עיקר תיקון הברית קודש רק ע"י שמחה

ברית קודש

אמר רבי נחמן מברסלב

עיקר תיקון תשובתו על פגם היסוד [ברית קודש] – הוא על ידי הצדיק האמת, שיכול לעורר כל העשרה מיני נגינה, שהם בחינת שמחה כנ"ל.

כי על זה הפגם נאמר: 'כל באיה לא ישובון ולא ישיגו אורחות חיים', 'אורחות חיים' הוא בחינת שמחה, כמו שכתוב: 'תודיעני אורח חיים שובע שמחות את פניך.., וכו' ' [כי מי שזוכה לאורח חיים ולדעת איך לחיות את החיים כרצון ה' על פי התורה הקדושה – משיג דרך חיים וחי חיים טובים ומי שסר מדרך התורה פוגם בדעת ובשכל הישר והאמת ועל כן חיו אינם חיים כי מאבד את דרך החיים ומסתבך בכמה וכמה אופנים בתוך סבכי העולם הזה בתוך גשמיות והבלים] וכל זה כשאינו עושה תשובה !

אבל כשעושה תשובה, ועוזב דרכו הרע [דהיינו משנה את מעשיו כרצון ה' על פי התוה"ק] , ומחשבותיו הרעים [מטהר את המחשבה מגשמיות ותאות עולם הזה], ומתגבר בכל כחו לשבר מדת העצבות – שמשם כל המחשבות רעות וכל ההרהורים רעים, ומקרב את עצמו לצדיקים אמתיים ולכשרים האמתיים המשתדלים בתקנתו, ויודעים איך להכניס בו שמחה [על ידי עיצות אמת דעת והשקפת תורה ודרך חיים], כי יש להם כח לתפוס גם אותו עם תוקף היגון ואנחה הנאחז בו ולהכניסו בתוך השמחה דקדושה..,

על ידי זה עיקר תיקונו, כי עיקר תיקון הברית בחי' יגון ואנחה שנמשך מפגם אדם הראשון, עיקר תיקונו הוא ע"י השמחה, והעיקר שמהפכין יגון ואנחה לשמחה כנ"ל.

(מתוך ליקוטי הלכות לרבי נתן מברסלב, אבן העזר, הל' פרו"ר ה"ג, כו)

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה