שמחה

שמחה

יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו, שתזכני להיות בשמחה תמיד. ותעזרני ותושיעני שאזכה לעשות כל המצות וכל הדברים שבקדשה בכח גדול, עד שאזכה להזיע בשעת עשית המצוה או הדבר שבקדשה. ועל ידי זה אזכה שיצאו ממני כל הדמים העכורים וכל הארסיים רעים שיש בהם, הכל יצא לחוץ על ידי הזעה טובה בשעת עשית דברים שבקדשה. ועל ידי זה אזכה להכניע הטחול שהוא עכירת הדמים שמשם נמשך העצבות חס ושלום. ואזכה להיות בשמחה תמיד, ולגרש ולבטל העצבות והמרה שחורה ממני, שלא יהיה להם שום שליטה ואחיזה בי כלל, רק אזכה להיות אך שמח תמיד:

ותרחם עלינו ועל כל עמך ישראל ותשמרנו ותצילנו מכל מיני חלאים ומכאובים ומכל מיני חלשות, ותחמל על כל חולי עמך ישראל אשר כבר נפלו למשכב, שתשלח להם מהרה זעה טובה, ועל ידי זה יצאו מהם כל הארסיים רעים של הדמים העכורים, ועל ידי זה תרפאם רפואה שלמה ברחמיך. ותשלח עליהם ועלינו שמחה גדולה באמת. ונזכה שיהיה נמשך עלינו תמיד השמחה של יום טוב על ידי זעה טובה דקדשה, שנזכה להכניס כל כחותינו בשעת עשית כל מצוה ומצוה וכל דבר שהוא רצונך, עד שנזכה להזיע זעה טובה. ועל ידי זה נזכה תמיד לשמחה של יום טוב, לגיל ולשמח בך תמיד בכל יום ויום, על אשר זכיתנו ברחמיך הרבים, ובחרת בנו מכל העמים ורוממתנו מכל הלשונות וקדשתנו במצותיך וקרבתנו מלכנו לעבודתך ושמך הגדול והקדוש עלינו קראת:

רבונו של עולם אתה יודע כמה וכמה מזיק לנו העצבות חס ושלום, אבל מה נעשה והעצבות והמרה שחורה מתגברים עלינו בכל פעם בהתגברות גדול בלי שעור, עד אשר "כשל כח הסבל" ומה נעשה ועוונותינו עשו, אך כבר הזהרתנו שאף על פי כן צריכין להתחזק להיות בשמחה תמיד, וכל אדם כמו שהוא צריך להתגבר להרחיק העצבות והמרה שחורה, ולהכריח עצמו בכל הכחות להיות בשמחה תמיד.

על כן באתי לפניך מלא רחמים שתחוס ותחמל ותרחם עלינו בכל עת, ותעזרנו לשמח את נפשנו בכל מיני עצות ודרכים, באפן שנזכה להרחיק העצבות מאתנו בכל עת, ולהיות בשמחה תמיד, עד שנזכה שיהיה נמשך עלינו בכל יום ויום השמחה של יום טוב קדש, ונזכה להתבונן ולהאמין במעשי ה' ונפלאותיו, אשר הוא עושה עמנו בכל יום נפלאות ונסים גדולים ונוראים לחזקנו ולאחזנו (ולאמצנו) לבל נמוט לעולם חס ושלום, כאשר כבר גלית דעתנו לראות מעט מרחוק חסדיך ונפלאותיך וטובותיך שאתה עושה עמנו בכל יום ובכל עת ובכל שעה, כמו שכתוב: "מאת ה' היתה זאת היא נפלאת בעינינו. זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו. שמח נפש עבדך, כי אליך ה' נפשי אשא". חזקני ואמצני ועזרני והושיעני בדרכי חסדיך ונפלאותיך הנוראות שאזכה להיות בשמחה תמיד באמת, אמן כן יהי רצון:

כתיבת תגובה