ראש השנה שלי עולה על הכל – למה שלא תבואו ?!

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א. לכבוד... אחדשה"ט!

רבינו אמר – ראש השנה שלי עולה על הכל – למה שלא תבואו ?! מכתב חיזוק והתעוררות לקראת ראש השנה

ראש השנה שלי עולה על הכל

ימי ראש השנה הקדושים ממשמשים ובאים, "כי בא, כי בא לשפוט הארץ" (תהלים צו, יג), ורעד אימה ופחד.

ומי הצדיק אשר בארץ שיוכל לומר שימי אלול עברו עליו בתשובה וחשבון הנפש כדבעי, והוא כבר מוכן ליום הדין,

ואם כי ברוך השם אשרינו מה טוב חלקינו יש לנו סניגור מצויין שאין כמוהו, הלא הוא אדונינו רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב זצ"ל, וכמ"ש מוהרנ"ת זצ"ל במכתב מיום ג' עקב תר"ג וזה לשונו:

כי כוחו (של רבינו ז"ל) גדול ונורא ונשגב מאוד מאוד עד אין חקר, וזה סמוך שמעתי מידידנו הותיק רבי גרשון נ"י נכד המגיד ז"ל מטירהאוויצע ששמע מפיו הקדוש ש"בראש השנה הכל מקבלים ממנו תיקון, אפילו דברים שאי אפשר לתקנם בזמן אחר, בראש השנה נתתקן הכל", ע"כ.

ואמר רבינו ז"ל שכל העניין שלו הוא ראש השנה, וראש השנה שלו הוא חידוש גדול אשר השי"ת נתן לו זאת במתנה (חיי מוהר"ן סי' תג), וכיוצא בדיבורים אלו רבים מאוד, אשר מצד זה ראוי לנו לשמוח מאוד,

אבל אנחנו מצידנו בודאי צריכים להתאמץ עם כל הכוחות לעשות את שלנו בתשובה וחשבון הנפש, וכמ"ש מוהרנ"ת ז"ל במכתב (פ' עקב, תרמ) וז"ל בפרט שימי אלול ממשמשים ובאים, חזק בני וחזק והלך בדרכי אדונינו מורינו ורבינו הקדוש זצ"ל שהזהיר את כל אחד ואחד לפרש שיחתו בכל יום בלשון הקודש [הנקרא התבודדות].

וצריכים להכין עצמו על ראש השנה הקדוש והאיום והנורא מאוד (עמוס ג, ו) אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו?! ע"כ.

ואע"פ שרבינו ז"ל אמר: שאת אנשי אני מעביר כבר בליל ראשון של ראש השנה. אין זה אומר שאח"כ כל הראש השנה יכול לישון, לחלום, או להתבטל, אלא בודאי כל התיקונים הנפלאים שפועל רבינו עבור אנשיו בליל ראשון דר"ה, הם על תנאי, ומשום שיודע שאנשיו יעשו את עבודת היום כמו שצריך, ועונה על הדרישה וההגדרה של "אנשיו" של רבינו ז"ל.

ועל כל פנים בודאי שמצד עצמינו אנחנו צריכים להשתדל לעשות את המיטב, וכן בעבודת ימי אלול הנפלאים, כן הדבר הזה.

וע"כ עלינו להתחזק לקבל על עצמינו שעל כל פנים מעתה נחדש את ימינו ונתחיל להיות קדושים וטהורים ועובדי ה' כרצונו יתברך, ונזכה להיות ראוים להכלל בתואר הקדוש של "אנשי רבינו ז"ל".

והנה רבינו ז"ל בעצמו, ואחריו מוהרנ"ת ז"ל, הצטערו מאד על כל נפש בודדת שלא הגיעה לקיבוצו הקדוש על ימי ר"ה, וגם מוהרנ"ת ז"ל עורר וחיזק בכמה אופנים את כל אחד ואחד לבא לקיבוץ הקדוש של רבינו ז"ל, וכן אנחנו צריכים לראות ולהשפיע להרבות הבתים הקדושים עד אין סוף ולזכות את חברינו להיות בגופם בקיבוץ הקדוש של רבינו ז"ל בלי תירוצים של דמיונות, ושל היצר.

וכבר כתב מוהרנ"ת במכתב ביום ה' שלך לך שנת תר"ב וז"ל ותתחיל מעתה להתגעגע לקדושת ראש השנה הקדוש לקדושת הקיבוץ הקדוש.

ויהי רצון שבראש השנה יהיו נכללים כל נפשותינו יחד בכלליות גדול ובאהבה רבה, ונזכה לאהבת חבירים שיהיה בינינו שלום ואהבה גדולה באמת, עד שנהיה כולנו נכללים יחד באהבה ואחוה וריעות בתוך נפשות הצדיקים תמיד, ובפרט בימי ראש השנה הקדושים ונזכה להכלל יחד בתוך האבן שתיה, בתוך קודש הקדשים, בתוך השכל הכולל שהוא חכמה עילאה ועי"ז יהיו נמתקים כל הדינים וכל הצימצומים מעלינו ומעל כל ישראל, אמן (ל"ת סא).

לשנה טובה תכתב ותחתם, א גוט געבעוטשיאר.

בברכת התורה וכטו"ס
שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ישיבת נצח מאיר

תרומות לישיבה יתקבלו בברכה

להיות לכם למליצי יושר ולזכות בדין לשנה טובה ומתוקה בזכות הישיבה בה לומדים ועומלים כל השנה בתורת ודרכו של הצדיק האמת רבינו נחמן מברסלב זיע"א. צלצלו או בוואטסאפ 052-565-2005 או בדרך הקישור https://www.breslevmeir.com/donate

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה