עיצה לפרנסה

איך להשיג כסףלמנצח — אל תשחת.

למנצח הם אותיות למַן — צח, דהיינו מרמז דוד המלך הספר תהלים שכדי לזכות פרנסה בקדושה

(כי מַן — זהו רמז לפרנסה כידוע, שהמן הוא הפרנסה והאוכל והשובע אשר ירד לעם ישראל במדבר)

והעצה היעוצה לפרנסה בקדושה היא – שמירת הברית !

כי שמירת הברית היא בחי' מוחין ושכל צח מבורר ונקי מן התאוה הידועה

שהיא עיקר עכירות ובילבול המוח,

ושמירת הברית היא צחות המוחין – שהם הברכה לשפע ופרנסה דקדושה.

וזהו המשך הפסוק "אל תשחת",

אל תיהי´ בבחינת כי השחית כל בשר את דרכו (בראשית ו, יב) דקאי על פגם הברית כנודע.

כי הפרנסה, ובפרט פרנסה דקדושה – תלויה בשמירת הברית, ולהיפך להיפך,

וכמ"ש (משלי ו, כו) בעד אישה זונה [בחי' פגם הברית]

עד ככר לחם [זהו קילקול הפרנסה דקדושה,

שאדם זורק ומפסיד את השפע ופרנסתו עבור אישה מנאפת…]

(ע´ ליקו"מ מהדורא קמא סימן ס).

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה