עם ישראל | אקטואליה | פרשת השבוע יתרו

עם ישראל

בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק פרשת השבוע יתרו.

לכבוד… אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור ל- פרשת השבוע,

וזהו (שמות יח) "וישמע יתרו.. ויקח את.. אשת משה, ואת שני בניה, אשר שם האחד גֵרשָׁם, כי אמר גֵר הייתי (שָׁם) בארץ נכריה".

המציאות היא שגויים 'בלשון המעטה' לא אוהבים יהודים, לא היום, ולא בדור הקודם, ואף פעם לא,

מאז שקיבלנו את התורה בהר סיני, הגוים שונאים אותנו.

וזה בחינת "הר סיני" – הר שירדה שנאה, שמאז שאנחנו קיבלנו את התורה ולא הם,

והשי"ת קרבנו לעבודתו הם שונאים אותנו (ראה שבת פט: ודון מינה ואוקי באתרין).

וכמ"ש חז"ל (ילקוט שמעוני פ' במדבר סי' תרפד בשם מדרש אספה) בשעה שקיבלו ישראל את התורה נתקנאו אומות העולם בהם, מה ראו להתקרב יותר מן האומות (עיי"ש).

ומאז ועד היום הזה מריעים ומציקים לנו ככל יכולתם, וכמ"ש באגדה של פסח שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו והקב"ה מצילנו מידם, וכמ"ש חז"ל (פסחים פז:) א"ר אושעיא מאי דכתיב (שופטים ה-יא) צדקת פרזונו בישראל? צדקה עשה הקב"ה בישראל שפיזרן לבין האומות (שאילו כולם היו ביחד – הי' הרבה יותר קל שהגויים יכלו את עצמם). עיי"ש.

ורק ברחמיו אנו שורדים בין האומות וכדאיתא (מס' יומא סט.) שאילמלא הטלת פחד שה' מטיל עליהם דהיינו אלמלא מוראו של הקב"ה לא היינו יכולים להתקיים בין האומות, אבל בעתות של הסתרה רח"ל, ובפרט הסתרה שבתוך הסתרה, רצחו בנו באכזריות ובשמחה רבה, וכמ"ש חז"ל (גיטין נז:) הקול קול יעקב, והידים ידי עשו (בראשית כז-כב) זה אדריינוס קיסר שהרג באלכסנדריא של מצרים ששים רבוא על ששים רבוא, כפליים כיוצאי מצרים, קול יעקב – זה אספסיינוס קיסר שהרג בכרך ביתר ארבע מאות רבוא, ואמרי לה ארבעת אלפים רבוא (4,000*10,000=40,000,000),

ועיי"ש (בע"א) במתניתא תנא שבע שנים בצרו עובדי כוכבים את כרמיהן מדמם של ישראל בלא זבל.

ואמרו (ילקוט שמעוני פ' בלק סי' תשס"ו) ע"פ (במדבר כג-ט) עם לבדד- ישכון – שישראל מובדלים מהגוים בלבושיהם, במאכלם ובגופיהן (ובכל).

עם ישראל חדשות ואקטואליה.

וזה חורה (מקנאה) לגוים שאין אנחנו מתבוללים ביניהם ומתבטלים אליהם, וע"כ הוה מה דהוה,

ואכן זה נס עצום שאין לו שום שכל הגיוני, שעם ישראל, עם קטן הנתון תמיד למשיסה ומרמס, הוא עַם חַי וקיים, ואומות ואימפריות אדירות אין זכר למו. שזה בחי' מ"ש חז"ל (פסיקתא רבתי-ט) אמר דוד כבש בין שבעים זאבים מה יכול לעשות? ישראל בין אומות חזקים מה הם יכולים לעשות אילולי אתה עומד להם בכל שעה ושעה, וכמ"ש (אסת"ר ו) אדריינוס קיסר אמר לרב"ח גדולה היא הכבשה שעומדת בין שבעים זאבים, עיי"ש.

והנה משה רבינו הנציח שם בנו "גֵרשָׁם, כי אמר גֵר הייתי (שָׁם) בארץ נכריה", כי אע"פ שיתכֵן שיהודי יהנה בכמה אופנים ממעדני חוץ לארץ והגלות (שהרי משה רבינו בעצמו רוב שנותיו במצרים היו כאלה, בארמון המלך), אעפ"כ יהודי באשר הוא יהודי חייב לדעת שהכל ארעי ושברירי מאד, ואֵין שם מקומו האמיתי, וצריך להרגיש את המציאות שם הוא גֵר וזָר. שאל"כ הוא ודורותיו בסכנה אמיתית, גם גשמית ועוד יותר רוחנית, וההתבוללות האיומה המתרחשת לעינינו תעיד על כך.

(והצרות והשמדות והגירושין שבכל הדורות יעידו על הסכנה הגשמית).

ומענין לענין בודאי צריכים להזהר באלף אופנים לא לגרום קנאה אצל הגויים המקומיים וכמ"ש (בראשית מא-א) למה תתראו. וכמ"ש החפץ חיים זצ"ל (משנה ברורה או"ח סי' תקס סק"ח) וז"ל ונשים המתקשטות במילוי גורמים רעות רבות מאומות העולם המתקנאים בהם, וב"שער הציון" אות יח, כתב וז"ל מדוע מה שאמר יעקב לבניו למה תתראו, וכפרש"י שם.

וע"כ יהודי המתגורר בחו"ל וזוכר תמיד שהגאולה טרם הגיע, על אף הרווח הכלכלי וכו', ושבאמת אין שם המקום האמיתי של היהודי (א"כ גם בא"י צריכים לזכור שעדיין אין כאן גאולה, ונהפוך הוא, ויש עדיין כברת דרך עם הרבה נסיונות בגשמיות ורוחניות, וכל המרבה בתפילה – ה"ז משובח).

מאמרים נוספים ממולצים

תפילה לשלום המדינה, מדינת ישראל.

 

 בברכת התורה וכטו"ס

ראש ישיבת ברסלב מאיר

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה