שלח לך | אמונת חכמים

כי הפוגמים ומטילים ספק באמונת צדיקים ובפרט בצדיק האמת, הרי זו פגיעה איומה בכבודו, וראויים לעונש שראויים, ב"מ רח"ל, שהרי הדבר נוגע לכפירה, והוא חמור ביותר. כי גם בכל הצדיקים חשדו בהם כמו יוסף הצדיק שאחיו חשדוהו במה שחשדוהו, וכן אצל משה רבינו שהעם חשד בו בהרבה דברים חמורים, וכן בדוד מלכא משיחא וכן בכל דור.

 

CIMG2076 (Small)פרשת השבוע שלח לך | אמונת חכמים

בס"ד, לכבוד… אחדשה"ט !

אכתוב לך בעזהי"ת משהו הקשור לפרשת השבוע שלח.

וזהו (במדבר יג- ב) "שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל."

ואמרו חכמינו ז"ל (סוטה דף לד: ) שלח לך, אמר השם למשה שלח לך – לדעתך, אני איני מצוה לך, אם תרצה שלח, לפי (ע' תנחומא ד) שבאו ישראל ואמרו (דברים א, כב) נשלחה אנשים לפנינו, כמה שנאמר (שם) ותקרבון אלי כולכם, ומשה נמלך בשכינה, אמר אני אמרתי להם שהיא טובה שנאמר (שמות ג-יז) אעלה אתכם מעוני מצרים… אל ארץ זבת חלב ודבש, חייהם, שאני נותן להם מקום לטעות בדברי המרגלים למען לא יירשוה, עד כאן לשון של רש"י.

נמצא שבקשת ודרישת "נשלחה אנשים לפנינו" היתה פגיעה נוראה בכבוד שמיים בכבוד ה', והיה בדבר משום כפירה וחוסר אמון בהשי"ת רח"ל, שהרי השי"ת הבטיח ששם טוב והיא ארץ זבת חלב ודבש, ומה עוד יש מקום להרהר ולבדוק אמינות הדברים.

ועל כן מאותו רגע נתחייבו מה שנתחייבו עונש כבד.

ומכיון שאמרו חז"ל (שבת דף קד.) הבא ליטמא פותחים לו [אע"פ שבודאי יש בחירה, מ"מ אדרבא מחמת הבחירה והעונש על פגם אמונתם התחייבו בנסיון יותר גדול, שהיה בו מקום לטעות ולקבל פרשנות המרגלים היפך דבר ה', וה' נתן להם מקום לטעות, כי בדרך שהאדם רוצה ללכת בה מוליכים אותו כמ"ש חכמינו ז"ל (מכות י: ), ומכל מקום הבחירה נשארת בחירה, ובידו לצאת מהפלונטר באמונה שהוא עצמו הכניס את עצמו בו (כלומר שהוא שיבש וגרם לעצמו).

אמונת חכמים

ודבר זה וניסיון זה קיים בכמה אופנים אצל כל אדם בכל יום, ובפרט בכל מה שנוגע לאמונת חכמים בבחי' (שמות יד-לא) ויאמינו בה' ובמשה עבדו.

כי גם הפוגמים ומטילים ספק באמונת צדיקים ובפרט בצדיק האמת, הרי זו פגיעה איומה בכבודו, וראויים לעונש שראויים, ב"מ רח"ל, שהרי הדבר נוגע לכפירה, והוא חמור ביותר. כי גם בכל הצדיקים חשדו במה שחשדו בהם כמו שמצינו אצל יוסף הצדיק שאחיו חשדוהו במה שחשדוהו, וכן אצל משה רבינו שהעם חשד בו בהרבה דברים חמורים, וכן בדוד מלכא משיחא וכן בכל דור.

וכן אצל רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב ואצל תלמידו מוהרנ"ת ז"ל [וכנודע שהמתנגדים הוציא קול עם עדות שראוהו למוהרנ"ת ז"ל מחזיק ביריכו…. והיתה זו נכדתו פחותה מג' שנים!]

ואצל רבינו ז"ל מצינו שהיו דרגות דרגות באמונת חכמים. כי לשיא השלימות בביטול גמור על כל אשר אומר כי הוא זה זכה מוהרנ"ת ז"ל, אבל לרבינו הקדוש היו עוד תלמידים גדולים ועצומים בעלי מופתים כר' יודל מדאשיב שהי' בעל קבלה מעשית ולעת הצורך השתמש בשמות הקודש ועשה מקוה לטבילה וכו', ור' שמואל אייזיק שעסק בתיקון נשמות, ונשמות ענו אמן אחר ברכתו (כנודע מההבדלה שעשה בבית הקברות, עיין עוד בדף תיקון נשמות ואמירת קדיש).

ור' חייקל חזן רבינו ג"כ היה בעל מופת כנודע מהמעשה דשפע למזרח שפע למערב, והיה אדם גדול, ופחד מרבינו ז"ל. [ואעפ"כ הרשה לעצמו כמה וכמה פעמים להתערב בדעת ובעניני רבינו ז"ל אשר לא כדת, היפך דעת ורצון רבינו ז"ל, וכן הוא בכל דור ודור, שיש בחי' מאמין ואינו מאמין, דהיינו שאע"פ שבאמת הוא מאמין, מ"מ יש פגמים באמונתו ואינו מאמין בשלימות כמו שצריך. [ויש מחיר לכך!!]

השי"ת ירחם עלינו שנזכה לרחם על עצמינו ולהאמין בו ובצדיק האמת אמונה כנה ואמיתית, אמונה בלי גבול, בביטול גמור, על כל אשר יאמר כי הוא זה דבר גדול ודבר קטן.

בברכת התורה וכטו"ס

ראש ישיבת ברסלב

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

 

תרומות יתקבלו בברכה 050-4161022

או בדף התרומות ! מוכר לצרכי החזרי מס סעיף 46

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה