פרשת השבוע בהר | תמימות ופשיטות בעבודת השם – זה שיא המעלות!

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר בהר | לכבוד...  אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

פרשת השבוע בהר: (ויקרא כה-נה) "כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, אני ה' אלקיכם".

תמימות ופשיטות | פרשת השבוע בהר

מבואר בדברי רבינו הקדוש ז"ל מברסלב (ליקוטי מוהר"ן תנינא-תורה ה') שבאמת צריכים דייקא לסלק את המוח, כי צריכים להשליך כל החכמות, ולעבוד את ה' בפשיטות.

כי צריך שיהיו מעשיו מרובין מחכמתו (אבות פ"ג) ולא המדרש הוא העיקר אלא המעשה (שם פ"א),

ועל כן צריכים לסלק כל החכמות, ולעבוד את ה' בפשיטות, בלי שום חכמות,

לא מיבעי חכמות של סתם בני אדם, אלא אפילו חכמות גמורות, אפילו מי שיש לו מוח גדול באמת, כשמגיע לאיזה עבודה, הוא צריך להשליך כל החכמות, ולעסוק בעבודתו יתברך בפשיטות.

וצריך אפילו להתנהג ולעשות דברים שנראה כמשוגע בשביל עבודת ה', בבחי' (משלי ה) באהבתה תשגה תמיד, שבשביל אהבת ה' צריכים לעשות דברים הנראים כשגעון, כדי לעשות מצוותיו ורצונו יתברך, כי צריכים להתגלגל בכל מיני רפש וטיט בשביל עבודת ה' ומצוותיו יתברך,

ולאו דוקא מצוה ממש, אלא כל דבר שיש בו רצון ה' יתברך – נקרא 'מצוה', כי יש תרי"ג מצוות, ואלו התרי"ג מצוות יש להם ענפים רבים, וכל דבר שיש בו רצון השי"ת, שעושים בו נחת לאביו שבשמים הוא בחינת מצוה,

וצריך לגלגל את עצמו בכל מיני רפש וטיט כדי לעשות איזה רצון ונחת להשי"ת.

(ונודע שבאותו ראש השנה שרבינו ז"ל אמר תורה זו, כשהלך לומר תשליך, נחלק ונפל הוא ז"ל ונשאר יושב על הרפש ולכלך בגדו וידו, ותיכף הביאו לו בגד אחר ומים והחליפו בגדו ורחצו ידו, ולא דיבר על זה מאומה, והלך ואמר תשליך סמוך לבית הכנסת, כי ראו הנהר משם, כי לא היה לו כח לילך לנהר הגדול כדרכו תמיד, אח"כ אמר התורה תקעו, ושם בסוף התורה הנ"ל הזכיר על פסוק (מלאכי ג-יז) וחמלתי עליהן וכו' שהאדם צריך להשליך עצמו לתוך רפש וטיט בשביל לעשות רצון השי"ת, עיין בתורה, הענין הנפלא והנורא הזה היטב, ותבין נפלאות ה' איך בכל דבר שאירע אצלו, היה בו פלאי פלאות).

ואזי כשאהבתו חזקה כל כך להשי"ת, עד שמסלק כל חכמתו ומשליך עצמו לרפש וטיט בשביל עבודתו יתברך, כדי לעשות לו יתברך איזה נחת – אזי הוא טובה להמוחין, כי אזי זוכה להשיג אפילו מה שהוא למעלה מהמוחין, מה שגם משה בחייו לא השיג, היינו בחי' (ברכות ז.) צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, שזה נראה כעוות הדין היושר והמשפט. עיי"ש.

וכן זוכה להבין כל הענינים שהם למעלה מהמוחין שקשה להבינם, כגון הידיעה והבחירה, וכן ענין (עירובין יג.ב) אלו ואלו דברי אלקים חיים, וכן הרבה ענינים כיוצ"ב.

וזה גודל מעלת האמונה הקדושה בהשי"ת ותורתו הקדושה, ואמונת חכמי וצדיקי אמת, ובכלל הנ"ל הביטול גמור לרצון ה' ודעת תורתו הקדושה, כולל כל עניני השקפה נכונה, שזה דבר שאינו מסור לכל יחיד ויחיד, כי כל אחד ושגעונותיו, ותאוותיו ורצונותיו, וסריטותיו וכו', שלא עולים בקנה אחד עם רצון ה', כי כל עניני השקפה אמיתית ונכונה, זה דבר המסור לצדיקי אמת שבדור, ולהם אנו חייבים ומצווים לשמוע ולהתבטל אליהם שדעתם דעת תורה.

ואוי ואבוי למי שטועה בזה והולך אחר דעתו ודעת מי שאינו ראוי להביע דעה, כי זו מעידה עצומה, אשר הרבה פעמים אין לה מרפא, ומזיקה לו ולדורותיו ולתלויים בו. ואשרי המתבטל לצדיק האמת.

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ישיבת נצח מאיר

לחץ כאן להורדה והדפסת העלון לשבת

ניתן להצטרף לקבוצה שקטה * על פרשת השבוע עפ דרכו של רבינו נחמן מברסלב ובה עלון לשבת + קריינות הכולל דעת תורה והשקפה עצות אקטואליות לחיים טובים בדרכו של רבינו נחמן מברסלב, מחכים לכם!

לזיכויי הרבים תפיצו בבקשה את הקישור לזיכוי הרבים משפחה חברים עבודה קבוצות וכו ????
‏להצטרפות לקבוצה https://chat.whatsapp.com/CYTrYaCJ1NL96YtVDxamha

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה