עוזי אליך אזמרה

עוזי אליך אזמרה

תהלים – עוזי. פירוש המילה – חוזקי וצורי.

וזה מראה על גודל הבטחון של דוד,

כי יש אדם שעוזו היא — חכמתו, ויש שזהו – ממונו, ויש מי – שאין לו, ויש הרבה בחי´ בזה.

אבל דוד וכן כל עובד ה´ צריך – שה´ לבדו יהי´ מבטחו ועוזו !!

אליך אזמרה כי רק אתה אלקים משגבי, ואם אתה לא מושיע, אף אחד לא יושיע – לא שום רב מקובל או אלפי פדיונות והבטחות לישועה !

דהיינו אמר דוד המלך לה' בתפילתו – אני מאמין באמונה שלימה שאתה עוזי וחזקי, ואם כביכול אתה לא יכול להושיע ח"ו, בודאי אף אחד לא יכול להושיע..,

והנך אלקי חסדי המתנהג תמיד עמי בחסד ולא בדין, כי כל מה דעביד רחמנא תמיד לטב עביד (ברכות ס, ב) !!  

(מתוך הספר שי למורא פירוש פשוט על התיקון הכללי)

יש בכל יהודי נקודה טובה

באמת בודאי יש בכל יהודי נקודה טובה שאין בחבירו

ושבזה הוא בבחי´ צדיק הדור

שזה בחי´ משחז"ל (תענית כא:) אבא אומנא הוה אתי ליה שלמא ממתיבתא דרקיע כל יומא ולאביי כל מעלי יומא דשבתא וכו´ הוה קא חלש דעתיה דאביי משום דאבא אומנא, אמרי ליה לא מצית למיעבד כעובדיה עיי"ש, כמבו´ כ"ז בלקו"א סי´ ל"ד ע"ש.

שזה בחי (ישעיה ס) ועמך כולם צדיקים "כולם" דייקא, כי כל אחד ואחד יש לו נקודה שאין באחרים וכנ"ל,

ובשביל הנקודה היקרה שיש בו צריך לומר בשבילי נברא העולם שזה בחי´ משחז"ל (תנחומא בשלח, י) צדיק אחד לפניו ית´ שקול כנגד כל העולם שנא´ (משלי י) וצדיק יסוד עולם,

כי כדאי וכדאי לפניו יתברך לברוא כל העולם בשביל צדיק אחד שיעבדנו כרצונו ית´ שזה בחי´ משחז"ל (ברכות ו:) מאי (קהלת יב) כי זה כל האדם,

אמר ר´ אלעזר אמר הקב"ה כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה וכו´ שקיל זה כנגד כל העולם כולו וכו´ כל העולם כולו לא נברא אלא לצוות לזה,

שזה בחי´ מש"כ הרמב"ם ז"ל שיתכן שהשי"ת יסבב שמלך גדול יבנה פלטרין כדי שבבוא היום ינוח איזה צדיק בצלו.

מתוך הספר "יש מאין"

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה