עצות ישרות | אמת ואמונה א,ב,ג

כלב לבעצות ישרות סימנים א,ב,ג.

אמת ואמונה סימן א.

כל העולם כולו הוא גשר צר מאד והעיקר לא לפחד כלל !

עיקר הגשר לעבור עליו בזה העולם, הוא אמת,

כי האדם צריך לעבור בזה העולם על גשר צר, והעיקר שלא יתפחד כלל.

ולזכות לזה, לעבור על הגשר צר של זה העולם, הוא על ידי אמת,

כמו שאומרין העולם : שעם אמת יכולין לעבור את כל העולם,

כי עיקר הוא אמת, שעל זה עומד כל העולם ומלואו,

וכל הבלבולים והמניעות שיש להאדם מעבודת השם,

שהעיקר הוא מניעת המוח,

עיקר העיצה לעבור עליהם, הוא אמת, שהוא מורה דרך להאדם לעבור על הכל,

בחינת: שלח אורך ואמתך, המה ינחוני, וכמו שכתוב: אהלך באמתך,

כי האמת הוא הגשר דקדושה, שעל ידו עוברים בתוך כל המים השוטפים וניצול מכולם,

שזה בחינת קריעת ים סוף, שהלכו ביבשה בתוך הים בזכות יעקב, שהוא בחינת אמת,

וזה שפרש רש"י על פסוק: ויעבר את מעבר יבק: עשה עצמו כגשר, כי יעקב הוא בחינת אמת (הצדיק הוא כולו אמת כל התורה והדיבורים שלו בלי נגיעות של כבוד ממון, אלא כולו אמת לעשות רצון השם יתברך..,

שהוא הגשר לעבור עליו בשלום. (הלכות תפלין, הלכה ה', אות מא):

והשם ירחם עלינו שנזכה למצוא את הצדיק הזה שכולו אמת !!!

אמת ואמונה סימן ב.

מי שכונתו אל האמת, וחוגר עצמו למלחמה בשביל האמת הוא מנצח תמיד,

כי כל מה שעושה איזה עובדא לצורך מלחמת מצוה זאת, הוא מנצח בזה מיד,

מאחר שכונתו לשמים באמת [אמר המעתיק : אם באמת כוונתו לשמים באמת ולא לכבודו או לתועלת עצמו]

על כן אף אם אינו זוכה לנצח המלחמה בשלמות, אף על פי כן בזה בעצמו שאוחז הכלי מלחמה בידו ללחום נגד שונאי השם, שהם היצר הרע וחילותיו וכו', בזה בעצמו הוא נקרא כבר מנצח,

כי כל עובדא ותנועה קלה, שהאדם מתגבר בשביל לעשות רצונו יתברך שמו,

הוא יקר מאד בעיני השם יתברך, ותכף הוא מנצח הרבה, נצחון אמתי ונצחי,

כי רק זה עיקר הניצחון האמתי, כי זה הנצחון ישאר קים לנצח, כי לית רעותא טבא דאתאבד,

וזה מרומז בזוהר הקדוש בענין הארבעה מינים שבלולב,

שאמר שם: מאן נצח מאן דאחד מאני קרבא בידוי, כי תכף כשאוחזין הכלי מלחמה ללחם עם המונעים אותו מנקודת האמת,

בזה בעצמו כבר נצח הרבה כנ"ל. (הלכות ברכת הראיה, הלכה ה', אות ט, יט):

 

אמת ואמונה סימן ג.

לפעמים יכול האדם ליפול, חס ושלום, על ידי האמת דייקא,

כי יודע בנפשו, שבאמת קלקל ופגם הרבה, וגם עתה הוא כמו שהוא, ועל כן מסיתו הבעל דבר לדחותו לגמרי, חס ושלום, על ידי האמת שלו, כמורגל זאת בפי כמה אנשים,

והרבה יצאו מעולמם לגמרי על ידי האמת הזה, אבל כבר גילו לנו הצדיקי אמת, שהאמת לאמתו אינו כן,

כי צריך כל אדם להתחזק עצמו בהשם יתברך תמיד ולקים בחינת: אם אסק שמים שם אתה, ואציעה שאול הנך, שאפילו בשאול תחתיות, חס ושלום, ידע ויאמין, שהוא סמוך עדין להשם יתברך, ואין שום יאוש בעולם, ויכולין לשוב גם משם ולהתקרב להשם יתברך באמת,

כי בודאי צריכין לשמור את עצמו מן החטא, ואפילו מפגם כל שהוא, אבל אף על פי כן, אפילו אם נכשל כמו שנכשל, אפילו אלפים ורבבות פעמים, חס ושלום, אף על פי כן בכל עת ורגע חסדי השם לא תמנו, ויכולין לקרב עצמו להשם יתברך בכל עת ומכל מקום שהוא, כי לגדולתו יתברך אין חקר,

ועל ידי תשובה וצעקה, תפילה ותחנונים הרבה יכול להתהפך הכל לטובה בחינת "עוונות נתהפכין לזכויות",

וזהו עיקר האמת לאמתו.

וכן כל המחלקת על צדיקי אמת, הן המחלקת מחסידים וכשרים, בפרט של המחקרים הנוטים לדרכי הכפירות, רחמנא לצלן, הכל הוא על ידי האמת המבודה שלהם,

כי האמת נעשה עדרים עדרים, וכל אחד אומר שאצלו הוא האמת, ועל כן ברב ספרי המחקרים צועקין רק על האמת אוי להם ולהאמת המזויף שלהם, שהוא תכלית השקר והכפירות, רחמנא לצלן.

נמצא מבואר, שהאמת בעצמו צריך שמירה מעולה, שלא יטעה, חס ושלום, על ידי על ידי האמת,

וזה בחינת השומר אמת לעולם,

וזה בחינת: חותם בתוך חותם, כי עיקר החותם הוא אמת בחינת "חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת", רק החותם בעצמו צריך עוד חותם, כי האמת בעצמו צריך שמירה גדולה כנ"ל,

וזה עיקר שלמות התשובה, שהוא בבחינת "בקי בעיל בקי בנפק", בחינת: אם אסק שמים וכו', ואציעה שאול וכו', כמבואר במקום אחר, שזה בחינת שני החותמות הנ"ל, כי בודאי צריכין לחתום את עצמו ולילך בדרך האמת כסדר, לבלי לנטות ימין ושמאל, רק אדרבא, ילך מדרגא לדרגא בעבודתו יתברך, עד שיזכה בכל פעם להשגה יתרה, שזה בחינת תשובה על תשובה,

אך כל זה האמת הוא עדין רק בחינת חותם הראשון, כי באם, חס ושלום, יעבר עליו איזה ירידה, חס ושלום שזה בחינת ונפק, אזי יוכל לפל לגמרי על ידי זה האמת, כי לא די, שלא זכה לעלות ביותר לכנס לפנימיות הקדושה ביותר, אף גם שירד ונפל ויצא חוץ לקדושה, חס ושלום,

על כן צריך החותם הזה עוד חותם, שזה בחינת האמת לאמתו של בחינת בקי בנפק הנ"ל, ולקים ואציעה שאול הנך,

כי בהכרח שיעבר על האדם עליות וירידות הרבה, אך העיקר הוא, שיחזק את עצמו ולא יניח את מקומו לעולם, שזה בחינת גמר החותם, בחינת חותם בתוך חותם כנ"ל,

וזה עיקר שלמות דרכי התשובה, עד שעל ידי זה זוכין לתשובה שלמה, ולעשות בכל פעם תשובה על תשובה כנ"ל.

ותשובה הוא בחינת "אהיה", כמבאר בפנים, ו'אהיה' פעמים 'אהיה' (21*21) גימטריה "אמת" (441), הינו בחינת התשובה שלמה והאמת לאמתו הנ"ל,

ובכל זה אנו עוסקין מראש השנה עד הושענא רבא, שאז מתקנין בחינת חותם בתוך חותם, כמבאר בפנים. (הלכות שבת, הלכה ז' אות נח, סג סד):

 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה