סיפורי מעשיות מצדיקים | פרשת בא

טוב שיהי בבית הרבה ספרים עם סיפורי צדיקים

תקציר: סיפורי מעשיות מצדיקים מטהרים את המחשבה ומסוגלים ביותר להציל מצרות. עוד אמר רבינו נחמן מברסלב שמסיפורי מעשיות של צדיקים היתה עיקר ההתעוררות שלו בעבודת השם יתברך. ראש ישיבת ברסלב מאיר מדבר בעלון השבועי פרשת בא – על מעלת הסיפורים מצדיקים.

סיפורי מעשיות מצדיקים | פרשת בא

בס"ד.
ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת בא
לכבוד… אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע,

וזהו (שמות י-א, ב) "ויאמר ה' אל משה, בא אל פרעה.. ולמען תספר באזני בנך
[את אשר התעללתי במצרים, ואת אותותי אשר שמתי בם], וידעתם כי אני ה'".

סיפורי מעשיות מצדיקים – ספר המידות

מבואר בדברי רבינו ז"ל (ספר המידות, ערך צדיק, סי' קנז) שעל ידי סיפורי מעשיות מצדיקים, על ידי זה זוכים להתקרב אליהם.
ועוד איתא (שם קנד) מי שמספר מעשיות מצדיקים הקב"ה עושה לו חסד,
ועוד איתא (שם קפו) מי שמספר מעשיות מצדיקים מזכירים לו צדקותיו.
עוד איתא (בערך בגדים ח"ב, א) שסיפורי מעשיות של צדיקים ממשיכים אורו של משיח בעולם, ודוחה הרבה חושך וצרות מן העולם, וגם זוכה לבגדים נאים,
עוד איתא (שם, ערך הרהורים-ד) מי שמספר מעשיות שארעו לצדיקים עי"ז נמשכים לו מחשבות טובות,

טהרת המחשבה

ואיתא בלקוטי מוהר"ן (קמא, סימן רלד) דע שסיפורי מעשיות מצדיקים, היינו ממה שאירע להם, הוא דבר גדול, ועי"ז נטהר מחשבתו.
(ועי"ש שא"א לספר מעשיות של צדיקים כ"א מי שיכול להדמות עצמו להשי"ת.. דהיינו שיכול להבדיל בין אור לחושך,
כי כנגד כל מעשה של צדיק יש כנגדו רע, דהיינו מעשיות של רשעים שגם להם אירע כיוצא בזה,
כגון שמצינו שפינחס עשה דבר גדול שפרח באויר, וכנגד זה יש מעשה של רשע שגם בלעם פרח באויר, וכן כיוצא בזה, כי הרע לעומת הטוב.

וזה שמובא במדרש (ב"ר פ"ג ח) ע"פ (בראשית א-ד) ויבדל אלקים בין האור ובין החושך,
אור – אלו מעשיות של צדיקים.
חושך – אלו מעשיהם של רשעים.

להנצל מצרו,

ועי"ז נטהר מחשבתו וגם ניצול מצרות, כי בילבול הדעת הוא בחי' מוחין דקטנות, ומזה באין צרות, כי מוחין דקטנות הם בחי' דינין,
וסיפורי מעשיות של צדיקים הם בחי' מוחין דגדלות, כמ"ש (מ"ב, ח-ד) ספרה נא לי את הגדולות, עיי"ש באורך כל דבריו הנעימים והמתוקים מדבש. (ועיין עוד בליקו"מ סי' כט, וסי' רמח).

ואיתא בס' שיחות הר"ן (סימן קלח ) וז"ל שמעתי מפיו הקדוש בעת שדיבר עמנו.. מגודל הענין של סיפורי מעשיות מצדיקים,
ואמר אז שהוא בעצמו ז"ל, עיקר התעוררותו לעבודת השי"ת באמת, היה ע"י סיפורי מעשיות מצדיקים.
וסיפר שבבית אביו ואמו הצדיקים ז"ל היו שכיחים שם כל הצדיקים,
כי כל הצדיקים היו מצויים בקהילת מעז'בוז', מחמת שהוא מקום הבעל שם טוב ז"ל, ורובם ככולם התאכסנו בבית אביו ז"ל, ושמע הרבה מעשיות מצדיקים,
ועל ידי זה היה עיקר התעוררותו להשם יתברך עד שזכה למה שזכה, ע"כ.

וזה בחי' בא אל פרעה.. "ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים, ואת אותותי אשר שמתי בם, וידעתם כי אני ה'".
הכל כפשוטו שע"י סיפורי צדיקים [השי"ת צדיקו של עולם] נתעוררים לבחינת "וידעתם כי אני ה'". ומתלהבים בעבודתו יתברך ומתקרבים אליו יתברך ביתר שאת.

ספרים וסיפורים

והנה בשנים האחרונות ישנה ישנה התעוררות אדירה בנושא הזה וכל הזמן מדפיסים ויוצאים לאור עוד ועוד ספרים,
ועל כל ראש ישיבה ורב מוציאים ספר סיפורים מימי חייו.
ואע"פ שלאו כל האנפין שוים. והרי לא דומה משקל דעת תורה של שרי עשרות ושרי חמישים לדעת תורה של שר האלף וכו',
מ"מ מה שטוב טוב, ועצם הרעיון הוא דבר טוב ומועיל ומעורר ומחזק, והוא משקל כנגד הררי זבל ע"ז ג"ע ושפ"ד שמדפיסים ומקרינים לרוב בראש כל חוצות,
ואעפ"כ צריכים הבחנה ועין חדה ושכל ישר להבחין בין יום ולילה גם בסדר קדשים.

ויהי רצון שנהיה רגילים בסיפורי צדיקי אמת ונספר ונרגיל הדבר באזני בנינו ובני בנינו וכו'.

בברכת התורה וכטו"ס
ראש ישיבת ברסלב "נצח מאיר"
הרב שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

לאוסף פרשות השבוע כנסו –

פרשת השבוע
פרשת השבוע לילדים

 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה