פקודי

בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א. יום ו' עש"ק לסדר פקודי

לכבוד…אחדשה"ט!

בעזרת ה' אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע.

התחזקות עצומה

 

"אלה פקודי המשכן (שמות לח, כא. וכו').. על פי' משה.. ביד איתמר בן אהרן..

ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, ואת אהליאב בן אחיסמך למטה דן".

אמרו חז"ל (תנחומא כי תשא, יג) אין לך גדול מכל השבטים משבט יהודה, ואין לך ירוד מכל השבטים מן שבט דן שהיה מן השפחות, אמר הקב"ה יבוא ויזדווג לו שלא תהא רוחו גסה, שגדול וקטן שווים לפני הקב"ה.

ובמדרש בראשית רבתי (עמוד 243) יליף לה מדכתיב (איוב לד, יט) ולא נכר שוע לפני דל, כי מעשה ידיו כולם, מלמד שקטן וגדול שווים לפניו.

ומכאן ילפינן התחזקות עצומה – שקטן שבקטנים יכול להגיע לדרגת גדול שבגדולים, וכמו שביאר והרחיב הדיבור רבינו הקדוש בסיפורי מעשיות במעשה מחכם ותם.

וצריך אדם להתחזק הן ממצבו הקשה ה'מדומה', ולהתגבר כארי לעבודת בוראו, והן ממצב קשה ולא פשוט אמיתי, אעפ"כ אל יתייאש מן ישועת ה' שהיא כהרף עין, ויש ענין שנתהפך הכל לטובה, ומכל הקלקולים אפשר שיעשו תיקונים.

והלימוד הזה יש לו רמז במדרש רבא (שמו"ר מ-ד) וז"ל לעולם אל יהא אדם מניח בצרו [אע"פ שפשוטו פירשוהו אחרת, אנן בדידן מצאנו רמז כפשוטו שבפשוטו שאדם לא יתייאש בצרו וצרתו, כי אין שום יאוש ולה' הישועה, וע"ז ממשיך המדרש] המשכן בב' שבטים אלו נעשה, וכן המקדש, וכנ"ל.

בברכת התורה וכטו"ס

שמעון יוסף ויזנפלד הכהן

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה