פרשת השבוע וישלח

תקציר : והנה אחינו העֵשָׂו-ים, (הציונים למיניהם, וכן הדתיים הדלי"ם חצי רפורמים למיניהם) זוממים למנוע עסק התורה ולסגור ישיבות קדושות וכוללים, ורוצים ל"נרמל" את כל החרדים שיהיו ח"ו כמותם, ורודפים את החרדים בכל כוחם ומציקים ומצירים בכל דרך אפשרית, וגוזרים עלינו גזירות קשות ורעות, לנו ולדורותינו. ע"כ שומה עלינו לתכס עצה ותחבולה ולהתכונן לתפילה, לדורון למלחמה.

בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א. יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע וישלח

לכבוד…אחדשה"ט!

בעזהי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע וישלח. 

וזהו (בראשית לב-ד) "וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחיו".

פרש"י לקמן בפסוק ט, שהתקין יעקב את עצמו לשלושה דברים:

לתפילה, לדורון ולמלחמה.

לתפילה, ויאמר יעקב: אלקי אברהם הצילני נא מיד אחי (פסוקים י-יב, וכו').

לדורון, ותעבור המנחה על פניו (פסוק כב).

למלחמה, ויאמר אם יבוא אל עשו אל המחנה אחת והכהו, והיה המחנה הנשאר לפליטה. (מקורו במדרש תנחומא ב. וישלח-ו, ושם כתוב בסדר שהבאתי, וכן הוא סדר הפסוקים-וברש"י נדפס בסדר אחר).

ובודאי הכין את עצמו ג"כ לברוח, וכמו שמצינו שבהזדמנויות שונות עשה כן, וכמ"ש (בראשית לא-פב) ויוגד ללבן כי ברח יעקב, וכמ"ש (שם כז-מב, מג) ויוגד לרבקה את דברי עשו, ותשלח ותקרא ליעקב בנה ותאמר אליו הנה אחיך מתנחם להרגך, ועתה בני שמע בקולי וקום ברח לך, וכתיב (שם לה-א) ויאמר אלקים אל יעקב בברחך מפני עשו אחיך. וכמבואר בדברי רבינו ז"ל (ספר המידות-ערך פחד ח"ב סי' ג) וז"ל מי שבורח מן הצרה – הוא פיקח.

וכן מצינו אצל משה רבינו (שמות ב-טו) ויברח מפני פרעה, וכן מצינו אצל דוד המלך (ש"א יט-יח) ודוד ברח וימלט, וכתיב (תהלים נז-א) למנצח אל תשחת, לדוד מכתם. בברחו מפני שאול במערה.

ואע"פ שלא שייך לברוח מהשי"ת ומגזרותיו בבחינת (שם קלט-ז, וכו') אנא אלך מרוחך, ואנא מפניך אברח, אם אסק שמים שם אתה, ואציעה שאול הנך, אשא כנפי שחר, אשכנה באחרית ים, גם שם ידך תנחני ותאחזני ימינך.

מכל מקום מוטל עלינו לעשות השתדלות המתבקשת, בכל מה שניתן לעשות.

והנה אחינו העֵשָׂו-ים, (הציונים למיניהם, וכן הדתיים הדלי"ם חצי רפורמים למיניהם) שעזבו מקור מים חיים לחצוב בורות נשברים אשר לא יכילו המים (ע' ירמיה ב-יג), והתרחקו מאד מהשי"ת ורצונו ודרכיו הטובים והישרים, הקדושים והטהורים, והם אומרים מי יתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור (פסחים מט:) וכשם שידוע שעשו שונא את יעקב (ספרי בהעלותך ט-י, רש"י וישלח לג-ד), כך ידוע שעם הארץ שונא תלמידי חכמים, ואמרו חז"ל גדולה שנאה ששונאים עמי הארץ לתלמידי חכמים משנאה  ששונאים גויים לישראל, (פסחים שם. ).

והם זוממים למנוע עסק התורה ולסגור ישיבות קדושות וכוללים, ורוצים ל"נרמל" את כל החרדים שיהיו ח"ו כמותם, ורודפים את החרדים בכל כוחם ומציקים ומצירים בכל דרך אפשרית, וגוזרים עלינו גזירות קשות ורעות, לנו ולדורותינו.

ע"כ שומה עלינו לתכס עצה ותחבולה ולהתכונן לתפילה, לדורון למלחמה (לא ח"ו בנשק, אלא בכל דרך אחרת) ו…לבריחה. כן, כן לבריחה מן ארצינו הקדושה חמדת כל הלבבות, כי בודאי עדיף לעסוק בתורה ומצוות בחוץ לארץ, מאשר לפרוק עול תורה ומצוות (כדרך הדלי"ם) בארצינו הקדושה.

ובשעת השמד- צריכים להתנהג כמו שעשו אבותינו בשעת השמד בכל הדורות של חשכת הגלות, ובודאי שגלות הציונים- לא נופל מהם.

וכבר עשה כן שכיני הגה"ק רבי יואל טייטלבוים זצ"ל האדמו"ר מסאתמר, שהיה אב"ד ירושלים עיה"ק תות בב"א, וכשהציונים חקקו חוק גיוס בנות רח"ל שהוא   ביהרג ואל יעבור, לקח את הפעקאלאך (החבילות), וברח עם אנשי שלומו הכשרים לארה"ב, והצליח ועשה פרי.

וידוע שלפי הנתונים העכשויים האיסור של יהרג ואל יעבור קיים גם אצל…

ועכ"פ ברור שצריכים להתפלל ולמסור נפשינו למען עסק התורה הקדושה וקיומה, ולתכס כל עצה למען נוכל להמשיך לעבוד את בוראינו.

בברכת התורה ולומדיה

ברסלב מאיר

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה