פרשת השבוע בלק

הפרשת שבוע הנ"ל קצת תהי' קשה לקריאה היא מדברת על האמת ועל ההבדל הרוחני והגשמי בין קדושת ישראל לשאר אומות העולם, ועל גודל  וגינוי הדבקים בדרכי הגויים ואמונתם הקלוקלת…

על כן תחשבו פעמים לפני שאתם נכנסים לקרוא ומקבלים תוכחה זו כמו שאומר העולם – "סטירה בפנים" !! והיא כולה אמת ונאמרה רק מרוב אהבת ישראל וידיעת גדולת ויקרת נשמות ישראל וגודל מעלתם וקדושתם !! בברכה חסידי ברסלב

עלון פרשת השבוע

בס"ד

ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א. יום ו' עש"ק לסדר בלק

לכבוד…אחדשה"ט!

בעזהי"ת אכתוב לך משהו השייך לפרשת השבוע.

וזהו (במדבר כג, ט) "הן עם לבדד ישכון, ובגוים לא יתחשב". ההשכלה הארורה והרפורמה והצ…. ראו ב"עם לבב ישכון", מעין קללה ועונש, ששורשה במה שיהודים שומרים תורה ומצוות, וממילא שונים ומשונים מהסביבה הגוית, ועי"ז הם מוחרמים ממנה, וע"כ חתרו בכל כוחם לפרוק עול תו"מ, ולהתדמות לגוים, והפסידו את כל חיי הנצח, ומנוחה לא מצאו ולא השיגו ולא ישיגו.

ואנן בדידן "עם לבדד ישכון" היא ברכה וזכות ! וכדפרש"י שזכו לו אבותינו לשכון בדד. ונהפוך הוא אצלינו הקללה היא – להתערב עם הגוים, כמ"ש (תהלים קו, לה) ויתערבו בגוים וילמדו ממעשיהם. וכי מה יש לנו ללמוד מהם ? הרי הם שקועים בכל המידות והתאוות רעות, והם טמאים ומזוהמים, ונודף מהם סירחון רוחני שמעורר בחילה וגועל (ושפע הבושם וְהדאודורנט, ואפטר שייוו, ושמפו מובחר – לא מועיל מאומה לכסות על המידות הרעות והמיליוני תאוות ורעות שלהם).

והרי יש לנו מסורת קדושה ומפוארת שקיבלנו יחד עם קבלת התורה, בבחי' (אבות פ"א מ"א) משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים וכו'.

והרי העונש שחשבו הגוים להענישנו בכל הדורות וזרקו אותנו לאיזה גטו קטן סגור, מוקצה מהם (וכמו שסיפר ר' מיכלה דורפמן ז"ל שאביו שלח לו (ליידע אותו לאיזה צורך) קטע עתון רוסי שהיה כתוב בו "איך מרשים לרב יהודי, שידוע שהוא רמאי ושקרן לדרוך ולהסתובב באדמה הקדושה של רוסיה הטהורה", וכיוצא בזה בכל מיני תקופות ובארצות ערב קראו ליהודים "טמאים")..,

והעונש הזה שדחפו אותנו ל"גטו" – זו הייתה בעקרון ברכה נפלאה עבורינו, שלא היינו צריכים לפגוש אותם בכל רגע, והייתה לנו קצת מנוחה מהם ומזוהמתם, ויכולנו לחנך ילדנו ע"פ התורתינו הקדושה, ודרכי היהדות מידות טובות רחמנות חסד צדקה מעשים טובים ויראת שמים טהורה וצרופה.., בלי בילבוליהם, והטרדותיהם, והסכנות הרוחניות הכרוכות בקרבתם.

וכמ"ש הנצי"ב "הן עם לבדד", אם הם מפרישים עצמם מן הגויים – אזי "ישכון", שוכנים הם במנוחה וכבוד.

אבל אם "ובגויים" שהם מבקשים להתקרב ולהתערב עמהם – אזי "לא יתחשב" – מאבדים הם כל חשיבותם.

ואמרינן (שמו"ר טו, ח) מהו "הן" עם לבדד ? כלומר כל האותיות מזדווגין (א, ט, עשר. וכן ב"ח, ג"ז, ד"ו, י"צ, מאה. וכן כ"ף, ל"ע, מ"ס. אבל אותיות "הן" הם לבדד), אמר הקב"ה כשם שב' אותיות הללו – אינם יכולות להזדווג, כך ישראל אינם יכולים להדבק עם כל האומות, אלא לעצמם מופרשים, שאפי' הגויים גוזרים עליהם לחלל את השבת ולבטל את המילה, או לעבוד ע"ז, הם נהרגים ולא מתערבים עמהם.

ואמרו חז"ל (מדרש ילמדנו כא) הן עם לבדד ישכון – מובדלים הן מן האומות מכל דבר בלבושיהם [כן כן, אין לנו לחפש במודה של צרפת אנגליה וארה"ב], במאכלן [רק כשר למהדרין],

ובגופיהן [שהרי יהודי ניתן לזהות ע"י ברית מילה, ויהודי ניכר מיד בפרצופו, וכו', ואין לנו שום ענין להסתיר זאת], ובפתחיהם [בבחי' (במדבר כד-ה) מה טובו אוהלך יעקב – וכמ"ש חז"ל (ב"ב ס.) והו"ד בפרש"י, על שראה פתחיהם שאינם מכוונים זה מול זה, ע"כ.

וכל זה להיות מובדל מהם – זהו רצונו יתברך, בבחי' (דברים לב, יב) ה' בדד ינחנו.

בחי' (ויקרא כ, כד) הבדלתי אתכם מן העמים וכתיב (שם כו) והייתם לי קדושים, כי קדוש אני ה', ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי, וזו גדולתינו ותפארתנו להיות מובדלים מהם ומהמונם ומחשבותיהם וחשיבתם, ומהתנהגותיהם, כ"א כולנו קדושים וטהורים כרצון ה'.

[וראה עוד ברמב"ם הלכות דעות (כי יש פרק ששי).].

בברכת התורה וכטו"ס

ראש ישיבת ברסלב

שמעון יוסף הכהן  ויזנפלד 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה