פרשת השבוע פקודי

והנה בשעתו כשנעשה המהפך השילטוני במדינת הישראלים, ועבר השילטון מהשמאל לימין,

הציע ראש הממשלה דאז (בגין) לתמוך בישיבות ובכל עולם התורני במאה אחוז מההוצאות,

וגדולי ישראל בשעתו התנגדו לכך, שמא יגיע זמן שהדברים ישתנו, וכלל ישראל ישכח מחובתו לתמוך בתורה, וכו'..,

להדפסה והפצה של העלון השבועי >> פרשת השבוע פקודי

עלון פרשת השבוע

בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א. יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע ויקהל.

לכבוד… אחדשה"ט! בעזהי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע.

וזהו הנאמר בפרשת השבוע (שמות לה-א) ויקהל משה [את כל עדת בני ישראל, ויאמר אליהם אלה הדברים אשר ציוה ה' לעשות אותם].

הנה בעוונותינו אנחנו עדיין בגלות, ומאז שגלינו [ר"ל שאנחנו בגלות אף על פי שאנחנו בארץ ישראל אנחנו תחת שילטון ודעות של רודפי התורה ולומדיה וגם הממשלה של מדינת ישראל אינה עצמאית להחלטות אלא נשלטת ישירות מהחלטות האו"ם וארה"ב] אין מנהיג שינהיג את כל ישראל בבחינת משה, שהוא היה יכול להקהיל את כל עדת בנ"י ולומר להם – אלה הדברים אשר ציוה ה' לעשות אותם, והיו שומעים, ותופעה זו לא תחזור עד שנצא מגלותינו בעת הגאולה בביאת משיח צדיקנו !

מכל מקום גם במשך כל הגלויות הוקמו קהילות מפוארות אשר צדיקים הנהיגו אותם לפי רצון ה' דעת והשקפת תורה תמימה וישרה, כפי המקום והזמן והנתונים.

והנה כל קהילה יכולה לתקן תקנות המועילות וטובות למצב הגשמי וק"ו הרוחני, וכמבואר בחושן משפט (ס' רלא-סעיף כז/כח), ויש תקנות מקהילות קדושות וחשובות שהתקבלו מאד בתפוצות ישראל וסימן שלם בשולחן ערוך נקרא על שמם, כגון הא דשו"ע אבן העזר סי' קיח שכותרתו וז"ל תקנות נשואים של קהל טוליטולה ודיני נדוניא ובו יט סעיפים.

וכן קהילות שו"ם [שפירא, ווירמייזא, מגנצא] שתקנותיה התקבלו והתפשטו מאד, וראה באבהע"ז (סוף סימן נג וסוף סימן קיח).

וכן מן המפורסמות תקנות ועד ארבע הארצות ופסקיהם שהתקבלו בתפוצות ישראל במשך דורות רבים.

והנה הקהילות הקדושות שבכל תפוצות ישראל התקיימו ללא שום תמיכה ממשלתית כל שהיא, וללא שום תמיכה עירונית, ומכוחות עצמם תמכו והחזיקו רבניהם, ודיינהם, וישיבותיהם, וכל כלי הקודש, חזן ושליח ציבור, לימי החול, שבת וחג, בעל קורא, מוהל, שוחט, בודק, סופר, ספרא דדיינא, מלמד, וכו'..,

ושילמו כמה מיסים והטלים ומס גולגולת וארנונא, ושאר מיסים ממיסים משונים שהטילה עליהם המלכות, ובנוסף מיסי הקהילה וצרכיה הרבים, וברוב העיתים ברוב המקומות היו עניים, ואעפ"כ עמדו בגבורה יהודית עילאית, והצליחו ועשו פרי, והקימו דורות ישרים ומבורכים וצרפו חוליות נוספות וקדושות בשרשרת הדורות הנאמנים להשי"ת ולתורתו הקדושה.

והנה בשעתו כשנעשה המהפך השילטוני במדינת הישראלים, ועבר השילטון מהשמאל לימין, הציע ראש הממשלה דאז (בגין) לתמוך בישיבות ובכל עולם התורני במאה אחוז מההוצאות, וגדולי ישראל בשעתו התנגדו לכך, שמא יגיע זמן שהדברים ישתנו, וכלל ישראל ישכח מחובתו לתמוך בתורה, וכו'..,

והנה אנחנו רואים שלאחרונה השילטון החילוני במדינה עושה הכל לקצץ ולקצץ ולהוריד ולבטל התמיכות לכל מה שקשור לציבור שומרי התורה, מעֵבֶר של הפיכת הציבור החרדי למאוס, ולעשות להם דה-ליגיטימציה בכל דרך אפשרית.

עד שרוצים שיתנצלו על עצם המציאות שהם חיים וקיימים, ואכמ"ל.

ודבר זה מצריך הערכות מחודשות בכמה מישורים, והיכונו… היכונו… לחזור למסירות נפש בגבורה עילאית בהרבה מאד תחומים של אבותינו ורבותינו שבמשך כל הדורות שעברו, ובזאת יבחנו הנאמנים להשי"ת ולתורתו הקדושה.

והנה לא יטוש ה' את עמו ונחלתו לא יעזוב (תהלים צד-יד), ורגלי חסידיו ישמור (ש"א ב-ט)

ואנחנו נעשה את שלנו. ובעז"ה נזכה לסייעתא דשמיא ולראות פלאות.

בברכת התורה וכטו"ס

ראש מוסדות ברסלב – ישיבת בחורים "נצח מאיר"

שמעון יוסף ויזנפלד הכהן

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה