ספרי ברסלב

ספרי ברסלב.

עיקר ההתקרבות להשם עבודתו ותורתו יתברך.., ועיקר ההמתקה של כל הדינים והייסורים

על ידי לימוד ספרי רבינו, רבי נחמן מברסלב.

לכבוד…   אחדשה"ט!

אמרו חז"ל דעת קנית מה חסרת, דעת חסרת – מה קנית.

הרי שהכל תלוי בדעת, ע"כ הדבר הראשון שאנו מבקשים עליו בתפילת שמונה עשרה ג´ פעמים ביום הוא דעת כמו שאומרים "חננו מאתך חכמה בינה ודעת" ובנוסח אחר "דעה בינה והשכל",

כי בלי זה בלי דעת ושכל – אין מותר לאדם מן הבהמה, והאדם הוא רק בהמה אמיתית בתחפושת ובדמות אדם, אבל באמת בהמה הוא.

וע"כ תיקנו חז"ל בברכה זו הבדלה על שם "אם אין דעה הבדלה מנין", כי השכל הוא אור גדול ומאיר לאדם בכל דרכיו כמ"ש רבינו ז"ל, וכמ"ש חכמת אדם תאיר פניו, היינו לפניו בכל דרכיו. כמובא ליקוטי מוהר"ן (ח"א, א).

ועכ"פ מבואר בחז"ל שאפשר וניתן לקנות דעת כמו שאמרו "דעת קנית". וקנין הדעת הוא ע"י תורה ותפילה,

תורה – היינו לקנות דעת תורה שהוא דעת אלוקים, דעת אמת, הנמצא בספרי הצדיקים ובפרט בספרי רבינו ז"ל.

ועל ידי תפילה – היינו לכוון מאד בברכת אתה חונן לאדם לדעת, וגם להתיישב בדעתו היטב בשעת התבודדות לפניו יתברך ולהפנים את הישוב הדעת שבהתבודדות עד שיבוא לידי ביטוי מעשי ממש.

והנה עיקר המתקת כל הדינים והצימצומים והמרירויות דהאי עלמא והבילבולים והעגמת נפש הנגרמת לאדם באשמתו ושלא באשמתו, וכל הצרות, והמצרים, וכל הכאבים, וכל צער בגוף ונפש הכל בכל עיקר המתקתם הוא על ידי השכל והדעת, ובמיוחד השכל והדעת שקנה מהצדיק האמת שהוא מילחא דעלמא, מלח ברית, הממתיק כל הדינים והצימצומים,

כי יש לכל צמצום בחינת שכל פרטי שע"י זה השכל דייקא נמתק זה הצימצום, שזה בחי´ מה שהשי"ת ברוב רחמיו על כל מכה ומחלה וצרה הקדים לה רפואה למכה,

ויש על כל בעיה כמה וכמה פתרונות ועיצות, אך יש בחינת שכל הכולל בחינת חכמה עילאה ששם נמתקים כל הצמצומים והדינים,

אך אי אפשר לקבל משם כי אם על ידי ריבוי הספרים של התורה הקדושה, כמבואר בדברי מוהרנ"ת זצ"ל בליקוטי הלכות (הלכות גיטין ה"ג, אות ב), ובפרט ספרי ברסלב, ספרי רבינו רבי נחמן מברסלב זצ"ל, וספרי רבי נתן מברסלב ותלמידיו הק', אשר כוללים כל דרכי עבודת ה´ וכל העצות הנצרכים בכל ימי חלדו עלי אדמות עד שיבוא משיח צדקינו,

וכמ"ש רבינו ז"ל (רבי נחמן מברסלב) העולם לא טעמו אותי כלום עדיין, אילו היו שומעים רק תורה אחת שאני אומר עם הניגון והריקוד שלה, היו כולם בטלים בביטול גמור.

וכן רבינו ז"ל אמר במפורש שמי שעוסק בספר ליקוטי מוהר"ן אין צריך עוד ספר מוסר, כנראה בחוש ועוסק בהם תמיד, כי הוא מלא מוסר והתעוררות גדול מאד להשם יתברך אשר אין ערוך אליו (תשאלו כל חסיד ברסלב כמה חיות יש בו).

וגם אמר שאם יתמידו בספריו יכולים לזכות להיות נעשה איש כשר באמת, ואז יזכה לראות הפנימיות שיש בספריו הקדושים, כי יש בהם פנימיות הרבה מה שאין נראה על פי פשוטו כלל. אשרי הזוכה ללמוד ולהתמיד בהם הרבה.

ובפרט היום שיש התעוררות גדול בלימוד בספרים של רבינו ז"ל ושאר כלל ספרי ברסלב, וגם יש לוחות מודפסות עם סדר לימוד עמוד היומי – שיש להצטרף ללימוד הזה [אשר כידוע לך שאני הקטן יסדתי לימוד זה וכיוצא בו לפני כשלושים שנה בלמדי בכולל ברסלב בבני ברק וגם סידרתי אז לוח ללימוד יומי,

אלא שהדור והשעה לא היו ראויים לכך ועל אף שחבורה בכולל התחילה ללמוד ע"פ הלוח הנ"ל, הדבר לא קיבל גיבוי ופסק אז לשעה, וכן ידוע לך שזה כמה עשרות שנים הליקוטי מוהר"ן דילי מחולק ללימוד עמוד יומי קבוע, דהיינו דף א´ עמוד א´ שייך ליום א´ דראש השנה, ויוצא בדיוק לימוד לשנה עם תוספת השיחות היקרות שבסוף ליקוטי מוהר"ן] ופרוטה פרוטה מצטרפת לחשבון גדול,

ע"כ עכ"פ מינימום יש ללמוד הלימוד הנ"ל וכל המרבה הרי זה משובח. [וכן טוב מאד מאד להצטרף לשאר הלימודים הקדושים המופיעים בלוחות כגון כמה משניות וכמה הלכות, כי מהם הונה של תורה, וכך דרך החכם לומר לעצמו אלמד היום ב´ משניות ומחר ב´ משניות, וכמ"ש חז"ל וכידוע מהמציאות].

ועכ"פ העיקר לזכור שהמתקת הכל הוא ממך אליך אברח, כי אנה מפניך אברח, אם אסק שמים שם אתה ואציעה שאול הנך, ואין לברוח כ"א אל השי"ת תורתו הקדושה וצדיקיו האמיתיים.

בברכת התורה וכטו"ס

 ראש מוסדות ברסלב – ישיבת נצח מאיר

הרה"ח  שמעון יוסף הכהן ויזנפלד שליט"א

ספרי ברסלב – לקבוע לימוד בדף היומי.

לכבוד  אחדשה"ט!

כידוע לך היום הוא סיום מחזור של ספר הק' ליקוטי מוהר"ן ע"י לימוד עמוד יומי, והנה גודל התועלת של לימוד ספרי רבינו ז"ל ושאר ספרי ברסלב א"א לתאר, וכל אחד ואחד כל חד כפום דמשער בליביה מרגיש קדושה וטהרה והתעלות וקירבת ה' ע"י ספריו הקדושים,

ובפרט ע"י לימוד הליקוטי מוהר"ן עצמו, וכמו שאמר לי מו"ר ר' יצחק גלבך ז"ל שהוא מרגיש הבדל עצום בין תפילה רגילה לתפילה שעומד להתפלל מתוך לימוד הליקוטי מוהר"ן. וכידוע ר' יצחק גלבך היה בעל רגש גדול ובמיוחד מדברים דקים ורוחניים.

והנה אנן בדידן ידעינן שכל דיבור שיצא מפי רבינו ז"ל הוא אמת אבסולוטית וטוטלית וחייבים אנו להתבטל אליו לטוב לנו כל הימים וזהו רצון ה' שאין להרהר אחריו,

לכן תמה אני למה לא מצייתים כ"כ לדברי רבינו ז"ל שאמר (חיי מוהר"ן סי' שמו) אני חפץ מאד שילמדו את הליקוטי מוהר"ן, כי צריכים ללמוד אותו הרבה עד שיהי' שגור בעל פה,  כי הוא מלא מוסר והתעוררות גדול מאד לשם יתברך, אשר אין ערוך אליו.

אח"כ אמר בפירוש שהלימוד בחיבוריו הקדושים הוא אתחלתא דגאולה בב"א (וגאולה וישועה פרטית לבטח מתחילה מיד עם לימוד ספריו, כנראה בחוש ובמציאות).

ואמר שטוב לקבוע לעצמו שני שיעורים ללמוד ספרי ברסלב ובפרט ספריו הקדושים, שיעור אחד פשוט, ללמוד במהירות הרבה מאד כדי שיהי' שגור על פה, ושיעור אחד בעיון גדול, כי יש עמקות גדול ונפלא [כידוע לכל מי שזכה לבוא בשערי ספרו הקדוש].

כעת בהתחלת המחזור החדש של עמוד היומי בליקוטי מוהר"ן הנני להמליץ לך בכל לב להצטרף לכל ימי חייך ללימוד הקדוש הלזה, ומי שיכול מומלץ ללמוד פעמיים ביום העמוד היומי, אחד בלי חברותא, ואחד עם חברותא ; אחד במהירות גדול מאד, ואחד בעיון כפי היכולת בעת ההיא.

ואפי' אם ע"י טירדות הזמן דילגו הלימוד הקדוש הנ"ל כמה ימים יש להתאמץ להשלימו, ולכתחילה יש להשתדל עד מאד לא ללכת לישון בלי להשלימו, ועכ"פ ישלימו למחרת, או בעש"ק שאין לימודים בכולל,או בשבת קודש, או במוצאי שבת, אבל.. להשלים !!

ואם רואה שקשה לו למצוא זמן מסודר להשלים, מ"מ יחטוף וישלים, דהיינו להתיישב חד פעמים ללמוד במהירות רבה כל הדפים החסרים. ויש בזה כמה ענינים וגם הרגשה טובה מרגיעת נפש, בבחי' תורת ה' תמימה – משיבת נפש.

וכבר מילתי אמורה כמה פעמים שהמציאות מורה בהן צדק, שאלה שקבעו את עצמם ללימודים קבועים אפי' קטנים, כגון דף יומי בגמרא, והלכה יומית, ומשנה יומית, וכן לימוד פוסקים, וכן שאר לימודים הקדושים במידה קצובה יום יום, יום יום, הצליחו ועשו פרי הרבה יותר מאלה שלמדו בכל דרך אחרת,

והיו כאלה שלמדו במהומה רבה הרבה מאד, אבל בפועל מאומא לא ישאו בעמלם כי רובו נאבד ע"י חוסר העיקביות (ואיני מדבר על שכרו בשמים, שזה בודאי לא יקופח ואין טוב נאבד, אפי' טוב כל שהוא, וק"ו בלימוד תוה"קשהיא כנגד כולם, אלא דיברתי על אגירת ידיעת התורה ותלמודו בידו), ומקרא מלא כתיב (משלי יג, יא) הוׂן מהבל – יִמעָט, וקובֶץ על יד – ירבה.

והנה בראשית לימוד תחילת ספר ליקוטי מוהר"ן טוב לקבל על עצמו בקבלה אמיתית וחזקה להצטרף ללומדי לימוד הקדוש הזה אשר אין ערוך לו, ואם לא תמצא חברותא תוכל לעשות שיעור עם בני ביתך (ולא רחוק מהפסוק הנ"ל קובץ על יד ירבה כתבי חכמת נשים בנת ביתה), וטוב בכל אופן שתתכנן זמן קבוע ללימוד הנ"ל עם או בלי חברותא, ובאותו זמן תנטרל כל הטלפונים ופלאפונים למיניהם, ואל יעצור אותך שלג ושרב.

ואם תוכל תצייר בדמיונך כאילו רבינו הק' יושב אתך ולומד אתך, וכדאיתא בירולמי (שקלים פ"ב ה"ה) האומר שמועה בשם אומרה – יראה בעל השמועה כאילו עומד לנגדו, ועיין בליקוטי מוהר"ן (ח"א סי' קצב) דברים נפלאים בהקשר להנהגה קדושה זו.

למען זיכוי הרבים ואהבת ישראל

ניתן למסור שמות [חינם] לברכה תפילה, וישועה

או לימוד לעילוי נשמה

כמו כן למעוניינים

ניתן להנציח שמות לברכה ו/או נפטרים בספרי ברסלב

המחולקים חינם לזיכוי הרבים פעם פעמים בשנה בתרומה סימלית לישיבה

צלצלו 0504161022

בישיבה, בכותל, בציון של רבי נחמן באומן

ובשאר בקברות צדיקים ומקומות הקדושים

לפרטים לחץ כאן

WWW.BRESLEVMEIR.COM/pray

כתיבת תגובה