פרשת השבוע במדבר

בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א.

יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע במדבר

לכבוד…אחדשה"ט!

בעזהי"ת אכתוב לך משהו השייך לפרשת השבוע.

להדפסה והורדת העלון השבועי על פרשת השבוע לחץ כאן >> פרשת השבוע במדבר

שלום בית

וזהו (במדבר א, א-ב)"וידבר ה' אל משה במדבר סיני… שאו את ראש כל עדת בני ישראל". מבואר בליקוטי מוהר"ן, במאמר "כי מרחמם ינהגם" (תנינא, סי' ז, אות ז) שיש דרי מעלה ויש דרי מטה. דהיינו עולם העליון ועולם התחתון, בחי' שמים וארץ. וצריך הצדיק, חכם הדור – להראות לדרי מעלה (היינו לאנשים הגדולים, רמי מעלה ומדריגה) שאינם יודעים עדיין כלל בידיעתו יתברך, שזה בחי' השגחה של מה, בחי' מה חמית מה פישפשת (הק' הזוהר. דף א:) בחי' איה מקום כבודו.

ולהיפך צריך להראות לדרי מטה (היינו אנשים פשוטים וקטנים, בעלי דרגה נמוכה, ואפילו אלו שירדו למטה, ונמצאים מטה מטה) שאדרבא מלא כל הארץ כבודו (ישעיהו ו).

כי יש שוכני עפר שהם בני אדם המונחים במדריגה התחתונה, ונדמה להם שהם רחוקים מאד ממנו יתברך, עד שהיו מיאשין את עצמם לגמרי חס ושלום, כי נדמה להם שהם רחוקים מאד מהשי"ת, וכבר אבד נצחם, ותוחלתם מה', וצריך הצדיק לעוררם ולהקיצם בבחינת (ישעיה כו) הקיצו ורננו שוכני עפר. שלא יהיו מייאשין עצמם בשום אופן בעולם יהיה איך שיהיה, ולגלות להם ולהראות להם ולהאיר להם, כי עדיין ה' עמם ואצלם וקרוב להם והם סמוכים אליו, ואפילו בתוך הארץ ממש, ואפילו אם נפל לשאול תחתיות ח"ו, אעפ"כ שם דייקא נמצא כבודו יתברך, כי (ישעיה ו) מלא כל הארץ כבודו.

שזה בחי' "כל" (ספירת היסוד) שיש לצדיק, בבחי' (דברי הימים א, כט) כי כל בשמים ובארץ, ותרגומו דאחיד בשמיא וארעא (ע' בזוהר בראשית, דף לא. ובת"ז (תיקון כב).

והנה בחי' זו צריכה שתהיה אצל כל הורה ומחנך. ובפרט לגבי  נערים מגיל ההתבגרות ואילך, ובפרט בדור הזה, שקיימים נערים ו… נושרים רבים,

ועיקר הסיבה היא שמכל מיני סיבות נעשו שבורי לב, חסרי בטחון עצמי, והרגישו שהם מאחור ושווים פחות, או לא שווים, ונפלו למיני דכאונות, ולעצבות, ולתסכולים, עד שהתייאשו מהסביבה שבה גדלו, ומצאו את עצמם ברחובות עם חבורות חדשות.

וכל זה היה ניתן למנוע ולעצור ולהפכם מהיפך אל היפך, אילו בזמן הנכון במקום להגיד להם מוסר [ביקורת בונה שבדך כלל רק הורסת] ולהשפילם כל הזמן ולהראות להם שהם כלום ושווים כלום..,

אם היו עושים את ההיפך היינו שהמלמדים המסורים וההורים היו מקרבים אותם קירבה מיוחדת, ומפארים ומרוממים אותם בכל נקודה טובה שבהם [בדברים אמיתיים ולא סתם לשקר להם במה שהם לא], ומעודדים את רוחם, ומזריקים להם בטחון עצמי האבוד..,

עי"ז היו מתחילים לפרוח ולהרגיש טוב ולקבל חשק ורצון ולעלות מעלה מעלה.

שזה בחינת פרשת השבוע "שאו את ראש כל עדת בני ישראל", היינו תרימו את ראשם ואת כבודם (לפעמים האבוד עד עכשיו).

והנה דבר זה נהוג בעיקר אצל נערים ונערות, אבל גם שייך לילדים יותר קטנים, שעם המלמד היה מתמסר קצת יותר לתלמידים החלשים ונותן להם פתקים עם דברי שבח, ומשבחים אותם בפניהם, היו מחוללים שינוי פלאי אצלם !! ואז בגיל הילדות הדבר הרבה יותר קל.

וכן בשלום בית – דבר הזה נוהג בין בעל ואשתו, שאם במקום להעיר ללא הפסק ולרטון ולקטר, היו מרעיפים שבחים ודברי עידוד – הכל היה משתנה ללא היכר מן הקצה לקצה.

[אבל כ"ז נאמר לחזק את החלשים. אבל ילדים ונערים שיש להם עודף בטחון עצמי, וכן.. וכו', דבר זה ג"כ שלילי ומסוכן, כי ע"י הבטחון המופרז וגאוותם – מחליטים ועושים דברים שליליים שלא יעשו, וע"כ יש לנהוג בהם קצת להיפך מהנ"ל וכמבואר היטב בדברי רבינו ז"ל שהבאנו בריש דברנו]…

וצריך הרבה תפילה ויישוב הדעת, וסייעתא דשמיא.

אכי"ר.

בברכת התורה וכטו"ס

ראש ישיבת ברסלב

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה