שמחה חה חה

שיחות הר"ן אות – קעז

חיזק [רבינו] את אחד להיות בשמחה, ואמר שראוי לו לשמח בהשם יתברך. ואף על פי שאין אתם יודעים מגדולת השם יתברך ראוי לכם לסמוך עלי. כי אני יודע מגדולתו יתברך.

והזכיר אז הפסוק (תהלים קלה ה): "כי אני ידעתי כי גדול ה'" וכו' גם ראוי לכם לשמוח בי, מה שזכיתם שיהיה לכם רבי כזה.

גם חזק את אחד שישמח את עצמו אפילו בעסקי חול. ואמר לו : בודאי כן הוא, שבתחילה צריכין לשמח עצמו במילי דעלמא בכל מה שיכולין, ואחר כך באין לשמחה אמתית !

רוצים להיות בשמחה ?

תאמרו את התפילה הבאה במתינות וסבלנות מילה במילה – ליקוטי תפילות ח"א שמחה :

ובכן יהי רצון מלפניך יהוה אלהי ואלהי אבותי, שתעזרני ותושיעני ברחמיך הרבים לזכות לשמחה גדולה באמת בעבודתך, כמו שכתוב: "עבדו את יהוה בשמחה וגילו ברעדה". ותזכני ברחמיך הרבים לעשות כל המצוות בשמחה גדולה באמת, שיהיה לי שמחה גדולה מהמצוה בעצמה, שאגיל ואשמח מאד בשעת עשית כל מצוה ומצוה, במה שזכיתי ברחמיך לעשות המצוה, וכל שמחתי יהיה רק המצוה לבד לא בשביל שכר עולם הבא, מכל שכן וכל שכן שלא יעלה בדעתי, חס ושלום פניות של שטות בשביל בני אדם או בשביל עסקי עולם הזה, חס ושלום, רק שאזכה לעשות כל המצוות בשמחה גדולה מהמצוה בעצמה. ויהיה כל העולם הבא שלי בהמצוה בעצמה עד שלא ארצה שום שכר עולם הבא בשביל המצוה, רק שכל שכרי יהיה שתזכני לעשות מצוה אחרת בשכר מצוה זאת, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה: ששכר מצוה מצוה.

ואזכה להכלל בך על ידי מצוותיך הקדושים אשר הם אחדותך. ויקים בנו מקרא שכתוב: "ישמח יהוה במעשיו", "ישמח ישראל בעושיו", שאתה תשמח בנו על ידי שתזכנו לעשות מעשים טובים בעיניך, ואנחנו נגילה ונשמחה בך, ותעזרנו ברחמיך הרבים להמשיך חיות ושפע טובה וברכה על ידי עשית מצוותינו בשמחה גדולה, לרמ"ח איברינו ושס"ה גידנו, ולכל העולם כלו ולכל השנה כלה, וכל השלשה קומות, הן קומת עולם הן קומת שנה הן קומת נפש כלם יתברכו ויקבלו חיים וטובה וברכה וקדשה וטהרה על ידי קיום מצוותינו בשמחה גדולה:

ותעזרנו ברחמיך הרבים, שנוכל להתפלל עבור כל העולם ולמלאת חסרון העולם, וכל מיני גזרות שנגזרו על העולם, כולם נזכה לבטל על ידי תפילתנו, ונזכה לדעת ולהשיג אם הוא קדם גזר דין או לאחר גזר דין. ותזכנו לידע איך להתפלל לפניך, ולהלביש את תפילתנו בסיפורי דברים בזמן שהשעה צריכה לכך. ואם אמנם בעת הזאת אנו רחוקים מאד מדעת והשגה זאת, עם כל זה בידך הכל וממך לא יבצר כל דבר, "אתה יהוה לא תכלא רחמיך ממני, חסדך ואמתך תמיד יצרוני". ותעזרני ותזכני להגיע ולבוא לכל מה שבקשתי מלפניך, קדשנו במצוותיך ושמח נפשנו בישועתך וטהר לבנו לעבודתך באמת, עבודה שבלב זו תפילה, לזכות להתפלל לפניך בכל כוחי באמת ולעשות מצוותיך בשמחה תמיד, "יערב עליו שיחי אנכי אשמח ביהוה, ונפשי תגיל ביהוה תשיש בישועתו, כל עצמותי תאמרנה, יהוה מי כמוך, מציל עני מחזק ממנו, ועני ואביון מגוזלו, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה". ברוך יהוה לעולם אמן אמן:

בברכת התורה ולומדיה – חסידי ברסלב

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה