תפילה מעומק הלב

רמיז לן קרא שלפעול ישועה בתפילה… במיוחד מגזרה קשה – לא מספיק תפילה רגילה, אלא צריך להתפלל בצעקה מעומק הלב ולהרעיש עולמות… כך הוא המידה – שמי שצועק סימן שכואב לו באמת, ומתפלל מעומק הלב…

תפילה מעומק הלב

בס"ד,

ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א.

יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע כי תבוא.

לכבוד…אחדשה"ט!

בעזהי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע.

להורדת העלון השבועי של הישיבה >> לחץ כאן >> פרשת השבוע כי תבוא 7

וזהו (דברים כו) "והיה כי תבא אל הארץ.. וירעו אותנו המצרים ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה, ונצעק אל ה' אלקי אבותינו, וישמע ה' את קולינו".

רמיז לן קרא שלפעול ישועה בתפילה… במיוחד מגזרה קשה – לא מספיק תפילה רגילה, אלא צריך להתפלל בצעקה מעומק הלב ולהרעיש עולמות.

ובוודאי שאין להתייחס לגזרות בשוויון נפש ולומר "שלום יהיה לי" (ע' דברים כט-יח), וכמו שהזהיר רבינו ז"ל לפני שיצאה הגזרה המרה שהקונטוניסטים [גזרת הפונקטין] לקחת ילדי ונערי ישראל לצבא (מגיל חמש עד גיל שלושים) שזה היה אסון וחורבן של ממש, והיו רבים מאוד באותה תקופה שהתייחסו בקלות ראש, ובשוויון נפש, להנ"ל, באומרם שלא ייתכן שיקרה כזה דבר בעם ישראל.

ולמעשה בעוונות הוה מן דהוה, והגזרה יצאה לפועל, ועי"ז רבבות ילדים ונערים פרקו עול לגמרי, והתרחקו בתכלית מיהדותם.

[ובימנו אלה גם פורקי העול שבמדינת ישראל, מחפשים כל דרך להרחיקנו מהתורה הקדושה ומהשי"ת, ומשתדלים בכל הכוח שח"ו נהיה כמותם, ועכשיו בעיקר ע"י לקיחת נערים לצבא שלהם, כדאי לנתקם רבותיהם ואבותיהם, כדי שיפרקו עול, וכמו שעשו בתחילת קום המדינה. והדברים ידועים ומפורסמים, והוא רחום יכפר וירחם].

ואכן צרכים להתפלל על כל גזירה וגזרה וצעקה מעומק הלב ועי"ז השי"ת ישמע שועתינו, וכמרומז בתוה"ק כמ"ש (שמות כב, כב) כי אם יצעק אלי שמוע אשמע צעקתו, וכתוב (שם כו) והיה כי יצעק אלי ושמעתי כי חנון אני, וכן כתוב (במדבר כ-טז) ונצעק על ה' וישמע קולנו. 

וכתיב (דברים כו-ז) ונצעק אל ה' אלוקי אבותינו, וישמע את קולינו, וַיַרְא את עונינו ואת עמלנו ואת לחצנו. והרבה הדים ועדים יש לכך בספר תהילים, כמ"ש (תהילים כב-ו) אליך זעקו ונמלטו, וכתיב (שם לד-יח) צעקו וה' שומע ומכל צרותם הצילם, וכן כתיב (שם עז-ב) קולי אל ה' ואצעקה, קולי אל אלוקים והאזין אלי.

וכתיב (שם פח-ב) ה' אלוקי ישועתי [מתי? כש] יום צעקתי בלילה נגדך.

וכתיב (שם קו-ו) ויצעקו אל ה' בצר להם, וממצוקותיהם יצילם.

וכתיב (שם קז-יג/יט) ויזעקו אל ה' בצר להם ממצוקותיהם יושיעם.

וכן מצינו שהצדיקים היו מתפללים תפילה בצעקה מעומק הלב, כמ"ש אצל משה רבינו (שמות ח-ח, ושוב יז-ד ושוב במדבר יב-יג) ויצעק משה אל ה', וכן מצינו אצל שאול (ש"א יד-כ) ויזעק שאול וכל העם, וכתוב (שם ז-ט) ויצעק שמואל אל ה' בעד ישראל, וכתיב (דה"ב יח- לא) ויזעק יהושפט וה' עזרו.

וכן נהגו כלל ישראל, וכמ"ש (שופטים י) ויאמר ה' אל בני ישראל..ותצעקו אלי ואושיע אתכם, וכתיב (ירמיה ה-ו) שמעתי את זעקתכם, וכתיב (שם יט-ט) ואת זעקתם שמעתי על ים סוף.

ואכן כן הוא המידה שמי שצועק סימן שכואב לו באמת, ומתפלל תפילה מעומק הלב וכנ"ל.

וכביכול גם אצל השי"ת מצאנו בחינה זו, כמ"ש חז"ל (ברכות ג.) על כל משמר  ומשמר הקב"ה שואג כארי, ואומר אוי לבנים שבעונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתם לבין אומות העולם.

וכן אמרו חז"ל (ר"ה טז.) ד' דברים מקרעים גזר דינו של אדם ואחד מהם היא הצעקה – דכתיב (תהילים כו-ו) ויצעקו אל ה' בצר להם. ואמרו (ירושלמי תענית פא ה"א) מתוך ה' דברים נגאלו ישראל ממצרים: מתוך צווחה ואמרו (שמו"ר כא- א) לפי שצעקו בני ישראל על הים שנאמר (שמות יד-ו) ויצעקו בני ישראל שמע הקב"ה את תפילתם ואמר למשה (שמות יד-טו) מה תצעק אלי, כבר שמעתי צעקתך. ואמרו (שהש"ר ב-ל) באותה צעקה שצעקו במצרים מיד (שמות יד-ל) ויושע ה'..

ואמרו (מכילתא בשלח יד) א"ל הקב"ה למשה אילולי צעקתך כבר איבדתים מן העולם. ואמרו (שם משפטים כב) כשהיחיד צועק (שמות כב-כב) שמוע אשמע צעקתו, כשהרבים צועקים עאכו"כ, והעיקר שהצעקה תהיה מעומק הלב בבחינת (איכה ב-יח) צעק לבם אל אד-ני.

ויהי רצון שנתפלל תפילה ושנצעק מעומק הלב וה' יתברך ישמע צעקתינו.

בברכת התורה ובתפילה וכטו"ס

ראש ישיבת ברסלב

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה