שמיני

בס"ד

ירושלים עיה"קתו"ת בב"א. יום ו' עש"ק סדר שמיני

לכבוד…אחדשה"ט!

בעזהי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע.

לזכות לפני השכינה

ראש מוסדות ברסלב "נצח מאיר"
הרה"ח ויזנפלד שליט"א

אמרו חז"ל (ברכות ז.) א"ר יוחנן משום ר' יוסי ביקש משה מלפני הקב"ה שתשרה שכינה על ישראל, ונתן לו, שנאמר (שמות לג) הלא בלכתך עמנו.

ביקש שלא תשרה שכינה על הגויים, ונתן לו, שנאמר (שם) ונפלינו אני ועמך.

ודבר זה נצחי הוא, אלא שיש הרבה מאד דרגות של השראת השכינה. בין לרבים, בן ליחיד.

ואכן ע"י עשיית רצון ה' כל יהודי ויהודי זוכה להשראת השכינה בדרגה מה ובבחינת מה, כל אחד וכל ענין לפי ענינו, ואכן זוכה להיות מרכבה לשכינה. [כמובן אם אין דבר המונע מכך, וכמו שאחז"ל (שבת לו.) אפשר חטא בא לידו ושכינה עמו ?!

וכגון הא דאמרו (ברכות ה.) ב' שנכנסו להתפלל וקדם א' מהן להתפלל ולא המתין את חבירו ויצא גורם לשכינה שתסתלק מישראל,

וכגון הא דאמרו (שם כז:) המתפלל אחורי רבו, והחולק על ישיבתו של רבו, והאומר דבר שלא שמע מרבו – גורם לשכינה שתסתלק מישראל, וכיוצב"ז הרבה].

וזה בחי' "זה הדבר אשר ציוה ה' תעשו, וירא אליכם כבוד ה' ". קרמיז לן קרא כפשוטו, שע"י עשיית רצון ה' כפשוטו, וירא אליכם כבוד ה', דהיינו ישרה בכם השכינה. וכנ"ל.

וזה בחי' מה שמצינו שע"י שמירת עיניים זוכה אדם לכך, וכמ"ש חז"ל (דרך ארץ רבא, פ"א) כל הרואה דבר ערוה, ואינו זן את עיניו ממנה, זוכה ומקבל פני השכינה, ובזכות הנ"ל והצניעות זכו לכך כמ"ש (ב"ב ס.) ע"פ (במדבר, כד-ב) וירא את ישראל שוכן לשבטיו. ראה שאין פתחי אהליהם מכוונים זה לזה, אמר ראויין הללו שתשרה עליהן שכינה.

וע"י הזמנה לברכת המזון זוכה לכך כדאיתא בזוה"ק (בלק, דף קפו:) פתח ואמר (תהלים לד, ב) אברכה את ה' בכל עת וגו', וכי מאי חמא דוד לומר "אברכה", (יאמר ברוך ה') אלא.. כד אזמין בר נש לברכא לקב"ה שכינתא אתתקנת.

ואמרו חז"ל (סנהדרין מב.) המברך על החודש (היינו ברכת הלבנה המכונה "קידוש החודש") בזמנו, כאילו מקבל פני השכינה. ואיתא בזוה"ק (ח"א, פ' וירא, דף קטו:) א"ל ר' יהודה לר' יוסי  פתח פומך ולעי באורייתא דהא שכינתא אשתכחת גבך, דכל זמן דבמילי דאורייתא לעאן, שכינתא אתיא ומתחברא.

וע"י צדקה זוכים לכך, כמ"ש חז"ל (ב"ב י.) אדם נותן פרוטה לפני- זוכה ומקבל פני השכינה.

ועוד יותר מזה אמרו (מדרש שוחר טוב –תהלים יז) אפילו רשעים ואין בהם אלא זכות של צדקה בלבד – זוכים ומקבלים פני השכינה. [ואמרו (יומא נו:) השוכן אתם בתוך טומאתם (ויקרא טז-טז), אפי' בשעה שהם טמאים שכינה עמהם].

וע"י תפילה במנין זוכין לכך, כמ"ש (ברכות ו.) מנין לעשרה שמתפללים שהשכינה עמהם? שנאמר…

וע"י שמחה של מצוה זוכים לכך, כמ"ש (שבת ל:) אין השכינה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות ולא מתוך שחוק, ולא מתוך קלות ראש, ולא מתוך שיחה, אלא מתוך שמחה של מצוה.

וע"י הקמת והנהגת בית יהודי בקדושה וטהרה, וכמ"ש (סוטה יז.) איש ואשה זכו – שכינה ביניהם. ואמרו (זוהר חדש, חוקת נ.) כד  בר נש נסיב איתתא–אתדבק בשכינתא.

וע"י ביהכ"נ וביה"מ וכמ"ש (מו"ק כט.) כל היוצא מבית הכנסת לבית המדרש, ומבית המדרש לבית הכנסת – זוכה ומקבל פני  השכינה, ואמרו (תנדא"ר ג) כל הנושא פנים אל התורה – זוכה ומקבל פני השכינה.

ויהי רצון שנזכה תמיד לקבל אפי שכינתא ע"י עשיית רצון ה' תמידי, כ"א לפי בחינתו.

בברכת התורה וכטו"ס

שמעון יוסף ויזנפלד הכהן

לאוהבי ומוקירי התורה

יום יום מגיעים תלמידים לישיבתנו לחסות בצל התורה – בחורים רצינים

אשר כל חשקם ורצונם – לטעום ולהתמסר לעבודת המידות ועבודת ה', ע"פ דעת והשקפת תורה של רבינו הקדוש מברסלב

קח יוזמה – בוא להיות שותף בלימוד התורה וזיכוי הרבים של מוסדות ברסלב

 

 

 

 

בברכת התורה ולומדיה 

יהי' רצון שיתקבלו התפילות ברצון
ויעשו פירות עולם טובים ומתוקים בתוך כלל ישראל
ברסלב מאיר 050-4161022-

מסירת שמות ללימוד ותפילה

  מוקד התפילות של חסידי ברסלב

  מסירת שמות לתפילה וברכה חינם

  בישיבת ברסלב בכותל, בקבר רחל, אומן ועוד
  בעת רצון של חצות לילה והילולת צדיקים.

  למען אהבת ישראל וזיכוי הרבים
  מסירת השמות הוא חינם
  ניתן להרשם קבוע בתפילות יומיומיות -
  בתרומה סמלית לטובת סעודות עניים הגונים.

  להבדיל בין החיים למתים -
  שירות אמירת קדיש בתשלום ו/או תיקון נפטרים.

  שימו לב

  לתפילהיש למלא שם פרטי ושם האמא, ולפרט את הבקשה.
  כגון : לברכה, זיווג הגון, זרע של קיימא, לידה קלה, פרנסה ברווח ובנחת, רפואה שלימה, בריאות איתנה, הצלחה, ושמחת חיים.

  לאמירת קדיש : יש למלא את שם הנפטר ושם האבא או האמא לפני המנהג. ותאריך פטירה עברי!

  נ.ב תרומות יתקבלו בברכה

  שם פרטי ומשפחה של המבקש (חובה)

  דואר אלקטרוני (חובה)

  לתרומות - השאירו מספר נייד

  שמות לברכה ופירוט הבקשה

   

  כתיבת תגובה