פרשת ראה

פרשת ראה – הבחירה בידינו אם לבל את הברכות או את הקללות

לכבוד… אחדשה"ט !

בעזרת ה' אכתוב לך כמה פנינים על פרשת השבוע

פרשת ראה

"ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה.

את הברכה, אשר תשמעו אל מצוות ה' אלקיכם…

והקללה אם לא תשמעו אל מצוות ה' אלקיכם" (דברים יא, כו).

והנה לכאורה ניסוח הפסוק הוה ליה למימר כך : את הברכה 'אם' (ולא "אשר") תשמעו, וכעין הנאמר בהמשך "והקללה אם לא תשמעו".

והנה תרומת הדשן בביאורי מהרי"א הרגיש בכך, ותירץ שאע"פ שאשר תשמעו, פירושו "אם תשמעו", מכל מקום בשביל חיבתם של ישראל כתיב הקללה בלשון תנאי (אם), והברכה בלשון ודאי (אשר) תשמעו ותשיגו את הברכה, ע"כ.

[ולפי דרך זו, אפשר לתרץ קושיה נוספת, למה יש שינוי נוסף, שבברכה כתיב "את הברכה" ובקללה כתיב "והקללה", שלכאורה הל"ל "ואת הקללה" !

אלא שידוע שבכל מקום שכתוב "את" בא לרבות (ירושלמי ברכות פט ה"ז), ולכן בברכה כתיב "את הברכה" לרבות עוד ועוד ברכות, ואילו בקללה לא רצה לכתוב "את", שלא לרבות ח"ו קללות].

ולפי דרכינו נאמר:

ש"אשר" מרמז על אֹשר – אושר (אותיות דדֵין כאותיות דדין, וכסדרן), לרמז – אשריך ואשריכים כאשר תשמעו אל מצות ה'. אשריך בעולם הזה, ואשריך בעולם הבא. ולא רק בשביל השכר הגדול בעוה"ז ובעוה"ב, אלא שכך צריך להיות ההרגשה של כל יהודי, הרגשת אושר פנימי, המשתקף גם בפניו, על גודל הזכיה לעשות נחת רוח לבורא יתברך שמו, ע"י שזוכים לעשות רצונו.

כי מי אני ומה חיי, וכי אני ראוי וכדאי להיות ממשרתי מלך מלכי המלכים, הרי אני מלא חטאים עוונות ופשעים, מלא טיפשות, מלא חיסרונות, ואעפ"כ השי"ת ברוב רחמיו בראני ובחר בי להיות מזרע ישראל הקדושים, וזיכני להיות מעבדיו המשרתים לפניו, וא"כ אשריני, ואשרינו.

אשריך – אשרינו

והנה מפורסם מנהג אנ"ש לשבח ולעודד ולחזק את זולתנו על מעלותיו ומידותיו ומעשיו הטובים בביטוי "אשריך"!!, אבל יותר ויותר צריך כל אחד לחזק את עצמו בביטוי הנ"ל, דהיינו "אשריני" על כל דבר טוב שהוא רצון ה' שהנני עושה, ובפרט בדברים אשר יצר הרע מציק לנו ומפתה אותנו [וה"ה להיפך "אשריני" כשאיני שומע לקולו, ואיני עושה כפיתויו נגד רצון ה'].

וזה ג"כ בחינת הניגון המפורסם ששרים אנ"ש, [שהלחין גאון עוזינו מוהרנ"ת ז"ל בג' אנפין, התחזקות, התעוררות, ושמחה. / א"נ דביקות, התחזקות והתעוררות עצומה [א"נ] על המילים "אשרינו מה טוב חלקינו, ומה נעים גורלינו" וכדאיתא בסידור [בחלק ,הקורבנות, של תפילת שחרית] ובאמת אין לך מדַרבֵן ומחזק ומעורר יותר גדול מזה, דהיינו שנסתובב כל היום ב"הרגשת אושר" על גודל הזכיה לעשות רצון ה' ונחת רוח לפניו, על כל נקודה ונקודה טובה שזוכים לקיים רצונו יתברך, הן כשהולך כסדר, ועושים רצונו בצורה מסודרת, בתורה ותפילה מצוות ומעשים טובים, הן כשלא הולך כסדר, ואזי חוטפים פה ושם נקודות טובות, כפי היכולת, ג"כ צריכים לשמח ולחזק את עצמינו, בבחי' אשרינו שזכינו לכך. ואם נלך בדרך של "אשרינו" הנ"ל, נזכה באמת להיות "אשרינו".

בברכת התורה וכטו"ס

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

לאוהבי ומוקירי התורה

יום יום מגיעים תלמידים לישיבתנו לחסות בצל התורה

בחורים רצינים אשר כל חשקם ורצונם – לטעום ולהתמסר לעבודת המידות ועבודת ה'

ע"פ דעת והשקפת תורה של רבינו הקדוש מברסלב
אנא קח יוזמה – בוא להיות שותף בלימוד התורה וזיכוי הרבים של מוסדות ברסלב
* ניתן להפקיד בבנק : שם החשבון ברסלב מאיר
מס' חשבון בנק: 694576 סניף: 184 בנק פאג"י
* לשליחת צ'קים יש לציין למוטב בלבד
כתובת: הרב סלנט 7 ירושלים מיקוד 95144

* ניתן לתרום גם ע"י חברת PAYPAL באופן הבטוח ברשת!
בברכת התורה ולומדיה
יהי' רצון שיתקבלו התפילות ברצון
ויעשו פירות עולם טובים ומתוקים בתוך כלל ישראל
ברסלב מאיר 050-4161022-

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה