פרשת השבוע וישלח

"הרוצה באמת – מוסרים לו מלאך של אמת". איך זוכים לברוא מלאך ? ועוד של אמת, שישמרו ויגינו עלינו ? מעניין אתכם לשמוע, כנסו לברוא מלאכים שישמרו עליכם מכל צרה !

לבבות פורחים

בס"ד

ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א. יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע וישלח

לכבוד…אחדשה"ט! להורדת העלון השבועי של ישיבת ברסלב >> פרשת השבוע וישלח 8 – ישיבת ברסלב

בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע, וזהו (בראשית לב-ד) "וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו".

כדי להתמודד עם צרת עשו ורשעותו – יצר יעקב אבינו מלאכים מליצי יושר המגינים ושומרים עליו,

וזה עשה על ידי מצוות ומעשים טובים וזכויות שעשה, שהם הם היוצרים את המלאכים הנ"ל.

וכמ"ש חז"ל במדרש רבא (משפטים, ש"ר לב-ו) הנה אנכי שולח מלאך, הדא הוא דכתיב (תהלים לד-ח) חונה מלאך ה' סביב ליראיו ויחלצם, הקב"ה נותן לו מלאך אחד לשמרו, שנאמר חונה מלאך ה' וגו'.

עושה אדם שתי מצוות, הקב"ה נותן לו שני מלאכים לשמרו שנאמר (שם צא-יא) כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך,

עשה הרבה מצוות – נותן לו הקב"ה חצי מחנהו, שנאמר (שם, שם-ז) יפול מצדך אלף, ורבבה – הוא חצי מחנהו, שנאמר (שם סח-יח) רכב אלקים רבתַים,

וכן אמרו חז"ל (אבות פ"ד מי"א) העושה מצוה אחת – קונה לו פרקליט אחד.

ומבואר בזוהר הקדוש (בתוספות לפ' כי תצא, דף שג: ) שהאי פרקליט הוא מלאך קדוש שזה לשונו (שם) האי צולמא איהו מלאך, דאיהו ממנא על כל פקודא ופקודא, כמה דאוקמוה מארי מתניתין, "עשה מצוה אחת קנה לו פרקליט אחד". ו

כן אמרו בבמדבר רבא (פ' נשא, יב-ג) ע"פ (תהלים צא-ז) יפול מצדך אלף ורבבה מימנך. רבי יצחק אמר היד שהיא שולטת על מצוה אחת- זו מצוות תפילין, כתיב בה "יפול מצדך אלף" שנמסר לה אלף מלאכים לשמרו, אבל הימין, שהיא שולטת במצוות הרבה "ורבבה מימנך" רבבה של מלאכים נמסרים לה.

ואמרינן (שם) בנוהג שבעולם אדם חשוב שנמסר שישמרוהו אלף איש – עליו לזון אותם, למה? שהם מוסרים לו לשמרו, והקב"ה מוסר לאדם הזה, אלף מלאכים משמאלו, ורבוא מימינו לטובתו ולשמרו, ואף אחד מהם "אליך לא יגוש" שתזון אותם. (ומבואר יותר במדרש שוחר טוב, תהלים יז-ז) וז"ל בנוהג שבעולם מלך יוצא בדרך, כל לגיונותיו יוצאין לשמרו, והוא נזקק להם ליתן לכל אחד ואחד פרנסתו, אבל אני מסרתי לך אלף משמאל ורבבה מימין, שהן נזקקין לך לשמרך ואין אחד מהם נוגש אותך ואין אומר לך "פרנסני".).

וכן אמרו חז"ל (תנא דבי אליהו פ"ג-ד) אם עושה אדם את עצמו צדיק ולדבר אמת – מוסרין לו מלאך שמתנהג עמו בדרך צדיקים ומדבר אמת. (ומכאן מקור לדיבור המפורסם של מוהרנ"ת ז"ל שאמר "הרוצה באמת – מוסרים לו מלאך של אמת"),

ואם עושה אדם את עצמו רשע, מוסרין לו מלאך שמתנהג עמו בדרך רשעים, ואם עושה אדם את עצמו לנהוג במדה בינונית – מוסרין לו מלאך שמתנהג עמו בדרך בינונית. ואם עושה אדם את עצמו חסיד לסבול את הכל – מוסרים לו מלאך שמתנהג עמו בדרך חסידים, וסובל [ממנו] את הכל שנאמר (ירמיה יז-י) אני ה' חוקר לב, בוחן כליות.. לתת לאיש כדרכיו, וכפרי מעלליו, ועל ידי דוד נאמר (תהלים יח-כו) עם חסיד תתחסד, ועם גבר תמים תתמם, עם נבר תתברר, ועם עיקש תתפתל.

והנה הרבה פסוקים ומאמרי חז"ל מורים שהמלאכים שומרים [הרבה פעמים ראה בליקוטי מוהר"ן קמא (סי' כ, ז-י)] על הצדיקים, כמ"ש (תהלים צא-יא) כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך, על כפים ישאונך פן תִּגוף באבן רגלך.

ואברהם אבינו בירך את אליעזר (בראשית כד-ז) הוא ישלח מלאכו לפניך, ואמרו (ירושלמי ברכות פ"ט) מלאך ירד ונדמה לפרעה ואנשיו בדמות משה, ותפסו את המלאך וברח משה. וכן אמרו חז"ל (מגילה טו:) שג' מלאכים נזדמנו לאסתר לשמרה ולהצילה.

ונסיים בתפילה, יהי רצון שנזכה למעשים טובים הראויים לברוא מלאכים, וניהי' ראויים לשמירתם.

בברכת התורה ובתפילה לכטו"ס

ראש ישיבת ומוסדות ברסלב

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

תרומות יתקבלו בברכה 050-4161022

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה