שידוכים – רבי נחמן השדכן הגדול 148

מה הקשר של רבי נחמן משידוכים? שידוכים וזיווג הגון מספרי ברסלב חיי מוהר"ן – ספורים חדשים – פד.

שידוכים וזיווג הגון

מה שספר קדם ראש השנה תקס"ט סוף קיץ תקס"ח ובאותו העת הביא לו השוחט מטעפליק כיסא נפלאה.

וסמוך לזה סיפר זאת שראה במראה או בחלום שהביאו לו כסא, והיה אש סביבה.

והלכו כל העולם אנשים ונשים וטף לראותה. וכשחזרו משם, אזי תכף נתקשרו זה עם זה ונעשה שידוכים ביניהם.

וגם כל מנהיגי הדור כולם הלכו לראותה.

ושאלתי כמה היא רחוקה, ומפני מה תכף נעשו שידוכים. והלכתי והקפתי סביבם לילך שם.

ושמעתי שהולך ובא ראש השנה. והייתי מספק אם לחזר אם להתעכב שם, והייתי נבוך בדעתי ואמרתי בלבי איך אשאר בכאן על ראש השנה, ואמרתי בדעתי לפי הגוף חלוש שיש לי למה לי לחזר והייתי שם.

ובאתי להכיסא וראיתי שם ראש השנה ממש. וכן יום כפור, יום כפור ממש. וכן סכות, סכות ממש.

גם שמעתי שהיו צועקים (ישעיה א): "חודשיכם ומועדיכם שנאה נפשי", מה לכם לדון את העולם, ראש השנה בעצמו ישפוט. וברחו כולם עם כל מנהיגי הדור כולם ברחו.

וראיתי שם שהיה חקוק על הכיסא כל צורות של כל ברואי עולם, וכל אחד היה חקוק עם בת זוגו אצלו ובשביל זה נעשין תכף שידוכים.

כי כל אחד מצא שם וראה בת זוגו.

ומאחר שבימים הקדמונים למדתי, נפל בדעתי שפסוק (דניאל ז): "כ'רסיה ש'ביבין ד'י נ'ור" ראשי תבות שדכן כי על ידי הכסא נעשין שדוכין כנ"ל.

גם כרסיה ראשי תבות ראש השנה יום כפור סכות, ועל כן בשמיני עצרת זווגא דמטרוניתא (זוהר ויקרא צו:). ושאלתי מה יהיה פרנסתי ? ואמרו לי שאהיה שדכן, והאש הקיף סביבו.

כי באמת ראש השנה היא טובה גדולה, כי הוא מועד שהלבנה מתכסה בו, שעל זה נאמר (חולין ס:): הביאו עלי כפרה. והוא טובה גדולה להעולם, כי על ידי זה אנו יכולין לבקש כפרה בראש השנה.

עין כל זה בהתורה תקעו בחדש שופר, וייבן ה' את הצלע. המדבר משרשי נשמות הכלולים בכיסא עין שם היטיב כל התורה בלקוטי תנינא סימן א' כי הוא פרוש על המעשה הנ"ל. כי זאת התורה נאמרה בראש השנה שאחר זה הספור, והדברים סתומים ונעלמים מאד. גם חסר קצת כי לא נכתב בשלמות.

ופעם אחת דבר מהמעשיות והזכיר אז עניין זה מקשר המעשה הזאת עם התורה הנ"ל. כמה נורא ונפלא ונשגב מאד העניין הזה למי שיש לו לב להבין.

ואז אמר אם אין אתם שמחים איני יודע מה לכם, כלומר שראוי לנו לשמח על כל פנים מאד תמיד כשזכינו לטעם אורות נוראות כאלו וכו'. ואחר שספר המעשה הזאת אמר שאתם יכולין לומר עליה תורה כל ימי חייכם.

וגער בנו על שאין אנו שמחים, ואמר שראוי לנו לשמח מאד מאד.

הערה: הכיסא של רבינו נחמן נמצא היום בבית הכנסת (השו"ל) של במאה שערים בבית המדרש הגדול של חסידי ברסלב.

יהי' רצון שכולם יתקרבו לדעת הצדיק האמת , בחי' הכיסא , בחי' יישוב הדעת, הדרכה נכונה וישרה, שעל ידה תזכו לשידוכין אמתיים – כי לזווג מכנסיים עם חצאית זה דבר קל, אבל לא חכם שבונה את החיי נצח, כי שמעתי שגם חתולים מולידים… אבל הנצח ולבנות בית יהודי כשר ומבוסס על תורה ועל דעת אמת של צדיקי אמת זה העיקר ולכך צריך הרבה תפילה ויישוב הדעת, בחי' דעת ושפע קודש, להקים בית נאמן וכשר בישראל, אמן.

מאת ברסלב מאיר

לקט תפילות על שידוכים וזיווג הגון !

אם אתם מתפללים על עצמכם יש לאמרו בלשון יחיד. וטוב גם להוסיף ולהוציא דיבורים מהבטן והלב במילים שלכם בתחינה ובקשה למציאת זיווג הגון ! וגם לדבר ולהסביר להשם כמה קשה לכם עד היום במציאת זיווג הגון

אל ברוך גדול דעה, זכנו ברחמיך הרבים וגלה לנו בחסדיך העצומים את הצדיק האמת שהוא בעל דעת גדול. זכנו למצוא אותו ולהתקרב אליו באמת, ולשמוע תורה מפיו הקדוש, ורחם על כל ישראל אשר קשה להם למצוא זווג  (ובפרט על פלוני בן פלוני), ועזור להם והושיעה להם מהרה שיזכו כל אחד ואחד למצוא זווגו האמתי ההגון לו מן השמים חיש קל מהרה, בלי שום עיכוב ובלי שום צער וייסורים כלל.

כי אין אתנו יודע עד מה, שום עצה ותחבולה איך לבקש הזיווג לכל אחד, כי אתה יודע כמה קשה לאדם למצוא זווגו האמתי [והנכון], כי כל הזיווגים הם שני הפכים, ובפרט כי לפעמים הם בהפך גדול מאד, אשר קשה לזוגן כקריעת ים סוף, ואי אפשר לחברם ולזוגם – כי אם על ידי הדעת האמתי [של הצדיקי אמת – הוא רבינו נחמן מקור חכמה] המשדך כל השידוכים…

על כן צריכים לשמע תורה מפי הבר דעת האמתי [ותלמידיו האמיתים שבדורינו] שהוא מחדש חידושים נפלאים בתורה, ומחבר ומיחד אתון רברבין ואתון זעירין, ומקשר ומשדך דברי תורה ממקום למקום, אשר על ידו נגמרים כל השידוכים שבעולם [כי על ידו נהיה דעת ותבונה והוא מכניס דעת והשקפה והדרכה וישרה לשדך בין שני הפכים], בסוד "כי ש'פתי כ'הן י'שמרו ד'עת ו'תורה יבקשו מפיהו" ראשי תבות שידו"ך, אבל בעוונותינו הרבים נעלם מאתנו ולא נדע איך למצוא את הבעל דעת הקדוש הזה ולשמע תורה מפיו [ובפרט שיש היום הרבה דעות, הרבה דימיונות המבלבלים את הדעת, שעל ידי זה קשה לנו למצוא את זיווגינו האמיתי והנכון לנו], ועתה מאין יבא עזרנו…

על כן עינינו תלויות אליך לבד מלא רחמים יושב ומזווג זיווגים, שתחומל על כל עמך ישראל הצריכים למצוא זיווגם (ובפרט וכו'), ותשלח לכל אחד מהרה זיווגו ההגון לו מן השמים באמת, ותהיה כרצונו, ותהיה לו לעזר ולהועיל, ויקוים בו ובכל הצריכים למצוא זיווגם "מצא אשה מצא טוב ויפק רצון מה' ".

אדון יחיד, מלא רחמים, צופה ומביט עד סוף כל הדורות, המנהג עולמו בחסד ובריותיו ברחמים, חוס ורחם וחמול על ימי הנעורים של נערי עמך בית ישראל, והודיענו נא את דרכיך, איך נזכה לדעת למצוא זיווגם האמיתי של כל התלויים בנו. זכנו ועזרנו שבכוח וזכות הצדיקים הגדולים האמתיים שהם הדעת הקדוש של כל העולמות, אשר המשיכו וגילו דעת גדול ונפלא באמת גם בעולם הזה, בכוחם וזכותם נזכה מהרה למצוא בת זיווגם של כל אחד ואחד מעמך בית ישראל, ונזכה להשיאם מהרה למזל טוב לחיים טובים ארוכים ולשלום.

רבונו של עולם תרחם עלינו ועל כל עמך ישראל, ותזמין לבנינו ולבנותינו זיווגם ההגון להם מן השמים, ולא יתחלפו הזיווגים חלילה בעוונותינו, רק כל אחד יזכה למצוא זיווגו ההגון לו מן השמים. (ובפרט לפלוני בן פלוני) ותנחנו בדרך האמת תמיד, ונזכה לעשות שידוכים טובים והגונים באמת כרצונך הטוב, כמו שכתוב: "ומה' אשה משכלת"

ותהיה כרצונו, ולא תהיה מנגדת אליו כלל חס ושלום, רק ידורו באהבה ושלום, בקדושה ובטהרה כרצונך באמת. ויזכו כל עמך בית ישראל לשמור את הברית קדש בקדשה גדולה באמת, אשר כל התורה כלה תלויה בזה, והוא עיקר הניסיון והבחירה של כל אדם בזה העולם, כאשר גלית לנו על ידי חכמיך הקדושים.

ויזכה כל אחד ואחד להוליד מאשתו בנים ובנות דורות ודורי דורות עד עולם, וכולם יהיו חיים וקיימים לעבודתך וליראתך לאורך ימים ושנים טובים. ויכירו וידעו אותך ואת גדלת צדיקיך האמתיים אשר בהם בחרת, ויתגלה להם הדעת הקדוש שהשאירו כל הצדיקים בזה העולם.

ותרחם עלינו ועל כל עמך ישראל, ותזמין לבנינו ולבנותינו זיווגם ההגון להם מן השמים, ולא יתחלפו הזיווגים חלילה בעוונותינו, רק כל אחד יזכה למצוא זיווגו ההגון לו מן השמים. (ובפרט לפלוני בן פלוני) ותנחנו בדרך האמת תמיד, ונזכה לעשות שידוכים טובים והגונים באמת כרצונך הטוב, כמו שכתוב: "ומיהוה אשה משכלת":

תפילה לזיווג הגון (ע"פ קיצור של"ה וחופת חתנים)

יהי רצון מלפניך, יי אלהי ואלהי אבותי, שתמציא לי ברחמיך הרבים ובחסדיך הגדולים את זווגי הראוי לי בזמנו. זווג הגון הראוי להוליד תלמיד חכם, גדול בתורה וביראה, מזרע צדיקים ואנשי אמת ויראי חטא, כמו שהמצאת זווגו של אדם הראשון, לאברהם ויצחק ויעקב ומשה, כל אחד ואחד זווגו בעתו ובזמנו. ואותו איש שתמציא לי לזווגי יהא: איש טוב, איש נאה במעשיו ונאה במראהו, בעל מעשים טובים, בעל חן, איש משכיל וירא אלהים, רודף צדקה וגומל חסד.

ולא יהא בו שום שמץ פסול ומום ופגם. ולא יהא כעסן ורגזן, רק יהא בעל ענווה ונמיכות רוח, בריא ובעל כח. ואל יעכב אכזריות הבריות ושונאים ומחשבותיהם ותחבולותיהם ומועצותיהם, לעכב את בן זוגי המוכן לי. ויקים בי מקרא שכתוב, לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים, ומקרא שכתוב, אשתך כגפן פריה בירכתי ביתך, בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך. כי אתה הוא ה"מושיב יחידים ביתה מוציא אסירים בכושרות".

יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך, יי צורי וגואלי …

בברכת התורה ולומדיה יהי' רצון שיתקבלו התפילות ברצון
ויעשו פירות עולם טובים ומתוקים בתוך כלל ישראל
ברסלב מאיר 050-4161022 

סגולה ותפילה למצוא זיווג / שידוך הגון וטוב

מסירת שמות לתפילה על יד הכיסא של רבינו נחמן מברסלב בבית הכנסת הגדול בירושלים
הראה עוד

מאמר מקושר

6 תגובות

   1. שימו לב !!!

    לזיכוי הרבים בעקבות הפניות הרבות – אלינו בבקשה לתפילה עבור זיווג הגון

    פתחנו אתר שידוכים חדש, ההרשמה חינם !!!

    כולנו אהבה – לבנות ביחד זו אהבה אמיתית

    כבר מעל 2500 רשומים באתר !

    מתאים לכל המגזרים (חרדים, דתיים, מסורתיים) וכל הגילאים.

    http://love2gether.net

כתיבת תגובה