פרשת השבוע משפטים

חילול ה'

והנה כל יהודי צריך להזהר מלחלל את ה' בעיני הגוים, ושומרי תורה צריכים להזהר גם בעיני החילונים ופורקי עול למיניהם, והרחוקים מהתורה לסוגיהם, והחרדים צריכים להזהר גם בעיני הדתיים והמסורתיים למיניהם, ובני תורה ות"ח בעיני המון העם, וחסידי ברסלב גם בעיני הבני תורה והת"ח וכל העולם כולו… לא לחלל שם רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב – ע"י מעשים והתנהגות משונה [ויש בזה הרבה לדבר ולברר כי אפי' אם רבינו אמר לצעוק אל ה' אין זה אומר שצריך לעשות זאת בפרהסיה ולעיניי רבים ולהפריע לציבור הרחב ועוד ועוד… ואין פה המקום להאריך]…

חסידי ברסלבבס"ד,

ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א.

יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע משפטים

להורדת הקובץ להדפסה והפצה בקבצי PDF לחץ כאן >> פרשת השבוע משפטים

לכבוד…אחדשה"ט!

בעזהי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע.

וזהו (שמות כא-א) "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם".

פרש"י "לפניהם" – ולא לפני גוים (גיטין פח:). ואפילו ידעת בדין אחד שהם דנים אותו כדיני ישראל – אל תביאהו בערכאות שלהם, שהמביא דיני ישראל לפני גוים מחלל את השם (תנחומא ג). ע"כ.

ואכן חילול ה' – היא העבירה החמורה שבחמורות, וכמו שפסק הרמב"ם ז"ל (ה' תשובה פ"א ה"ד) וז"ל אע"פ שהתשובה מכפרת על הכל וכו' כיצד?

עבר אדם על מצות עשה [שאין בה כרת] ועשה תשובה – אינו זז משם עד שמוחלין לו מיד.

עבר על מצוות לא תעשה [שאין בה כרת, ולא מיתת ב"ד] ועשה תשובה, תשובה – תולה, ויום הכיפורים – מכפר.

עבר על כריתות ומיתות ב"ד, ועשה תשובה, תשובה ויוה"כ –תולין, ויסורין הבאים עליו –גומרין לו הכפרה. בד"א בשלא חילל את ה', [בעת שעבר], אבל המחלל את ה', אע"פ שעשה תשובה, והגיע יום הכפורים והוא עומד בתשובתו, ובאו עליו יסורין– אינו  מתכפר לו כפרה גמורה עד שימות שנאמר (ישעיהו כב-יד) ונגלה באזני ה' צבאות, אם יכופר העוון הזה לכם עד תמותון. ע"כ.

ומקורו ממס' יומא (דף פו.) ואמרו חז"ל (אבות דרבי נתן, פל"ט) חמישה אין להם סליחה המרבה לחטוא, והחוטא על מנת לשוב, וכל מי שיש חילול ה' בעוונו.

ואמרו (דרך ארץ רבא) מחללי שם שמים עליהם הכתוב אומר (איוב יג-טז) כי לא לפניו חָנֵף יבוא. (תהלים ט-יח). ישובו רשעים לשאולה כל גוים שכיחי אלקים, (קהלת א-טו) מעוות לא יוכל לתקון.

וכתב היראים לרבינו אליעזר ממיץ (מצוה ו) וז"ל את ה' אלקיך תירא, ותן כבוד לשמו, ושמור מחללו  דכתיב (ויקרא כב-לב) ולא תחללו את שם קדשו. ומקרא זה נוקב ויורד עד התהום, ועל לאו זה ידוו כל הדווים. ובאורחות צדיקים (שער האהבה) כתב שבמקום שיש חילול ה' לא יחוס על חייו ותמיד יהי' לבו נכון למסור עצמו על קידוש ה'.

ורבינו בחיי כתב בפרשת השבוע בפסוק זה, שחילול ה' [הכלול בהליכה לערכאות] חמור יותר מן הרציחה, וכ"כ רבינו יונה (שערי תשובה, שער שלישי – אות קנת) וז"ל ואמרו רז"ל (ירושלמי נדרים פ"ג ה"ס) כי עוון חילול ה' גדול מכל העבירות.

והנה כל יהודי צריך להזהר מלחלל את ה' בעיני הגוים, ושומרי תורה צריכים להזהר גם בעיני החילונים ופורקי עול למיניהם, והרחוקים מהתורה לסוגיהם, והחרדים צריכים להזהר גם בעיני הדתיים והמסורתיים למיניהם, ובני תורה ות"ח בעיני המון העם, וחסידי ברסלב גם בעיני הבני תורה והת"ח וכל העולם כולו… לא לחלל שם רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב – ע"י מעשים והתנהגות משונה [ויש בזה הרבה לדבר ולברר כי אפי' אם רבינו אמר לצעוק אל ה' אין זה אומר שצריך לעשות זאת בפרהסיה ולעיניי רבים ולהפריע לציבור הרחב ועוד ועוד… ואין פה המקום להאריך].

והנושא הזה של חילול ה' מורכב מאד ופורס את כנפיו כמעט לכל תחום אפשרי, אבל מכיון שבפרשת "משפטים" קיימינן, נזכיר שיש להזהר מאד מאד בדברים הנוגעים לממון, אע"פ שעל פי ההלכה יתכן ויש היתר לדבר, מ"מ מחילול ה' יש להמנע, ולברוח כבורח מפני האש.

ומי שישים לב- יראה שבאופן תמידי אנשים נכשלים בעוון החמור של חילול ה', ובפרט בענינים שמסביב לממון וכשרות. ולא נְפַרֵט כי אי אפשר לפרטם כי רבים הם. ומהתיקונים לעוון החמור זה, הם א) לקדש את ה', כנגד מה שחילל וכמבואר בשערי תשובה (שער א-אות מז, שער ד'-אות ה'). ב) עסק התורה – וכמ"ש חז"ל (כ"ה יח.) אם יתכפר עוון בית עלי בזבח ובמנחה (ש"א ג-יד), בזבח ובמנחה – אינו מכפר, אבל מתכפר בעסק התורה (שע"ת ד-ה). ג) שיודיע פשעיו לנגד רבים ויאומר "אל תלמדו ממני, כי אני חטאתי, עויתי, פשעתי, חיללתי השם באיולת" (ע"ש שמוסיף להחמיר.) ד) בפלא יועץ, כתב שיכוון למסור נפשו למיתה בלב שלם בכל פעם שאומר ק"ש ובאמירת נפילת אפיים. ומחשבה טובה הקב"ה ולצרפה למעשה. ויהי רצון שנזכה תמיד לקדש שמו יתברך [וח"ו לא לחללו].

בברכת התורה וכטו"ס

שמעון יוסף הכהן  ויזנפלד

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה