פרשת השבוע בראשית | חיי נישואים ושלום בית

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר בראשית. לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע,

וזהו (בראשית ב-יח) "ויאמר ה' אלקים לא טוב היות האדם לבדו ויעשה לו עזר כנגדו".

פרשת השבוע בראשית | חיי נישואים ושלום בית

עזר וכנגדו – הם שני מושגים הסותרים לכאורה אחד את השני (תרתי דסתרי), ועל זה אמרו חז"ל (ב"ר יז,ג) הו"ד בפרש"י, זכה – עזר. לא זכה – כנגדו. ע"כ.

ורש"י הוסיף מילה , "כנגדו להלחם", כלומר להלחם עמו ולהציק לו. ומקורו מפרקי דרבי אליעזר פי"ב.

עוד אמרו חז"ל (יבמות סג.) ר' אלעזר רמי כתיב 'כנַגדו', וקרינן 'כנֶגדו'. זכה – כנגדו (מקבילה ומתאימה את עצמה אליו) לא זכה – מנגדתו (מלקה אותו, כאילו נקוד בפתח, ונוהגת עמו בזילזול ומצערת אותו, ובפרש"י חלוקה עליו וסותרת דבריו).

מה יותר טוב לבד או עם אשה ?

והנה הפסוק קובע ש"לא טוב היות האדם לבדו" בלי אשה, וה"לא טוב" הזה כולל הרבה מאד ענינים, וחלקם ביארו חז"ל במפורש, כמ"ש (יבמות סג.) כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחה, בלא ברכה, בלא טובה, בלא תורה, בלא חומה, בלא שלום,

ואמרו (שם סג.) כל אדם שאין לו אשה – אינו אדם. אמנם נכון שישנם בחינות של עסק התורה ושמחה גם לבחור, בבחי' (קהלת חו-ט) שמח בחור בילדותך, ובבחי' ינקותא כלילא דאורדא (שבת קנב.). אבל לעומת אמיתת התורה של נשוי ושמחה אמיתית ולא מדומה, של נשוי לעומת בחור אין שמחתו ותורתו הקודמת נחשבים.

אישתי יורדת עלי ?

ונוכל לפרש, שאע"פ שהרבה מאד ברכות ותועליות זוכה האדם הנשוי, ומהן כל אלו שהוזכרו בחז"ל וכנ"ל, מ"מ מה שכתוב בכל זאת במפורש בפסוק הוא שה' עשה לו "עזר כנגדו" והיא המעולה שבברכות.

והברכה שב"עזר כנגדו" כוללת כל הבחינות שבה, ולפעמים דוקא מה שהיא יוצאת כנגדו להלחם עמו, זוהי הגדולה שבברכות, כי באמת מדובר מאדם שמכירה אותו הכי קרוב, והכי באמת, ורואה מקרוב ובשעת אמת כל חסרונותיו, שהוא אגואיסט גדול, ובטלן, ויש בו עצלות, וגאוה, ורודף כבוד, ונכשל ומזלזל בדברי דרך ארץ, דברים אשר לא יעשו, עושה, ולפעמים גם נכשל בעניני הלכה, עושה דברים על חשבון אחרים, מצער בדיבור ובמעשה אחרים בלי להרגיש, לפעמים הוא קמצן ופזרן דוקא איפה שלא צריך, לא שומר מספיק על הסדר והנקיון, ועושה ההיפך שקורין 'בלגן'.

הוא לא מענטש (בן אדם) איפה שצריך, חושב שיודע הכל, לא מתחשב, לא מתיעץ, לא יודע לפרגן, לא יודע להחמיא, לא מחנך את הילדים, צועק ומכה אותם איפה שלא צריך, לא לומד אתם, ולא מתחבב אליהם. לא יודע לחייך, ולהשרות אוירה נעימה בבית, ראשו שקוע בצלחת ובעתון ולא באשתו והילדים בשעת הארוחות ושלא בשעת הארוחות, ושולחן של שבת קודש הוא לא כמו שאמור להיות בבית יהודי וכו' וכו' וכו' וכו'.

ועצם הדבר שקם האדם הכי קרוב אליו, ולא מחניף לו ואומר לו את האמת – היא ברכה עצומה שעי"ז באמת יוכל לצאת מהדמיונות שהוא קרוב לשלימות, אלא יראה שבאמת היא צודקת בהרבה דברים, ושאכן צריך לעבוד על עצמו ולתקן את הדברים, ובמקום להפגע ולהלחם כנגד ולהיות ברוגז, אדרבא יודה על האמת ויהי' לו תקוה אמיתית לצאת מחסרונותיו.

אישה חכמה בנתה ביתה – ומע(א)ירה בחכמה…

נמצא שעיקר העזר הוא מה שהיא כנגדו דייקא, וזהו "אעשה לו עזר כנגדו", כפשוטו וכמדרשו [אין בכל הנ"ל שום עידוד ושום היתר על שום אשה להתנפל על בעלה בצעקות, או בכינויי גנאי, או לעקוץ או לנשוך בבעלה, אפי' בתנועות הגוף בלי דיבור, כגון עשיית פרצופים או תנועות ידיים מבזות, אבל מותר לשוחח בנחת ולהעיר / להאיר, בנחת].

ויהי רצון שנקבל תמיד האמת מפי אמרו.

בברכת התורה וכטו"ס
ראש ישיבת ברסלב נצח מאיר
שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

תרומות לישיבה יתקבלו בברכה 050-4161022

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה