פרשת אמור | חינוך ילדים – חסידי ברסלב.

פרשת אמור | ראש ישיבת ברסלב מאיר מדבר על החשיבות מגיל קטן להחדיר בילדים מושגים של זהירות וסכנה הן בגשמיות להזהר לעבור את הכביש וכדומה הן ברוחניות להכיר להם את בורא העולם וכל שכן החיוב כשהם מתבגרים וצצריך להשקיע בנושא הרבה תפילה וצעקה ! אז מי שרוצה להצליח בחינוך הילדים ולראות מהם נחת שיכנס ויקבל כמה עיצות והשקפה בריאה…

חינוך

בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע אמור.

לכבוד… אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור עם פרשת השבוע,

פרשת אמור | חינוך ילדים – חסידי ברסלב.

 

וזהו (ויקרא כא-א) "אמור אל הכהנים בני אהרן, ואמרת אליהם" וגו'.

פירש רש"י [והוא מחז"ל במסכת יבמות קיד.] אמור , ואמרת – להזהיר גדולים על הקטנים.

ופרש"י (שם ביבמות) וז"ל שתי אמירות הללו למה? להזהיר גדולים על הקטנים שלא יטמאו. עד כאן לשונו.

והנה ברור שכל קטן צריך הרבה מאד הדרכה בענינים גשמיים של החיים,

ועל כן הווה בעולם שההורים ובפרט האמא מדריכה את בנה כל הזמן ומזהירה אותו בלאוין ועשין, לא לעשות כך, וכן לעשות כך, במאות אזהרות כדי ללמדו אורחות חיים, כגון בהיותו קטנטן, רד מהשולחן ומהכסא ומכל מקום גבוה שזה מסוכן ואם ח"ו נופלים משם.. אוי ואבוי, ואל תכניס סיכה ומסמר וכו' לתוך שקע חשמל, כי זה סכנת נפשות ממש, ובחורף וימי גשם מזהירה אותו שישמר מרטיבות ורוח שלא לבוא לידי חולי, וכו' וכו',

וכשגדל קצת מזהירה אותו לא לעבור כביש לבד (ואח"כ כשגודל עוד קצת מזהירה אותו לא לעבור כביש בחיפזון, ולהסתכל מקודם לצד שמאל, ואח"כ לצד ימין). ולצחצח שיניים כל ערב לפני השינה, וכו',

ונערים ונערות צריכים הדרכה לא פחות ובנושאים יותר כבדים וחשובים.

וכשם שצריכים הדרכה בדברים גשמיים כך, וקל וחומר מכך, צריכים הדרכה בנושאים הרוחניים שהם הם ה'אורחות חיים' הנצחיים.

ובקטנותם צריכים להחדיר בהם אמונה, ונוכחות השי"ת בעולם ובחיינו, ולהרגילם לברך ברכות הנהנים, ולעשות להם חשק להתפלל לפני ה' וללמוד תורתו הקדושה, ולומר על כל דבר "ברוך ה'" וכו', ולנשק את המזוזה, ולאהוב את עַם ישראל וכל יהודי.

ולרחם ולעזור כפי היכולת, ולהבינם ההבדל בין ישראל לעמים ושאנחנו עם סגולתו , וברוך אלוקינו שהבדילנו מן הטועים ונתן לנו תורת אמת. שזה בעצם עיקר תפקיד ההורים, ואסור לזלזל בכך !!

ויש להכניס בזה כל הכוחות, שזה בחי' (בראשית יח-יט) כי ידעתיו, למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט, למען הביא ה' אל אברהם את אשר דיבר אליו.

ובכלל ההדרכה הנ"ל, חשיבה בריאה ישרה ונורמלית, השקפות נכונות בכל הנושאים התורניים וכל נושאי החיים אמונה בבורא עולם תורתו הקדושה ואמונת חכמים צדיקי אמת, להרחיקו ממידות מגונות ולקרבו למידות טובות וישרות, להרחיקו מהבלי העולם הזה ונהנתנות ומותרות, וכללי העיקר והטפל.

וקירבת ה' ושיחה תמידית עם השי"ת, ולהצטער בצרות ישראל ולהתפלל עליהם וכו' וכו'.

ולהדרכה הנ"ל צריכים ההורים להתפלל הרבה מאד, שתיהי' נכונה ובזמן הנכון, כי יש דברים שח"ו אפשר לאַחֵר וזה אסון, וכגון בעניני קדושה, ובפרט קדושת היסוד, שהיא יסוד הכל שהקטנים והנערים לא מודעים כלל, מחומרת הדבר, והשלכותיו הרבות למשך כל החיים לו ולדורותיו,

ולפעמים כשההורים קולטים מה שנעשה, זה כבר מאוחר (יחסית, אם כי אין שום יאוש בעולם כלל, ואסור להתייאש, ויש עניין שנתהפך הכל לטובה, וכידוע ומפורסם כל זה היטב מדברי רבינו הקדוש ז"ל), ודבר זה נוגע למעשה מאד מאד, הן לנערים הן לנערות, ואמרו חז"ל (במדב"ר יט-ב, והו"ד ברש"י תהלים יב) תינוקות שהיו בימי דוד עד שלא טעמו טעם חטא היו יודעים לדרוש את התורה במ"ט פנים, והיה דוד מתפלל עליהם "אתה ה' תשמרם" עיי"ש.

ועכ"פ האחריות המוטלת על ההורים כבדה, ונוצר תאנה יאוכל פריה (משלי כז-יח).

קישורים נוספים >> חינוך הילדים, תפילה לחינוך הילדים, תפילה על חינוך הילדים

בברכת התורה וכל טוב סלע

ראש ישיבת ברסלב מאיר

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה