עצות ותפילות לחודש ניסן

עצות

חודש ניסן


ניסן הוא בחינת תיקון הברית. 
ימי חֹדש ניסן ימי תשובה הם כמו ימי חֹדש תשרי. היינו שכמו בחֹדש תשרי, בימי רֹאש השנה, יום כפור, סכות ושמיני עצרת, צריך לעסֹק בתשובה ובענייני יראת השם וקיום המצוות יותר מבכל השנה, כך גם בניסן צריך לעסֹק בתשובה וביראת השם וקיום המצוות יותר משאר ימות השנה .

דהיינו שחֹדש זה מסֻגל לתיקון הברית יותר מכל עת אחרת בשנה, אם עוסקים בעצות המסגלות לתיקון הברית, כמבֹאר בספרי רבנו זכרונו לברכה, שמידת השמחה מועילה מאד לתיקון הברית. דהיינו שלא לתת לעצבות ולדאגות לשלֹט על המח ועל הלב, רק להתחזק במידת השמחה, הן בהרחבות גשמיות, כפי שמבאר רבנו את הפסוק (תהלים ד) "בצר הרחבת לי", הן ברוחניות צריך להתחזק בשמחה על ידי הנקֻ דות הטובות שמוצא בעצמו, כמבֹאר בלקוטי מוהר"ן ( ח"א סי' רפ"ב) בתורה "אזמרה לאלֹקי בעודי".

ועל ידי מידת השמחה כראוי, ממשיכים את קדֻשת חֹדש ניסן ושמחתו לכל השנה כֻלה, שכל השנה כלה יוכל להתחזק בשמחה כראוי, ועל ידי זה ינצל ממקרה לילה רחמנא לצלן, ויזכה לתיקון הברית .

תפילות

ותעזרנו להמשיך קדֻשת חֹדש ניסן, רֹאש חדשים, עלינו ועל – כל ישראל. וכשם שהוצאת בו את עמך ישראל מגלות מצרים, וער ות הארץ, שהוא פגם הברית, כן ברחמיך הרבים, תושיעני תגאלנו בכל דור ודור, בכל שנה ושנה, לכל נפש ונפש מעמך ישראל, שתצילנו כֻלנו בכֹח קדֻשת החֹדש הזה רֹאש חדשים ראשון הוא לחדשי השנה, שהוא חֹדש ניסן הקדוש, גאֻ לת וישועת ישראל, שנזכה כֻלנו על-ידי- זה לגאֻ לת הנפש באמת, שתגאלנו ותפדה נפשנו מהרה מבאר שחת מטיט היון, ותוציאני ממצֻלות ים. ותציל נפשותינו האֻ מללות מאד מפגם מקרה לילה חס ושלום ולא נכשל בעוון זה לעולם, אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל מעתה ועד עולם, לא בשוגג ולא במזיד, לא באֹנס ולא ברצון .

אבינו מלכנו חמֹל עלינו, אבינו מלכנו חוס ורחם עלינו, אבינו מלכנו חמֹל על עוללנו וטפנו. ותעזרנו להמשיך קדֻשת ושמחת ניסן על כל השנה כלה, ונזכה להיות בשמחה תמיד, ולהביא תמיד שחוק ושמחה ועֹז וחדוה בכל המלאכים הקדושים, ויהיה הוד והדר לפניהם עֹז וחדוה במקומם בכל השנה כלה, כמו בחֹדש ניסן. ונזכה תמיד לתן חיזוק ותֹקף להמלאכים הקדושים על-ידי מחתנו, ויתחזקו המלאכים הקדושים תמיד בכל עֹז ותעצומות. ויבטלו כח השדים והקליפות, ולא יתנו להם שום יניקה מהשפע הקדושה היורדת לנו, עד שנזכה למאכלים ומשקאות מבֹררים, ולהנצל על-ידי- זה מטמאת מקרה לילה, חס ושלום, ולהיות קדושים וטהורים תמיד (לקוטי תפילות ב)

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה