פרשת השבוע יתרו | אבירי לב

פרשת השבוע יתרו. תקציר: והנה התופעה המוזרה הזאת של אבירות ואטימות לב קיימת גם אצל כל אחד מאתנו,
(וכעין התופעה שהיתה בעשיית העגל, אחרי כל הניסים והנפלאות א"ס שראו במו עיניהם, געוואלד!)
שאע"פ שאנחנו מאמינים ויודעים מנוכחות השי"ת בכל עת ובכל שעה, והדבר הזה לבד מחייב מאד התנהגות הולמת בעבודת ה', ולעשות רצונו בחריצות בדחילו ורחימו, ואעפ"כ.. אעפ"כ..

פרשת השבוע יתרו | אבירי לב

בס"ד.
ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת יתרו
לכבוד… אחדשה"ט!

בעזרת ה' אכתוב לך משהו הקשור עם פרשת השבוע,
וזהו (שמות יח-א) וישמע יתרו את כל אשר עשה אלוקים למשה וישראל עמו, כי הוציא ה' את ישראל  ממצרים".

הנה ישנה מחלוקת חז"ל האם יתרו התגייר או לא.
ואפי' אם תמצא לומר שהתגייר, מבואר להלן (פסוק ט) ויחד יתרו על כל הטובה אשר עשה ה' לישראל אשר הצילו מיד מצרים.
ופרש"י שם (והוא מחז"ל במס' סנהדרין דף צד. ויחד יתרו – נעשה בשרו חידודין חידודין, מיצר היה על איבוד מצרים, היינו דאמרי אינשי גיורא עד עשרה דרי – לא תבזי ארמאה באפיה .

פרשת השבוע יתרו

והנה יתרו שמע על פרטי פרטים של פלאות הפלאת עשר המכות למצריים, ושמע כל הניסים ונפלאות שנעשו לישראל בקריעת ים סוף, ועל שמצרים היתה ארץ סגורה ומסוגרת, ועכשיו יצאו כל המיליונים הללו (ע' מכילתא, ורש"י לקמן פסוק ט),
ושמע שלא הזיקו פרעה (וכן ראה בעיניו) ושגידלו הקב"ה בעיני פרעה ועבדיו ועשה לישראל ניסים על ידו (רשב"ם פסוק א),
ועוד שמע על חסדי ופלאות ה' שעשה עם ישראל במלחמת עמלק (זבחים קטז. ומכילתא כאן מסכתא דעמלק פ"א ורש"י כאן),

ויש אומרים שבא אחרי מתן תורה, ושמע על התגלות אלוקות שאין כדוגמתה שראו כל ישראל, וכל העולם שמע וידע, ולפי רבי אברהם ז"ל בא אחר הקמת המשכן והשראת השכינה בו, ועל הכל יתרו ידע והתעדכן…

אבירי לב

ואעפ"כ.. אעפ"כ למאן דאמר שלא התגייר. כמה אטימות לֵב ואבירות לֵב וקשיות עורף יש בדבר, וכמה עוורון וטימטום הלֵב והמוח.
ואפילו למ"ד שהתגייר אעפ"כ עדיין נעשה בשרו חידודין חידודין, געוואלד, געוואלד!
ובדומה לזה אמרו חז"ל (ברכות יז:) ע"פ (ישעיה מו-יב) שמעו אלי אבירי לב הרחוקים מצדקה – אמר רב יהודה מאן אבירי לב? גובאי (פרש"י שם אומה היא בבבל) טיפשאי, אמר רב יוסף תדע דהא לא איגייר גיורא מינייהו. אמר רב אשי בני מתא מחסיא אבירי לב נינהו, דקא חזו יקרא דאורייתא תרי זימני בשתא (פרש"י שהיה נאספים שם ישראל, באדר לשמוע בהלכות הפסח מדרש דרב אשי, ובאלול לשמוע הלכות החג) ולא קמגייר גיורא מינייהו.

ואמרו חז"ל (פסחים פז:) לא הגלה הקב"ה את ישראל לבין האומות אלא כדי שיתוספו עליהם גרים. ע"כ. ואעפ"כ מעטים, בודדים ממש מתקרבים ונכנסים תחת כנפי השכינה. והוא פלא גדול. וכי אין להם שכל ולב?!

גיורים ובעלי תשובה

ואכן מי שיש לו מוח ולב מתגייר, כאונקלוס, וכמ"ש חז"ל (גיטין נו:) אונקלוס בר קלוניקוס בר אחתיה דטיטוס (וי"ג דאדריינוס) הוה בעי לאיגיורי, אזל אסקיה לטיטוס בנגידא. אמר מאן חשיב בההוא עלמא? אמר ליה ישראל. מהו לאידבוקי בהו? עיי"ש באורך (עיין ע"ז דף יא.).

ואכן גירות לא שכיחא (שם פה.), ואע"פ יחידים זוכים וכמ"ש (שם נז:) נעמן – גר תושב היה, נבוזראדן – גר צדק היה, מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק, מבני בניו של סיסרא למדו תינוקות בירושלים, מבני בניו של סנחריב – למדו תורה ברבים. מאן אינון? שמעיה ואבטליון. ואמרו (סנהדרין לט:) עובדיה – גר אדומי היה. ואמרו (ע"ז ג:) לעתיד לבא באין אומות העולם ומתגיירין, אלא שנעשו גרים גרורים. עיי"ש.

והנה התופעה המוזרה הזאת של אבירות ואטימות לב קיימת גם אצל כל אחד מאתנו,
(וכעין התופעה שהיתה בעשיית העגל, אחרי כל הניסים והנפלאות א"ס שראו במו עיניהם, געוואלד!)
שאע"פ שאנחנו מאמינים ויודעים מנוכחות השי"ת בכל עת ובכל שעה, והדבר הזה לבד מחייב מאד התנהגות הולמת בעבודת ה', ולעשות רצונו בחריצות בדחילו ורחימו,
ואעפ"כ.. אעפ"כ..

ויהי רצון שנתעורר באמת לעבדו יתברך כדבעי, מעתה ועד עולם.

בברכת התורה וכטו"ס
ראש ישיבת ברסלב "נצח מאיר"
הרב שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

תרומות לישיבת ברסלב – יתקבלו בברכה

050-4161022

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה