פרשת השבוע תרומה | קדושת בתי כנסיות ומדרשות

פרשת השבוע פרשת תרומה | עוסקת בחורבן בית המקדש ע"י שנאת חינם ובהשראת השכינה וקדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות…

ישיבת ברסלב

בס"ד

ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' ערב ש"ק לסדר פרשת השבוע תרומה

לכבוד… אחדשה"ט !

בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו, הקשור לפרשת השבוע,

להורדת העלון השבועי של ישיבת ברסלב – פרשת השבוע תרומה, ברסלב www.breslove.co.il

וזהו (שמות כה-ח) "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם". כביכול השי"ת ביקש ודרש, מבקש ודורש, פינה בעולם של קדושה, שתאפשר השראת שכינתו ביננו. אמרו חז"ל (שמו"ר לד-א) בשעה שאמר הקב"ה למשה עשה לי משכן, התחיל מתמיה ואומר, כבודו של הקב"ה מלא עליונים ותחתונים, והוא אומר עשה לי משכן (כי מי יכול ומסוגל לעשות מקדש להשראת שכינתו?).

ועוד היה מסתכל (משה רבינו ברוח קודשו, עד סוף כל הדורות) וראה ששלמה עומד ובונה בית המקדש שהוא גדול מן המשכן ואמר לפני הקב"ה (מ"א ח-כז) כי האומנם ישב אלקים על הארץ, הנה השמים ושמי השמים לא יכלכלוך, אף כי הבית הזה.,. משכן על אחת כמה וכמה.

לכן אמר משה (תהלים צא-א) יושב בסתר עליון בצל שדי יתלונן (הגם שהוא ית' אין סוף, מסתפק ואומר "די" שדי לו להתלונן ולצמצם שכינתו בצל מקום קטן). עוד אמרו חז"ל (מדרש תנחומא. כאן) נתאוה הקב"ה שכשם שיש לו דירה למעלה, כן יהא לו דירה למטה.

ואמרו (תנחומא ישן פ' נשא-יט) אמר הקב"ה לישראל לא בשביל שאין לי היכן לדור, אני אומר לכם שתעשו לי מקדש, שעד שלא נברא העולם, הרי מקדשי בנוי למעלה.. ובשביל חיבתכם אני מניח בית המקדש העליון, וארד ואשכון בתוככם.

והנה (זבחים קיב:) עד שלא הוקם המשכן היו הבמות מותרות ומשהוקם המשכן במדבר – נאסרו הבמות, ושרתה השכינה בו, ואח"כ הי' המשכן בגלגל, ואחר כך בשילה (במשך שס"ט שנה!!!), ואחר כך בנוב, ואח"כ בגבעון, ואח"כ נבנה בית המקדש בירושלים עיר הקודש במלוא תפארתו, ואח"כ בעוונותינו הרבים נחרב, ונבנה שוב ובעוון החמור שבחמורים דהיינו שנאת חינם נחרב, ולא זכינו עדיין לתקן את מעשינו וע"כ עדיין חרב, ומכל מקום חיבתו ורחמנותו אתנו ולעולם אין השכינה זזה מכותל המערבי (שמו"ר ב),

ואמרו (במדבר רבא יא) (שה"ש ב-ט) הנה זה עומד אחר כתלינו – זה כותל המערבי של בית המקדש שאינו חרב לעולם [ואגב מכאן רואים בצורה ברורה רוח קודשם של רבותינו חז"ל, שהבטיחו ברוח קדשם שהכותל המערבי לא יחרב לעולם, והדבר התקיים ומתקיים, על אף כל השונאים המרים שהיו ושיש לעם ישראל, שחורקים עלינו שיניהם, ומשמידים בכל הזדמנות כל זכר למקדש ה'. ואגב המילה והשם דבר "כותל" – "כתלינו"  מופיע אך ורק פעם אחת בכל התנ"ך בפסוק הנ"ל, ורמז יש בדבר, כותל יש רק אחד ! ומקובל אצל כל כלל ישראל שהוא המקום הכי מקודש, שבו השראת השכינה לא זזה משם, וכנ"ל מחז"ל.]

ומשחרב ביהמ"ק השכינה נמצאת בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, וכמ"ש חז"ל (מדרש חזית, ה) ע"פ (שה"ש ה-ב) אני ישנה – מביהמ"ק, ולבי ער – אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות.

ואמרו (מגילה כט.) ואהי להם למקדש מעט (יחזקאל יא-טז), אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבל. ואמרו (פסיקתא דרב כהנא – ביום השמיני) כל זמן שישראל מעצרים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות – הקב"ה עוצר שכינתו עמהם. ואמרו (דברים רבא ז) לא דייך שאת מקבל פני השכינה בבית הכנסת, אלא שאתה יוצא משם טעון ברכות ואמרו (קהלת רבא-ג) ע"פ (קהלת ט-יד) עיר קטנה –זה בית הכנסת, ואנשים בה מעט – זה ציבור, ובא אליה מלך גדול – ממ"ה הקב"ה, עיי"ש.

וצריך ליזהר מאד מלזלזל בכבוד בית הכנסת, ולא לטעות ח"ו שהוא מועדון ומקום מפגש חברתי, כמו שבעוונות הרבה חושבים, וכמ"ש חז"ל (שבת לב.) שעמי ארץ נענשים ומתים בעוון שקורים לבית הכנסת "בית עם".

ואפי'  כשבית כנסת חרב – יש לנהוג בו כבוד, וכמ"ש (מגילה כח.) בית הכנסת שחרב אין מספידים בתוכו, ואין מפשילים בתוכו חבלים, ואין עושין אותו קפנדריא.

ויש דרגה נוספת והוא הבית המדרש, וכמ"ש (ברכות סד.) היוצא מבית הכנסת ונכנס לבית המדרש ועוסק בתורה – זוכה ומקבל פני השכינה. ואמרו (שם ח:) רב אמי ורב אסי, אע"ג דהוו להו תליסר בי כנישתא בטבריא לא מצלו אלא ביני עמודי היכא דהוו גרסי. ואמרו (שמו"ר לג) אמר הקב"ה נתתי לכם את התורה, לפרוש הימנה – איני יכול. לומר לכם אל תטלוה – איני יכול, אלא בכל מקום שאתם הולכים – עשו לי בית אחד שאדור בתוכו.

והנה כל אדם (אם רק יכול צריך להפריש ולקבוע גם בביתו פינה שיוכל בה לעסוק בתורה, ולפרש שיחתו לפני ה', וכנודע דבר זה מדברי רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב ז"ל, ואיך שלא יהיה  בתוכו ובלבו צריך לייחד פינה נקיה וקדושה להשראת השכינה, מקדש מעט שילך עמו תמיד ובכל מקום, בבחינת פרשת השבוע תרומה "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם". ועי"ז גם יוכל לקיים (תהלים טז-ח) שיויתי ה' לנגדי תמיד. (ועיין בדברי מו"ז מורם זצ"ל בריש שו"ע או"ח).

בברכת התורה ולומדיה

ראש ישיבת ברסלב

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

תרומות יתקבלו בברכה – 0504161022

בחורים שרוצים לבוא ללמוד בישיבה יכולים לפנות למנהל הישיבה עמיאל במספר הנ"ל

בברכה ברסלב – אתר של יהדות בטעם טוב !

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה