פרשת השבוע ויקרא | אהבה

פרשת השבוע ויקרא מדבר ראש ישיבת "ברסלב מאיר" על גודל אהבת השם לעם ישראל ! אהבת עולם אהבתיך, על כן משכתיך חסד, וכתיב (מלאכי א-ב) אהבתי אתכם אמר ה'. וכתיב (הושע י"א-א) כי נער ישראל ואוהבהו, וכתיב (שם ג-א) כאהבת ה' את בני ישראל, וכתיב (מלכים א-י,ט) באהבת ה' את ישראל, לעולם, וכו' וכו'. בשלושה לשונות חיבה חיבב הקב"ה את ישראל, בדביקה, בחשיקה, ובחפיצה…

אהבה של השם יתברך את עם ישראל

סדר פרשת השבוע ויקרא

להורדת העלון השבועי >> פרשת השבוע ויקרא, עלון שבועי ברסלב

וזהו (ויקרא א-א) "ויקרא אל משה, וידבר ה' אליו". פירש רש"י (ע"פ תורת כהנים פ"א א-ז) לכל הדיברות ולכל האמירות, ולכל הציווים = קדמה קריאה, (כלומר שה' לא דיבר עם משה רבינו פתאום עד שקראו בשמו), לשון חיבה (לפי שהאוהב למישהו, לא ישׂבע מלהזכיר אותו בשמו, ולזה יקראנו פעם אחר פעם מגודל אהבתו), לשון שמלאכי השרת משתמשים בו שנאמר (ישעיה ו-ג) וקרא זה אל זה. עד כאן.

שאכן כן דרכו של הקב"ה לאהוב אוהבי שמו, ומקרא מלא כתוב (תהלים קמו-ח) ה' אוהב צדיקים, וכתיב (שם יא-ז) כי צדיק ה' צדקות אוהב..,

אהבה של השם לצדיקים

ובכלל הנ"ל תלמידי חכמים הממיתים עצמם באוהלה של תורה ללמוד ולהבין רצונו יתברך, וכמ"ש (שם פז-ב) אוהב ה' שערי ציון, ואמרו חז"ל (ברכות ח.) אוהב ה' שערים המצויינים בהלכה יותר מבתי כנסיות.

ובכלל אהבת ה' לצדיקים הוא מה שאמרו חכמינו ז"ל (ב"ר מא) הקב"ה אוהב כל מי שהוא טהור לב, וזה בחי' מה דאיתא בזוה"ק (וירא, דף קיב:) כשאדם אוהב להקב"ה, הקב"ה אוהב אותו ושומר אותו, ובכלל אהבת הצדיקים הוא מ"ש חז"ל (פסחים קיג:) שלושה הקב"ה אוהבן: מי שאינו כועס, ומי שאינו משתכר, ומי שאינו מעמיד על מידותיו (כי אלו הם עובדי ה', שזוהי עיקר עבודת ה' – להתגבר על יצרו, ולעבוד על מידותיו, כדי להפך לאדם יותר טוב, בעיני אלקים ואדם).

והנה בכלל אהבת ה' לצדיקים היא אהבה עזה שאוהב אותנו עמו ישראל הצדיקים (בודאי ביחס לשאר אומות העולם), וכמ"ש (ישעיה ס-כא) ועמך (ישראל) כולם צדיקים, שזה בחי' מה שתיקנו אנשי כנסת הגדולה לומר בתפילה העמידה של המועדים "אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו, ורוממתנו מכל הלשונות, וקדשתנו במצוותיך, וקרבתנו מלכינו לעבודתך, ושמך הגדול והקדוש עלינו קראת",

וזה בחי' מש"כ (ירמיה לא-א,ג) כה אמר ה' מצא חן במדבר… ואהבת עולם אהבתיך, על כן משכתיך חסד. וכתיב (שם ב-ב) הלוך וקראת באזני ירושלים לאמור, כה אמר ה' זכרתי חסד נעוריך, אהבת כלולותיך, לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה, קודש ישראל לה' וגו'.

וכתיב (מלאכי א-ב) אהבתי אתכם אמר ה'. וכתיב (הושע י"א-א) כי נער ישראל ואוהבהו, וכתיב (שם ג-א) כאהבת ה' את בני ישראל, וכתיב (מלכים א-י,ט) באהבת ה' את ישראל, לעולם, וכו' וכו'.

וזה בחי' מ"ש חז"ל (בראשית רבא, פ' וישלח (פ-ו) בשלושה לשונות חיבה חיבב הקב"ה את ישראל, בדביקה, בחשיקה, ובחפיצה, בדביקה (דברים ד-ד) ואתם הדבקים. בחשיקה (שם ז-ז) לא מרובכם מכל העמים חשק ה' בכם. ובחפיצה (מלאכי ג-יב) ואישרו אתכם כל הגוים, כי תהיו אתם ארץ חפץ, אמר ה' צבאות.

ואמרו (חגיגה כו:, מנחות כט.) ראו חיבתכם לפני המקום, ואמרו (שמו"ר טז) גדולה חיבתם של ישראל. ואמרו (שם מט) ע"פ (שה"ש ח-ז) מים רבים לא יכלו לכבות את האהבה. מים רבים – אלו אומות העולם, אם מתכנסים כל האומות לבטל את האהבה שבין הקב"ה לישראל – אינם יכולים.

על כל פשעים תכסה האהבה

ואמרו (ויק"ר ז) על כל פשעים תכסה אהבה שאהב המקום את ישראל. ואמרו (במדב"ר ד) בשביל חיבתם של ישראל שיניתי סדרו של עולם, ואמרו (שהש"ר א) על ישראל, אומה שאהבה נפשי, אומה שנתתי נפשי עליה, ואמרו (ידים פ"ג מ"ה) אמר ר"ע לא היה העולם כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל, שכל הכתובים קודש, ושיר השירים קודש קדשים. ושיר השירים כולו מלא וגדוש אהבה שבין הקב"ה לישראל. ויהי רצון שנזכה להיות ראויים לכל האהבה שהשי"ת מרעיף עלינו.

וכידוע השיר הקב"ה אנחנו אוהבים אותך

ראוי להוסף לשיר הקב"ה אתה אוהב אותנו

הקב"ה אני אוהב אותך הקב"ה אתה אוהב אותי וראה מכתב שלם של הרב בנושא >> הקב"ה אנחנו אוהבים אותך אתה אוהב אותי !

בברכת התורה וכטו"ס

ראש ישיבת ברסלב

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

תרומות להחזקת האתר / העלון השבועי / פעילות החסד של מוסדות ברסלב

יתקבלו בברכה : בנק הפועלים, מספר חשבון 311101, סניף 533, ישיבת ברסלב "נצח מאיר"

או בדף התרומות www.breslevmeir.com/donate

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה