פרשת השבוע וארא

וכבר הזהירנו רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב ז"ל הרבה פעמים להתרחק מספרי המחקרים והפילוסופים, וכמבואר בשיחות הר"ן סי' ה, שאין שם כלל שכל גמור כמו שיש באיזה מאמר מהרש"א ז"ל, והפסדם מרובה משכרם, כי הם מבלבלים דעת האדם. ומבואר (שם סי' לב) שצריכים להזהר מאד להרחיק החקירות מהלב, ולהשליכם לגמרי לבלי להיות ח"ו שום חקרן כלל, רק להאמין בה' ית' בפשיטות ותמימות.

תמימותבס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א.

יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע וארא – להורדת והדפסת העלון בקבצי PDF פרשת השבוע וארא

לכבוד…אחדשה"ט!

בעזהי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע וארא

וזהו (שמות ו, ב-ז) "וארא אל אברהם וגו',

והוצאתי אתכם,

והצלתי אתכם,

וגאלתי אתכם,

ולקחתי אתכם…

וידעתם כי אני הוי"ה אלקיכם".

כי זה העיקר לדעת כי ה' הוא האלוקים. ובשביל זה באנו לעולם הזה, ובשביל זה אנחנו נמצאים כאן, וזה עיקר הקנין מכל הקנינים "לדעת את ה' " !

ודדא קני, מה חסר, ודדא חסר מה קני (ע' ויק"ר א, ו).

ולדעת את ה' – אין הכוונה להתעסק בחקירות פילוסופיות ח"ו, כי על זה נאמר (איוב יא, ז) החקר אלו-ה תמצא?!

וכי בשר ודם בעל תאוה עצום ובעל שכל קצר ומצומצם, גוש עפר קרוץ מחומר, שאינו יודע מחייו, יהי' לו החוצפא והעזות לחקור באלוקותו יתברך?!

וכבר הזהירנו רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב ז"ל הרבה פעמים להתרחק מספרי המחקרים והפילוסופים, וכמבואר בשיחות הר"ן סי' ה, שאין שם כלל שכל גמור כמו שיש באיזה מאמר מהרש"א ז"ל, והפסדם מרובה משכרם, כי הם מבלבלים דעת האדם.

ומבואר (שם סי' לב) שצריכים להזהר מאד להרחיק החקירות מהלב, ולהשליכם לגמרי לבלי להיות ח"ו שום חקרן כלל.

וכשיהודי הולך באמונה לבד בלי חקירות וחכמות, אזי זוכה לבחי' "רצון" שהוא למעלה מ"חכמה", דהיינו שיזכה שיהיה לו רצון מופלג וחזק מאד אליו יתברך בהשתוקקות נמרץ מאד, עד שלא ידע מה לעשות כלל, מגודל ההשתוקקות ויצעק וכו'.

ובאמת  הקושיות והחקירות של ההמון הם שטויות, ואינם קושיות כלל.

ועוד מבואר (שם סי' מ) שאסור להביט אפי' הבטה בעלמא בספרי המחקרים, רק אנו מאמינים בו יתברך באמונה לבד, שהוא יתברך ברא את כל העולמות כולם ומקיים אותם וכו'.

ומבואר עוד (שם סי' פא) שהפילוסופיה מזקת מאד, ומורידה את האדם לשאול תחתיות…

ואשרי הזוכה לילך בדרך אמת לאמיתו, ולהיות תם וישר ירא אלקים וסר מרע, בלי שום חכמות כלל.

ושם (בסי' ריט מבואר שרבינו רבי נחמן מברסלב ז"ל התלוצץ מספרי המחקרים והפילוסופים בכמה מיני ליצנות, ובירר לעינינו שאינם יודעים כלום וכו', שכל דיבוריו הכל כאשר לכל כדי להכניס אמונה בעולם שהוא יסוד כל התורה והמצוות, כמ"ש (תהלים קיט, פו) כל מצוותיך אמונה.

ועיין בחיי מוהר"ן (סי' תז) שרבינו ז"ל אסר עלינו מאד מאד לעיין, ואפילו להביט כלל בספרי חקירות אפי' שנכתבו ע"י אנשים גדולים, כי הם מבלבלים דעת האדם מאד בדעות זרות שאינם תואמים כלל לדעת תורתינו הקדושה.

ונאמר שם בסי' (ח"י) שחייב אדם לקרוע קריעה כששומע דיבור אחד מדיבורם שהם כנגד התורה הקדושה.

ועוד נאמר שם (סי' תיא) שהתלוצץ מאד מטעמי המצוות שבספריהם.., ושם (בסי' תיז) בעניין גזירת הצבא, ושיהיו מוכרחים ללמוד חכמות וכו' ואמר רבינו רבי נחמן מברסלב ז"ל שצריכים לגזור תענית, ולצעוק ולזעוק להשי"ת, ואוי ואבוי שאין אנו חושבים כלל בשביל בנינו ודורותינו איך להצילם מדרכיהם הרעים, ממים הזידונים הרעים שהם דרכי לימודיהם הרעים, עיי"ש.

ועוד נאמר שם (בסי' תכה) פ"א אמר רבינו ז"ל שע"י אמונה אפשר להגיע לכזה רצון שלא ידעו כלל מה רוצים, ויצעקו גיוואלד רבש"ע קשור אותי, אני רוצה להכלל בך וכו'.

ומבואר בשיחות הר"ן (סי' ריז) שמה שמובא בספרי המחקרים ראיה שצריכים לחקור מהפסוק (דברים ד, לט) וידעת היום והשבות אל לבבך, שצריכים לדעת אותו על פי חקירות.., זה הפירוש הוא מכת הקראים. אבל האמת לא כן הוא, כי העיקר לדעת אותו יתברך רק ע"י אמונה שלימה, שעי"ז  דייקא זוכים אח"כ לדעת והשגה גדולה בידיעת רוממותו יתברך שמו. ובאמת עיקר פירוש הפשוט של פסוקים אלו המזהירים לדעת אותו יתברך, כגון פסוק הנ"ל.

וכן (דהי"א רא, ט) דע את אלקי אביך ועבדהו, וכן (תהלים ק-ג) דעו כי ה' הוא אלקים [וכן פסוק של פרשת השבוע וידעתם כי אני הוי"ה  אלקיכם].

עיקר האזהרה זו היא בפשיטות לדעת ולזכור אותו יתברך תמיד בכל עת, כמו למשל שדרך המלכים והאדונים שמזהירין את עבדיהם שידעו שיש עליהם מושל ובפרט אנשי חיל של המלכים שמלמדים אותם שידעו את המלך והקיסר שלהם למען תהיה יראתו על פניהם ויעבדו את עבודתם בשלימות, וכן הרגילים לומר להעבד "דע שיש עליך אדון ומושל", שהכוונה שיקח זאת בדעתו בכל עת, ואל ישכח – לבל יעשה שום דבר נגד רצונו !

כמו כן להבדיל במלכותא דשמיא, שמזהיר אותנו דע את אלקי אביך וכו', היינו ידוע תדע ואל תשכח בשום עת, כי בודאי צריכים כמה אזהרות גדולות ורבות על זה, כי אע"פ שכ"א יודע בכלל כי "ה' הוא אלקים", אעפ"כ מחמת טירדות העולם הזה, ותאוותיו והבליו נמצאים הרבה שברוב עיתים שוכחים אותו יתברך, וע"ז מזהירים הפסוקים הנ"ל.

כי זה עיקר שלימות הידיעה כשמקשרים הדעת אל הלב לידע בלבו היטב כי ה' הוא האלקים, ואזי בודאי נופל פחדו ואימתו ויראתו עליו לבלתי יחטא.

ויהי רצון שיקויים בנו אשרי איש שלא ישכחך.

בברכת התורה וכטו"ס

שמעון יוסף ויזנפלד הכהן

איך נותנים צדקה שיש לה קיום לעד ?

על ידי הצדקה שנותנים בשביל הספרים שמאירים לאדם איך לצאת מהספיקות ואיך להתחזק ולהתעורר מהבלי עולם הזה..,

מאיר אור הרחמים והרצון, ועוקרים את כח הרע את מצח הנחש לגמרי שלא יוכל עוד לבלבל בספיקות כלל.

וזה 'צדקתך צדק לעולם' – שיהי' קיום להצדקה לעולם, זה זוכים ע"י 'ותורתך אמת' – ע"י שנותנים צדקה לחבר ולהפיץ ספרים שמבארים דברי תורה ומאירים לכל אור האמת, בחי' 'ותורתך אמת'. עי"ז בוודאי 'צדקתך צדק לעולם', כי זאת הצדקה קיימת לעולם, כי עיקר תיקון הצדקה נמשך על ידי זה. (ליקוטי הלכות ברכת השחר ה, לו)

אתם מכירים את האתר ואת העלונים ופעילות החסד של "ברסלב מאיר".

טעוני אמת ואמונה, מרפא לבבות, מחזקים ידיים רפויות.

אתם גם מודעים למאבק בין כוחות הטוב למצח הנחש.

אנא התקשר ותרום צדקה שתוסיף לך כח ומצח של רחמים.

צדקה שלימה שקיימת לעד.

כן, אל תסתפק, אנו צריכים גם אותך.

קח חלק טוב ונצחי.

WWW.BRESLEVMEIR.COM/DONATE

050-4161022

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה