פגם הברית | זרע לבטלה

סקס / SEX - אלו דמיונות של רגע שהורסת לך את המוח וכל החיים...

פגם הברית | העיצות והסגולות לנצל ולהגמל

זה שייך גם אצל גברים וגם אצל לנשים. הזוהר מדבר על פגם הברית והעונש של המחממים את עצמם בעבירה ותאוה זו… הצילו את נפשכים הקשיבו להדרכה ולעיצות של הצדיקי אמת – והחיים יהיו יותר רגועים יותר מיושבים ומאירים בלי תסכולים ובלבולי מוח – שמרו כל הכוח !! נ.ב בסוף יש תפילה מועילה.

עלון לשבת של ישיבת ברסלב להדפסה – פרשת עקב

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת עקב

לכבוד… אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור עם פרשת השבוע,

וזהו (דברים ז – יב) "והיה עקב.. ושמר לך ה' אלקיך את הברית".

מבואר בזוהר הקדוש (ויקרא טו:; פקודי רסד.) שעיקרא דיצרא בישא (עיקר יצר הרע) הוא על עריין (עריות דהיינו ברית) והוא עיקרא דמסאבותא (והוא עיקר הזוהמה).

וכמבואר בלקוטי מוהר"ן (קמא, סי' ב אות ו) שעל כן צריכים לדעת שעיקר הניסיון של כל אדם בזה העולם הוא בתאוה הזאת,

והוסיף מוהרנ"ת ז"ל (לקוטי עצות ברית, ב) אשרי הזוכה לנצח המלחמה.

ואני הקטן מוסיף – אוי ואבוי לו למי שלא מנצח את המלחמה, ואינו עומד בנסיון, ובפרט כשהוא עובר ושונה שנעשה לו האיסור כהיתר, ובפרט כשנכשל בחמורות, רחמנא ליצלן, רחמנא לישזבן, אוי לו לנפשו העלובה והאומללה, ובפרט כשגם מאמלל אחרים, אוי ואבוי, אוי לו מיום הדין !

והנה איתא (מובא) בזוה"ק (פ' תרומה, דף קן:) שאלו הפוגמים בברית בכל חמימא וחמימא דאינון מתחממין ביצר הרע (בכל חימום וחימום שמתחממים ביצר הרע) – הכי אתוקד נורא דגיהנום (כך מחממים להם אש הגיהינום), ואתר אית בגיהנם דביה צואה רותחת (ויש מקום בגיהינום שבו יש צואה רותחת), ותמן איהו זוהמא דנשמתין (ושם זוהמה של הנשמות), אינון דמתלכלכין מכל זוהמא דהאי עלמא (אלו המתלכלכים מכל הזוהמות של זה העולם), ואין דמחבלין אורחייהו בפגם הברית לא נפקי מתמן (ואלו שמחבלים בפגם הברית לא יוצאים משם), אפילו בשבתות וראשי חדשים וימים טובים.

ועוד איתא בזוה"ק פ' ויחי (דף ריט:) מאן דזני בידוי לאפקא ולחבלא זרעיה בריקניא (מי שזונה בידו להוציא זרע לבטלה), להאי טרדין בההוא עלמא יתיר מכלא (אותו טורדים בעולם הבא יותר מכולם), וכולהו עולים מהגיהנם, והוא לא עולה.

ונפסק בשולחן ערוך (אבן העזר סי' כג, ס"א) וז"ל אסור להוציא ש"ז (שכבת זרע) לבטלה, ועוון זה חמור מכל העבירות שבתורה (ומקורו בזוה"ק פ' וישבת דף קפח.) ופרשת ויחי (דף ריט:).

עוד נפסק בשולחן ערוך (שם סי' כא ס"א) וז"ל צריך אדם להתרחק מהנשים מאד מאד… ואסור לשחוק עמה להקל ראשו כנגדה, או להביט ביופיה, ואפילו להריח בבשמים שעליה אסור. ואסור להסתכל בנשים שעומדות על הכביסה (וכל כיוצא בזה). פגע אשה בשוק – אסור להלך אחריה. אלא רץ ומסלקה לצדדים או לאחוריו. והמסתכל אפילו באצבע קטנה של אשה ונתכוון ליהנות ממנה כאילו וכו'. והמתכוון לאחד מאלו הדברים מכין אותו וכו' ואלו הדברים אסורים גם בחייבי לאוים.

והעצה לזה עצת צדיקים שהם בחי' תיקון הברית, על כן מי שפגם בבריתו צריך לשמור עצמו מאד מהעצות ההפוכות של החולקים על האמת וצדיקי האמת, כדי שלא יאבד עולמו ברגע (לקוטי מוהר"ן קמא סי' ז אות ג)

עוד מבואר (שם, אות ד) שעיקר הניאוף תלוי בעיניים, וכמ"ש (במדבר טו, לט) ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, ואמרו חז"ל (סוטה ט. במשנה) שמשון הלך אחר עיניו, לכן פלשתים נקרו את עיניו.

ואיתא בטור (או"ח סי' א, בתחילת החיבור) יהודה בן תימא אומר הוי קל כנשר (אבות פ"ה מ"ב) כנגד ראות העין, לומר שתעצום עיניך מראות ברע, כי הוא תחילת העבירה, שהעין רואה, והלב חומד, וכלי המעשה גומרים (וע' ברש"י פ' שלח, במדבר טו, לט) ועיי"ש במדרש רבא ותנחומא.

ובירושלמי (ברכות פ"א ה"ה) שהלב והעיניים הם סרסורי דחטאה ומזנין את הגוף.

וצריך להזהר מגאוה, כי גאות וניאוף תלויים זה בזה, כמבואר בלקוטי מוהר"ן (ח"א יא, ג), וכתיב ואשת איש נפש יקרה תצוד.

ושלימות לשון הקודש מועיל לכך דהיינו ריבוי דיבורים בתורה ולדבר עם חבירו ביראת שמיים, ולשיח ולהתבודד עם ה' (ע' ליקו"מ ח"א יט, ג).

ובודאי שצריך להזהר מאד מאד שיהי' לו טהרת המחשבה כל הזמן, ולהתרחק מאד מאד אפילו מצל צילו של הרהור קטנטן. ולהתפלל על כך בכל לבו וכו' וכו',

ואעפ"כ העיקר הוא הסייעתא דשמיא וכמ"ש "ושמר לך ה' אלקיך את הברית".

ואזי טוב לו. וצריך להתפלל הרבה על כך. ואשרי מי שה' שומר עליו.

לפניכם כמה תפילות מועילות לשמירת הברית ותיקן פגם הברית :

תפילה לתיקון הברית | עיקר תיקון הברית קודש רק ע"י שמחה

תפילה לתיקון הברית ותשובה | תיקון הכללי

בברכת התורה וכטו"ס

ראש ישיבת ברסלב "נצח מאיר"

הר' שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

שמירת הברית

צדקה מסוגלת להכניע את חימום הדמים הרותחים שמהם

היצר הרע מתחמם לעבירה !

עיקר קושי וחוסר הפרנסה ע"י הוצאת זרע לבטלה

כי בעד אישה זונה עד כיכר לחם – שמור על הברית תוציא את הכסף במקום הנכון !

תרומות לישיבה יתקבלו בברכה

050-4161022

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה