פרשת כי תבוא | קיום המצוות בשמחה היא גאולת הנפש וישראל

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר כי תבוא | לכבוד..אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

פרשת כי תבוא | קיום המצוות בשמחה היא גאולת הנפש וישראל

(דברים כו-טז) "היום הזה ה' אלקיך מצוך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים, ושמרת ועשית בכל לבבך ובכל נפשך".

קיום המצוות בשמחה היא גאולת הנפש וישראל

בכל לבבך- היינו לעשות את המצוות בהתלהבות כדרך תלמידי הבעש"ט הקדוש, ומיד בהתעוררו משינה יאמר "מודה אני לפניך" בהתלהבות ובשמחה עצומה ובהכרת הטוב, על אשר השי"ת החזיר לו את נשמתו עוד יום, אשר יוכל לעבוד את ה' ולקיים מצוות ולעשות מעשים טובים ולברך ולהתפלל לפניו.

ויטול ידיים (נייגל וואסער) בשמחה רבה שזוכה לסלק את הטומאה ממנו ולטהר ידיו, וישמח שזוכה להוציא את הפסולת מגופו ויברך בהתלהבות ברכת אשר יצר שהוא שבח נפלא ונורא מאד מאד על חסדי הי"ת עמנו. וכידוע שפעם אחת שאל מוהרנ"ת ז"ל את רבינו הקדוש ז"ל מה יכול לעשות לנחת רוח ולעילוי נשמת הוריו, וענהו רבינו ז"ל תברך ברכת אשר יצר בכוונה, ובודאי בקול לאט ובהתלהבות דלא כשיש שנוהגים עד עצם היום הזה לברך אותה בלחש ובמהירות ובלי כוונה או בכוונה רעועה כעושה דבר מכח ההכרח ומתבייש בו.

ואח"כ ילך בזריזות למקוה לטהר ולקדש כל גופו, ויכוון ויבקש בקיצור מתחת למים הנקודות השיכים ללבו בעת ההיא, וירגיש הטהרה וישמח בה מאד, והנה באמת כל מי שטובל בכל מצב מרגיש טהרה בנפשו, ומי שרוצה לעבוד את ה' יגדיל שמחתו ויעריך גודל מעלת הטהרה, שמעכשיו במשך כל היום יוכל לעבוד את ה' בתוספת טהרה, ושהוא אדם אחר לגמרי ממה שהיה לפני שטבל, ושהוא ענין אחר לגמרי ממי שלא טובל, ולא קרב זה אל זה.

וראה בסי' שאלות ותשובות מן השמים (סי' ה) שחיבר אחד מקדושי בעל התוספות ה"ה הרה"ח רבינו יעקב הלוי ממרויש ומקורביל זצ"ל ששאל שאלותיו ע"י התבודדות וכו' והיו משיבים לו כל שאלותיו מן השמים, ושאל לענין תפילה בזה"ז דבטליה לטבילות לבע"ק והשיבו (שמות כג-כה) ועבדתם את ד' אלקיכם – זו תפילה (תענית ב.) אפשר טמא ומקריב קרבן. ודבר זה גורם לאורך הגלות, כי אם היתה תפילת ישראל כתיקונה – היה כבר נשמע תפילתם זה ימים רבים. ואח"ז השיבו ושמענו מאחורי הפרגוד ולטהר כל ישראל יחד – אי אפשר אך אם יטהרו ש"ץ בכ"מ, ימהרו את ביאת הגואל עיי"ש.

ואח"כ יתעטף בציצית בקדושה ובהתלהבות (ראה בליקוטי הלכות ה' ציצית, ול"ת ז.ח.יד. מט ועוד) כוונות נפלאות בעטיפת ולבישת הטלית והציציות, ואח"כ יתעטר בכתר מלכות כתרא דמלכא, ויכוון לקדש ולטהר המוחין, והכל בכל לבב,

ואח"כ התפלל בדביקות בכל לבבו ובכל נפשו וכמבואר בספרי חסידות. וכן יעשה בעסקו בלימוד התורה ובקיום כל המצוות, וכל מצוה ומצוה במשך כל היום, וכל הימים וכל החיים.

והנה אמרו חז"ל במשנה (ברכות נד.) בכל לבבך – בשני יצריך, ביצר טוב וביצר הרע. ובכל נפשך, אפילו הוא נוטל את נפשך אמנם שם נדרש על פסוק (דברים ו) ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך, ובכל נפשך. דהיינו מצות אהבת ה', אבל פשוט דהוא הדין בפסוק דידן על קיום המצוות "ושמרת ועשית בכל לבבך ובכל נפשך" דזה כזה וחדא היא.

וא"כ יש לקיים רצון ה' בלב שלם גם כשאין כח, ואין חשק, וטרוד, ומבולבל, ושבור ורצוץ, ומתוסכל, ועצוב, ומדוכא, ובלי מוחין, ובלי יישוב הדעת, כי יש להתגבר לעשות המתבקש דהיינו רצון ה' בשמחה ובהתלהבות,

ועל ידי זה – בשמחה תצאו (ישעיהו נה-יב) מכל מצבו הלא נעים ליכנס לאור החיים דקדושה, ושכרו כפול ומכופל מן השמים, ולפום צערא אגרא (אבות סוף פ"ה) והכל יתהפך לטובה.

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד
להורדה והדפסה  העלון לשבת פרשת כי תבוא

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה