פרשת כי תצא

לכבוד.. אחדשה"ט!

בעזר ה' אכתוב לך כמה פנינים הקשורים עם פרשת השבוע – פרשת כי תצא.

 

כי תצא למלחמה

 

"כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו ה' אלקיך בידך, ושבית שביו" (דברים כא-י)

איתא בלקוטי מוהר"ן תנינא סימן קי וז"ל מוהרנ"ת זצ"ל: שמעתי, שאיש אחד שאל אותו (את רבינו הקדוש זצ"ל מברסלב) כיצד היא הבחירה? [ורבינו ז"ל] השיב לו בפשיטות, שהבחירה היא ביד האדם בפשיטות, אם רוצה – עושה, ואם אינו רוצה-אינו עושה, ורשמתי זאת כי הוא דבר נצרך מאד, כי כמה בני אדם נבוכים בזה מאד, מחמת שהם מורגלים במעשיהם ובדרכיהם מנעוריהם מאד, ועל כן, נדמה להם שאין להם בחירה, חס ושלום, ואינם יכולים לשנות מעשיהם.

אבל באמת אינו כן, כי בודאי יש לכל אדם בחירה תמיד על כל דבר, וכמו שהוא רוצה עושה, והבן הדברים מאד, ע"כ.

ודבר זה רואים בחוש, כי יש כעסן, שסובל הרבה מאד ממידה רעה זו, הן בביתו עם אשתו ובניו,ובכל מקום ועם כל אדם  וּמידה רעה זו תמיד היא בעוכריו, ונדמה לו שמרוויח מהכעס, אבל באמת רק מפסיד, ואם קורה שמרוויח, הרווח הוא מועט ולשעה מועטת, אבל הדבר חוזר ומתנקם בו כבומרנג, וכן עם עניני ממונות וכל עיסוקיו, הכעס רק מזיק, והרבה פעמים מנסה להיגמל מהכעס, ובשעת מבחן לא מצליח, וכן מנסה כמה וכמה פעמים ולא הולך לו, עד שמתחיל לחשוב [ולפעמים גם כן מחליט] שאכן אין מה לעשות ואין לו בחירה בענין זה.

וכן בענין עישון סיגריות, שתחילתו גאוה וסופו תאוה, ושורף ממונו בידו, ומכלה זמן כפשוטו, ומכלה בריאותו וחייו  וכמו שהוכח ללא צֵל של ספק שעישון הסיגריות ממעט ימיו של אדם והורג אותו, [וזכרוני שפעם אחת בהיותי בביתו של הגאון הגדול רבי ישראל יעקב פישר זצ"ל רבה של זכרון משה מאז, וראב"ד של העדה החרדית דירושלים עיה"ק, ובאו עסקנים להחתימו על כרוז נגד עישון, וגער בהם והוציאם מביתו, ואמר לי הלא טיפשים הם, כי הדבר היה מפורסם שהגאון הנ"ל היה מעשן בצורה מסיבית, ואיך באים להחתימו על כך, כי סבר שנים רבות כי יש  צד מרגיע וחיובי בסיגריה למי שהורגל בה, ועל כן אין לאסרה, ולבסוף חזר בו והתחרט מאד. כנודע], והנה המעשנים מנסים כמה פעמים להפסיק את העישון, ולבסוף מתיאשים.

וכן כל אדם שתפוס חזק באיזה מידה רעה, או תאוה רעה או עבירה רח"ל, ובראותו שלא הולך להפטר מהרע הנ"ל, מתחיל לחשוב שאין לו בחירה, ואונס רחמנא פטריה (ב"ק כה  ע"ב), ועל כן הזהירנו רבינו ז"ל מכך.

והנה איתא (ליקוטי מוהר"ן ח"א סי' קז) שהפסוק כי תצא למלחמה, במלחמת היצר הכתוב מדבר, וקרמיז לן קרא ומודיע לנו שהכל תלוי בבחירה, ובידו להתגבר על העבירות והתאוות והמידות רעות, וזהו, "בידך ושבית שביו", שביד האדם ובבחירתו להכניע את היצר הרע, כי כשאדם מחליט להלחם בכל כוחו עם היצר הרע יוכל לו, בודאי, כי הבחירה חזקה מהכל, וזהו "כי תצא למלחמה על אויביך" היינו עם היצר הרע, והתאוות והמידות רעות – דע לך כי "נתנו ה' אלקיך" היינו שהשי"ת נתן ונותן כח באדם "שבידך ושביתה שביו" בידו ובבחירתו תלוי הכנעת היצר.

ויהי רצון שנזכה להפנים את הדברים ולקיימם בפועל.

 בברכת התורה וכטו"ס

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

 

כתיבת תגובה