פרשת השבוע כי תשא

כשפתאום אדם מתעורר לחשוב על התכלית באיך אנפין ניעול קמי מלכא.., ומתחיל לחשוב ולהתבונן איך ימיו עברו בחושך, ובחוסר מעש דקדושה, ומאידך בריבוי פגמים עוונות ופשעים, וכשמבין מצבו העגום בודאי יעשה כל מה שביכולתו למצוא הצלה וכפרה על מעשיו.., וזה בחי' "ונתנו איש כופר נפשו". כי כל אחד צריך "כופר נפש", כי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב – ולא יחטא (קהלת: ז-כ).., ותפילה כנה וזכה והכנעה לפני ה' בודאי מועילה בבחי' (תהלים סה-ג,ד) שומע תפילה, עדיך כל בשר יבואו, דברי עוונות גברו מני, פשעינו אתה תכפרם, ובודאי שמדובר בתפילה עם תשובה שלימה, שכל זה הוא בחינת "ותשובה ותפילה וצדקה – מעבירים את רוע הגזירה" (תפילת ימים נוראים). וכמ"ש חז"ל (תנחומא ושלח:) עכשיו אין לנו לא נביא, לא כהן, לא קרבן, מי יכפר עלינו? לא נשתייר בידינו אלא התפילה !

כופר נפש

בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א. יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע כי תשא

לכבוד…אחדשה"ט!

להורדת העלון השבועי בקבצי PDF להדפסה והפצה לזיכוי הרבים לחץ כאן >> פרשת השבוע כי תשא

בעזהי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע, וזהו (שמות ל-יב) "כי תשא  וגו' ונתנו איש כופר נפשו".

(תהלים צ-י) ימי שנותינו בהם שבעים שנה, ואם בגבורות שמונים שנה, ורהבם עמל ועון, כי גז חיש ונעופה.

והלואי תהא יציאתנו כביאתנו (ע' אבות דרבי נתן  לט-א). אבל האדם טיפש וחסר דעה, מרצונו, ובנערותו מתלכלך בכמה אופנים בחטאות נעורים החמורים, ואח"כ נמשך  אחר הגאוה והתאוה והממון, ונכשל במה שנכשל, וככה חולפים הימים והשנים.

וכשחושב על התכלית באיך אנפין ניעול קמי מלכא, ושאוי לנו מיום הדין, ואוי לנו מיום התוכחה, ובן אדם מה לך נרדם.

ומתחיל לחשוב ולהתבונן איך ימיו עברו בחושך, ובחוסר מעש דקדושה, ומאידך בריבוי פגמים עוונות ופשעים, וכשמבין מצבו העגום בודאי יעשה כל מה שביכולתו למצוא הצלה וכפרה על מעשיו, וכמ"ש (איוב ב-ד) עור בעד עור וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו, כי (תהלים פט, מט) מי גבר יחיה ולא יראה מות, ימלט נפשו מיד שאול סלה.

וזה בחי' הכתוב בפרשת השבוע "ונתנו איש כופר נפשו". כי כל אחד צריך "כופר נפש", כי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב – ולא יחטא (קהלת: ז-כ).., וע"ע מלכים א (ח-מו), ודבה"י  ב' (ו-לו). ומשמע שכופר נפש מועיל, וכן ממה דכתיב (במדבר לה-לא) ולא תקחו כופר לנפש רוצח-משמע שחוץ ממנו מועיל כופר נפש.

וזה בחי' (משלי יג-ח) כופר נפש איש עשרו.

ותפילה כנה וזכה והכנעה לפני ה' בודאי מועילה בבחי' (תהלים סה-ג,ד) שומע תפילה, עדיך כל בשר יבואו, דברי עוונות גברו מני, פשעינו אתה תכפרם, ובודאי שמדובר בתפילה עם תשובה שלימה, שכל זה הוא בחינת "ותשובה ותפילה וצדקה – מעבירים את רוע הגזירה" (תפילת ימים נוראים).

וכמ"ש חז"ל (תנחומא ושלח:) עכשיו אין לנו לא נביא, לא כהן, לא קרבן, מי יכפר עלינו? לא נשתייר בידינו אלא התפילה !

וכן תורה מכפרת, כמ"ש חז"ל (כ"ה יח.) לכן נשבעתי לבית עלי אם יתכפר עוון בית עלי בזבח ובמנחה עד עולם (ש"א ב-לג) בזבח ובמנחה – אינו מתכפר, אבל מתכפר בתורה.

ואמרו (ויק"ר כה, א) אם נכשל אדם בעבירה, מה יעשה ויחיה? אם היה למוד לקרות דף אחד, קורא ב' דפים… וכיו'.

וכן הצדיקים מכפרים בכמה אופנים, כמבואר בליקוטי מוהר"ן (קמא, ד-ז) וז"ל וז"פ (משלי טז) חמת מלך מלאכי מות, ואיש חכם יכפרנה – היינו בחי' ת"ח (תלמיד חכם), בחי' משה -הוא יכפר לו, כמ"ש (מיכה ז) ועובר על פשע לשארית – למי שמשים עצמו כשיריים (ר"ה יז:) וכו'. ובזה יש כח לת"ח לכפר כמ"ש (משלי טז-יד) ואיש חכם יכפרנו.

וזה בחי' (יבמות מ.) כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים.

וזה בחי' (איוב לג-כב, כג) ותקרב לשחת נפשו וחיתו לממתים. אם יש עליו מלאך מליץ א' מני אלף (שזה בחי' הת"ח הצדיק, כמ"ש (מלאכי ב-ז) כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך ה' צבאות הוא) להגיד לאדם ישרו, ויחוננו ויאומר פדעהו מרדת שחת מצאתי כופר.

וכן קבריהם ומיתתן מכפרת, כמ"ש חז"ל (סוטה יד.) משה נקבר אצל בית פעור, לכפר על מעשה פעור. ואמרו (מו"ק כח.) מה פרה אדומה מכפרת – אף מיתתן של צדיקים מכפרת, מה בגדי כהונה מכפרים, אף מיתתן של צדיקים.

ואמרו (יומא מב.) ההוא יומא נח נפשיה דרביא בר קיסי, ואנחי בה סימנא "רבי בר קיסי מכפר כשעיר המשתלח".

ואמרו (מכות יא:) מידי גלות מכפרא? מיתת כהן הוא דמכפרא.

ואמרו (ויק"ר כ) כשם שיוה"כ מכפר, כך מיתתן של צדיקים מכפרת.

ואמרו (תנחומא אחרי-ז) כשם שאפר הפרה מכפר, אף מיתת מרים מכפרת.

וכן ארץ ישראל מכפרת וכמ"ש (דברים לב) וכפר אדמתו עמו. ואמרו (יל"ש האזינו שלג) כל היושב בארץ ישראל-ארץ ישראל מכפרת עליו.

ויש עוד תיקונים ידועים כלימוד קדשים ואמירת פ' הקרבנות, וכו', וכל מה שנוכל לעשות ובכוחינו לעשות , ברחמיו נעשה.

בברכת התורה וכטו"ס

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה