פרשת השבוע בשלח

בעזהי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע.

להורדת העלון השבועי של ישיבת חסידי ברסלב

בקבצי PDF להדפסה לחץ כאן >> פרשת השבוע בשלח

וזהו (שמות יג-יז) "ויהי בשלח פרעה את העם".

כתב הרמב"ם ז"ל (הלכות דעות פ"ו ה"א) דרך ברייתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו, ונוהג במנהג אנשי מדינתו.

לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים, וליישב אצל החכמים תמיד, כדי שילמד ממעשיהם, ויתרחק מן הרשעים ההולכים בחושך, כדי שלא ילמד ממעשיהם.

והוא ששלמה המלך אמר (משלי יג-כ) הולך את חכמים יחכם, ורועה כסילים ירוע.

ואמר (תהלים א-א) אשרי האיש אשר לא הלך רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב.

וכן אם הי' במדינה שמנהגותיה רעים ואין אנשיה הולכים בדרך ישרה ילך למקום שאנשיו צדיקים. ואם היו רעים וחטאים שאין מניחים אותו ליישב במדינה, אלא אם כן נתערב עמהם ונוהג במנהגם הרע – יצא למערות, ולמדבריות, ואל ינהיג עצמו בדרך חטאים כענין שנאמר (ירמיה ט-א) מי יתנני במדבר מלון אורחים. ע"כ.

וכן מצאנו ענין זה בפסוקים מפורשים, וכמ"ש (ויקרא יח – ב,ג) דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם וגו' כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו ובחוקותיהם לא תלכו.

וכתיב (שמות כג – כג,כד) והביאך אל האמורי והחתי והפריזי והכנעני וגו' ולא תעשה כמעשיהם, וכמ"ש (תהלים קו-לה) ויתערבו בגויים וילמדו ממעשיהם.

אבל לא רק מגוים ורשעים צריכים להזהר, אלא גם מ"עמך" ועמי הארץ וכל מי שהשקפותיו משובשות צריכים להזהר מלהתחבר עמם, ולהקשיב לדעותיהם.

וכמ"ש הרמב"ם (שם פ"ה ה"ב) כשהחכם אוכל לא יאוכל אצל עם הארץ ולא על אותם שולחנות מלאים קיא וצואה.

ואמרו חז"ל (סנהדרין כג.) כך היו נקיי הדעת שבירושלים עושים, לא היו חותמים על השטר אא"כ יודעים מי חותם עמהם, ולא היו נכנסים לסעודה אא"כ יודעים מי שייסב עמהם. [ובתנא דבי אליהו רבא כט, איתא: אינן נכנסים לבית המשתה, עד שיודעים מי הוא שיכנס עמהם].

ויש בזה בחי' משחז"ל (פסחים מט.) כל ת"ח המרבה סעודתו בכל מקום – סוף מחריב את ביתו, ומאלמן את אשתו, ומייתם את גוזליו ותלמודו משתכח ממנו, ומחלוקות רבות באות עליו, ודבריו אינם נשמעים, ומחלל שם שמים ושם רבו (ואגב בודאי חסידי ברסלב צריכים להזהר מאד מזה ועוד אלף דברים לא לחלל שם רבינו רבי נחמן מברסלב ז"ל, כמו שהיה שגור מפי אנ"ש בחו"ל שצריכים להזהר מאד לא לחלל שם רבינו ז"ל) וכו'.

ואמרו (ברכות מג:) ששה דברים גנאי לו לת"ח.. ולא יסב בחבורה של עמי הארץ, דלמא אתי לאמשוכי  בתרייהו. ואמרו (דמאי פ"ב מ"ב) המקבל עליו להיות נאמן – אינו מתארח אצל עם הארץ. ואמרו (ירושלמי שם פ"ב ה"ב) לא ישמש חבר במשתה ע"ה, ולא בסעודת ע"ה, אא"כ היה הכל מתוקן ומעושר תחת ידו. ואמרו (שבת יג.) לא יאוכל זב פרוש, עם זב ע"ה, שמא ירגילנו אצלו, ואמרו (שם סג.) אם עם הארץ הוא חסיד – אל תדור בשכונתו.

ואמרו (שם קוב.) ע"ה כל זמן שמזקינים טיפשות ניתוספת בהן (ויש להזהר מהזקנים החביבים), ואמרו (פסחים מב:) אל ישא בת עם הארץ, שאם מת או גולה- בניו יהיו עמי הארץ. ואמרו (שם מט:) כל המשיא בתו לע"ה כאילו כופתה ומניחה לפני ארי. ואמרו (גיטין סא.) איזה ע"ה? כל שאינו מעשר את פרותיו. ואמרו (ע"ז לט.) בתו של ע"ה שנשאת לחבר – צריכה לקבל דברי חבירות. ואמרו (אבות פ"ב מ"ח) אין בור ירא חטא, ולא ע"ה חסיד. ואמרו (שם פ"ג מ"י) ישיבת בתי כנסת של ע"ה מוציאה את האדם מן העולם.

כללו של דבר שצריכים מאד להזהר מלהתחבר ולקנות דעות והשקפות אצל "עמך" וכו'.

וזה הנאמר בפרשת השבוע בחי' "ויהי בשלח פרעה את העם". היינו שהאדם צריך לשלח ולהרחיק ממנו כל הפרעות שמפריעים אותו לעבוד את ה' (פרעה ל' הפרעה  את העם. עם העם, ה'עמך', ע"ה [קרי "את" פירושו בהרבה מקומות 'עם',כגון (בראשית ו-ט) את האלקים התהלך נח, שפי' עם.

בברכת התורה וכטו"ס

ראש מוסדות ברסלב – ישיבת "נצח מאיר"

שמעון יוסף ויזנפלד הכהן

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה