תפילה על עם ישראל

לשון רבי נחמן מברסלב, בליקוטי מוהר”ן :

צריך כל אדם לראות בחסרון העולם ולהתפלל בעבורם

כי בודאי צריכים להשתדל בטובת העולם הן במעשה לעשות כל מה שבכוחו לעשות לטובתן, הן בתפילה, ואדרבא בד בבד עם המעשה עיקר השתדלות צריך להיות בתפילה דייקא, כי הכל מאתו ית´, והתפילה מועלת תמיד.

והתפילה לצורך ולטובת העולם אינה עניין ומעלה גרידא כי אם חובה גדולה !

למסירת שמות לתפילה בישיבת ברסלב מאיר ונצח מאיר
ללא תשלום – עבור זיכוי הרבים
לחץ על התמונה !

וכדאיתא בספר המדות (תפילה, ס) מי שאינו מתפלל על צרת ישראל נקרא חוטא, שזה בחי´ מה שמצינו בצדיקים שהיו מתפללים במסירות נפש עבור דורם כמו שמצינו אצל אברהם אבינו שהי´ מתפלל וחוזר ומתפלל וטוען לפני השי”ת להציל אפי´ אנשי סדום.

וזה בחי´ מה שמצינו אצל משה רבינו שמסר נפשו ממש עבור ישראל וכמ”ש (שמות לב) אם לא תשא חטאתם מחני נא מספרך אשר כתבת.

וזה בחי´ משחז”ל (סוטה מט.) אלמלא תפילתו של דוד היו כל ישראל מוכרי רבב ואלמלא תפילתו של חבקוק היו ב´ ת”ח מתכסין בטלית א´ ועוסקים בתורה.

וע”כ כל מי שבידו להתפלל ואינו מתפלל – חוץ מזה שהרבה פעמים עובר על (ויקרא יט) לא תעמוד על דם רעך, לבסוף נענש..!

שזה בחי´ מה דאית בזוה”ק (ס”ת, השמטות בראשית, דף רנד:) מה השיב הקב”ה לנח כשיצא מן התיבה וראה את העולם חרב והתחיל לבכות לפניו ואמר רבש”ע נקראת רחום הי´ לך לרחם על בריותיך וכו´… השיבו הקב”ה ואמר רעיא שטיא השתא אמרת דא וכו´ וכען דאתאביד עלמא פתחת פומך למללא קדמי בעיין ותחתונים.

 וכמ”ש חז”ל (ב”ב צא:) מפני מה נענשו אבימלך ובניו שהי´ להם לבקש רחמים על דורן ולא ביקשו.

וכל אדם צריך וחייב להאמין שהוא ראוי להתפלל עבור הכלל והקב”ה מתאווה לתפילתו וכמ”ש חז”ל (מכילתא דרשב”י משפטים, כב) מנין שלא יאמר אדם איני כדאי להתפלל על ביהמ”ק ועל ארץ ישראל, ת”ל שמוע אשמע צעקתו, וכדאיתא במדרש (תנחומא, ואתחנן, ד) אין הקב”ה פוסל תפילה כל בריה, וע”כ אשרי החוגר מתניו ללמד זכות על ישראל בתפילתו ולהתפלל תמיד עבור צרתם והצטרכיותם בגשמיות ורוחניות שעי”ז יזכה שהתשועה תבא על ידו אכי”ר (עיין בספר המידות לרבי נחמן מברסלב, ערך תפילה, יט, ועיין ש”ר לח, ד).

 (מתוך הספר “יש מאין”

לראש מוסדות ברסלב,

הרב שמעון יוסף הכהן ויזנפלד שליט”א

ראש ישיבת “נצח מאיר” ברסלב)

מאמר מקושר

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Back to top button