שהם הנג"ש ראשי תבות "ג'אלת ש'בט נ'חלתך הר ציון" (תהלים עד ב) בחינת "תביאמו ותטעמו בהר נחלתך" בחינת הבית המקדש ששם היה בחינת גלגל החוזר שזהו עקר הגאולה כנ"ל:

ועין במאמר ("ליקוטי מוהר"ן תנינא ז) הנאמר בחנוכה, זה המתחיל "ויהי מקץ" "כי מרחמם ינהגם" וכו'. שם מבאר גם כן מענין עליונים למטה ותחתונים למעלה ומענין חנוכה שהוא חנוכת בית המקדש עין שם. וזה בחינת מקיפים הנאמר במאמר הנ"ל הינו בחינת גלגל החוזר דהינו דריידיל (סביבון) הנ"ל היא בחינת מקיפים שמקיף וסובב. ועין שם והבן (חכמה הוא בחינת היולי).

ומסיים רבינו רבי נחמן מברסלב : נחזור לעניין ראשון. כי אין אנו צריכים לכנס כלל בחקירות כי הוא אסור גדול מאד רק אנו מאמינים בו יתברך באמונה לבד. שהוא יתברך ברא את כל העולמות כולם ומקים כולם ועתיד לחדש את עולמו:

בברכת חנוכה שמח

ברסלב מאיר

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה