פשיטות ותמימות | פרשת השבוע שמיני

כי עיקר היהדות היא תמימות ופשיטות

בס"ד.
כמה מילים על הפרשה על פי דרכו של רבינו נחמן מברסלב הקשור לפרשת השבוע שמיני.

וזהו (ויקרא ט-ו) "ויאמר משה זה הדבר אשר צוה ה' תעשו, וירא אליכם כבוד ה'".
כי היצר הרע לא מפסיק לרגע את משימתו לבלבל את דעת האדם
ולפתות אותו לעבור על רצונו יתברך, שזה לא כל כך נורא, ולא כל כך אסור.
ואפילו לא ברור שאסור, ויש מתירים, ולפעמים אומר שזה בכלל לא דאורייתא וכיוצא טיעונים רבים,
ובמיוחד כשהאדם רוצה וחושק את הדבר האסור או ספק אסור, כגון שהוא בדרך והוא רעב,
אלא שבעיית הכשרות עומדת לו בדרך כמחסום לפיו.

ואנחנו מצידנו צריכים לעשות רצון בוראנו ולא להקשיב ולא להתפתות לשום טיעון של היצר.
ואפילו לא להכנס במשא ומתן עם היצר, וכמ"ש רבינו הקדוש מברסלב ז"ל בספר המידות (ערך נואף י')
וזה לשונו: אל תכנס עם פתוייך בטוען ונטען, כי אריכת הרגשת החושב, אפילו לבחינת השולל, תפעל הגברת החפץ, ותהפך הרצון אליו. ע"כ.

וכן מבואר בלקוטי מוהר"ן (תנינא סי' יב) שכשאדם הולך אחר שכלו וחכמתו – יוכל ליפול בטעותים ומכשולות רבים
(כגון שאול המלך עם תינוקות עמלק ומיטב הצאן שלהם, ושלמה המלך עם ריבוי הנשים וכו',
וכן כל אחד יוכל לומר שתפילין של כסף או קריסטל יהא הידור, וכן אפשר להתיר רח"ל אשת איש בספק ספיקא וסברות הבל).
ולבוא לידי רעות גדולות ח"ו, כאשר כבר רבים נכשלו ונפלו מאד ע"י חכמתם, וחטאו והחטיאו את הרבים רח"ל,

כי עיקר היהדות הוא לילך בתמימות ופשיטות בלי שום חכמות ולהסתכל על כל דבר שעושה,
אם יש בזה כבוד ורצון השי"ת – יעשה, ואם לאו – לא יעשה, ואז בודאי לא יכשל לעולם.

ומבואר בשיחות הר"ן (סי' ה-וסי' שא) שעיקר קבלת עול מלכות שמים הוא ע"י שמשליכין ומבטלין כל החכמות, רק לילך בפשיטות ותמימות.
ומבואר עוד בלקוטי מוהר"ן (שם-סי' ה אות טו) שצריך כל אחד להשליך כל החכמות ולעבוד את ה' בפשיטות ותמימות,
לא מבעיא חכמות ופילפולי הבל של סתם בני אדם, שהם באמת שטות וכסילות – בודאי צריכים להשליכם לגמרי,
אלא אפילו חכמות גמורות, אפי' של מי שיש לו מח גדול באמת, כשמגיע לאיזה עבודה, לא יעסוק בפילפולין
אלא ישליך כל החכמות ויעסוק בעבודתו יתברך בפשיטות ותמימות,

וכן מבואר בשיחות הר"ן (סי' קנה) שצריכים ליזהר לקיים העבודות הפשוטות והמנהגים הקדושים של ישראל,
כגון לומר זמירות בשבת ובמוצאי שבת, וכן להרבות בתחינות ובקשות, ולא כמו החכמים בעיניהם המתלוצצים מזה,
כי באמת עיקר היהדות היא פשיטות ותמימות בלי שום חכמות כלל,

וכן מבואר בשיחות הר"ן (סי' קא) שתמימות ופשיטות הוא גבוה מן הכל.
ועיי"ש עוד (בסי' קוד) שכמה וכמה צדיקים גדולים ונוראים מאד, סיפרו בעצמם שלא הגיעו למדריגתם רק ע"י ענין הפראסטיק, דהיינו שעסקו בעבודתם בתמימות ופשיטות גמור.

וזה בחי' "ויאמר משה זה הדבר אשר צוה ה' תעשו".
היינו כל דבר שברור מהו רצון ה', וכן כל דבר שיש שאלה בדבר ושאל למי שצריך לשאול ונפסק לו לעשות כך וכך,
אכן כך וכך יעשה בפשיטות ותמימות ועי"ז "וירא אליכם כבוד ה'", היינו שעי"ז יזכה להשראת השכינה (וכמו שביארתי והוכחתי באורך במקום אחר).
ושום פיתוי של כסף אפילו כסף גדול מאד מאד. ושום פיתוי של הנאות ודמיונות עולם הזה, ושום פיתוי של כבוד, וכו' וכו' לא יעמוד בדרכו.
אלא יעשה רצון ה' בלי לחשוב פעמיים, בפשיטות ובתמימות, ואזי טוב לו ולדורותיו בעוה"ז ובעוה"ב.

בברכת התורה וכטו"ס
ראש ישיבת ברסלב "נצח מאיר"
הרב שמעון יוסף הכהן ויזנפלד שליט"א

תרומות לסעודות עניים יתקבלו בברכה

050-4161022

אפשר להקדיש לתיקון נפטרים ועילוי נשמה או לברכה והצלחה

הקליקו לתרומות באופן מאובטח באתר

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה