קבלת התורה תלויה באהבת חברים לחזק ולפרגן אחד לשני

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר במדבר. לכבוד… אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע.

קבלת התורה תלויה באהבת חברים | פרשת במדבר.

וזהו (במדבר א-ב) "שאו את ראש כל עדת בני ישראל".

כי כל יהודי ויהודי הוא יהלום יקר בכתרו של הקב"ה, והשי"ת רוצה שיאיר ויזהיר ויזרח אורו אצל כל אחד מעם ישראל.

וכל יהודי ויהודי הוא בן חביב אצל השי"ת, וכמ"ש (דברים יד-א) בנים אתם לה' אלקיכם, וה' יתברך רוצה שיתקרב אליו ויעשה רצונו – למען יצליח ויהי' לו לאדם טוב בעוה"ז ובעוה"ב.

וכל יהודי ויהודי יש לו בחי' (ישעיה מט-ג) ישראל אשר בך אתפאר, וכמבואר בדברי רבינו הקדוש (ליקוטי מוהר"ן ח"א סי' לד-ד) כי יש בכל אחד מישראל דבר יקר שהוא בחינת נקודה, מה שאין בחבירו, כמעשה דאביי ואבא אומנא (תענית כא:) שהשיבו לו "לא מצית למעבד כעובדא דאבא אומנא ובחינה הזאת שיש בו יותר מחבירו הוא משפיע ומאיר ומעורר לב חבירו, וחבירו צריך לקבל התעוררות ובחינה הזאת ממנו כמו שכתוב "ומקבלין דין מן דין" כתרגום יונתן, על הפסוק 'וקרא זה אל זה' (ישעיה ג-ו).

ואמרו חכמינו ז"ל (תנא דבי אליהו רבא-יד) ב' דברים יש בעולם ואני אוהבם בלבבי אהבה גמורה, ואלו הן תורה וישראל, אבל איני יודע איזה מהם קודם, דרכן של בני אדם, אומרים התורה קדמה, אבל אני אומר ישראל קדמו שנאמר (ירמיה ב-ג) קודש ישראל לה' ראשית תבואתו.

ואמרו חכמינו ז"ל (שם יח) רחמיו של הקב"ה מרובין על ישראל לעולם, בין על הרשעים שבהם, בין על הצדיקים. ואמרו (שם כח) א"ל הקב"ה לישראל: בני, אהובי, מה אני מבקש מכם? אלא שתהיו אוהבים זה את זה, ותהיו מכבדים זה את זה (געוואלד!).

ואמרו (מדרש זוטא שה"ש א) בשבעים שמות [של חיבה] קרא [הקב"ה] לישראל: ישורון, בכור.. יחיד.. אח, רע, אהוב.., רעיה, כלה, אשת נעורים.. אפרתים.. כרם נטע שעשועים, גן נעול, פרדס, מעין חתום, ידיד.. קדושים, ממלכת כהנים.. נחלה, סגולה, בני א-ל חי, עיי"ש.

והנה המציאות היא שהרבה יהודים יקרים מסתובבים בעולמם עם כאב ועצבות ופנים נפולות, ועצבון ודכאון, אם מכח סבל הגלות המר (כולל הגלות הלא פשוט הקיים במדינת ישראל), אם מכח חוסר פרנסה, או חוסר בריאות, או צרת הבת/הבן, וצרת הנפש והנשמה העולים על כולנה, וזה מצב קשה מאד, ומצוה גדולה ועצומה לשמחם ולהרים את מצב רוחם ולתת להם תקוה לאחרית טוב, וכמ"ש חז"ל (פסיקתא רבתי-י) אמר הקב"ה למשה, כל מה שאתה יכול לרומם אומה זו – רוממה, שכאילו לי אתה רומם.

ואמרו (מדרש שמואל א) אם ראית ישראל שפשטו ידיהם מן התורה, עמוד ותחזק בה, והעיקר לקרבם להשי"ת ותורתו הקדושה, ולהראות להם שה' אוהבם ורוצה בהם ובקרבתם ובטובתם ובהתנשאם.

וזה בחי' "שאו את ראש כל עדת בני ישראל". כי כל יהודי ויהודי מעדת בני ישראל צריך שיעודדו וינשאו את רוחו, ויקרבו אותו לה' יתברך, אשר אוהבם ורוצה בטובתם בכל הבחינות.

וזכור לטוב אבי מורי רבי מאיר אפרים פישל הכהן, בן רבי ישראל יוסף הי"ד,(חברותא של מו"ר ר' לוי בנדר בישיבת מקוב הקדושה והמפוארה) בן הגאון הגדול ר' חנינא זצ"ל המכונה רבי חנינא סגן הכהנים, אשר בכל מקום בעולם אשר פגש יהודי אשר לא הכירו כלל, מיד תפס עמו שיחה לבבית והשתדל בטובתו, ולקרבו להשי"ת ולתורה הקדושה, אשרי לו.

ויהי רצון שנזכה לאהוב כל יהודי ולרצות בטובתו ולפרגן ולשמוח בו ובמעלותיו.

לקריאה והדפסה עלון לשבת פרשת במדבר

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ישיבת נצח מאיר

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה