שמירת העיניים | פרשת השבוע שופטים

תקציר : ידוע ומפורסם גודל חיוב שמירת העיניים, וכמו שכתוב בתורתינו הקדושה : (במדבר טו-לט) לא תתורו אחרי לבבכם, ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. ולענינינו כלומר היסורים הראוים לבא אליך – מאת ה', כי אינך שומר עיניים אוזניים חוטם ופה, תוכל להמיר ע"י שתשפוט את עצמך ותקנוס את עצמך, וכמ"ש חז"ל (תנחומא משפטים ה) אם יש דין למטה אין דין למעלה.

אומן,ראש השנה

שמירת העיניים

בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע שופטים.

לכבוד… אחדשה"ט! בעזהי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע,

וזהו (דברים טז-יח) "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך אשר ה' אלקיך נותן לך לשבטיך".

ידוע ומפורסם גודל חיוב שמירת העיניים, וכמו שכתוב בתורתינו הקדושה : (במדבר טו-לט) לא תתורו אחרי לבבכם, ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. וההולך במסלול שיכול להכשל בראיות אסורות ויכול להמנע מכך, או שיש לן מסלול אחר עוקף – ולא עושה כן נקרא "רשע", כמ"ש חז"ל (ב"ב נז:) ע"פ (ישעיה לג-טו) ועוצם עיניו מראות ברע, א"ר חייא בר אבא זה שאין מסתכל בנשים בשעה שעומדות על הכביסה. היכי דמי? אי דליכא דרכא אחרינא הוא (ופרש"י אע"פ שעוצם עיניו, שלא היה לו להתקרב אלא להרחיק מן העבירה.) ואי דליכא דרכא אחרינא – אנוס הוא ! לעולם דליכא דרכא אחרינא, ואפ"ה מיבעי ליה למינס נפשיה.

ואסור להסתכל בברית שלו או של אחר דכאיתא בזוה"ק (סוף פ' בשלח, דף סו:) וכמובא בשו"ע אבן העזר (סי' כג ס"ז), ואסור להסתכל בע"ז (ע' זוה"ק ח"ג, דף פד.) ואסור להסתכל בפני אדם רשע (מגילה כח.), ואסור להסתכל בפני אדם הכועס (זוה"ק ח"ב, דף קפב.) ואסור להסתכל בפני אדם שוטה משוגע או עצוב (אזהרות ר' צבי הירש, הו"ד בסוף ספר פלא יועץ), וכה"ח (יו"ד סי' קטז, ס"ק ר"ב), אסור להסתכל בבהמה חיה ועוף בשעה שמזדקקין זה לזה (שו"ע אבהע"ז סי' כג ס"ג), ואסור לקרוא בספרי עכו"ם (רמב"ם ה' ע"ז פ"ב-ה"ב וה"ג),

וכן בספרי כופרים ועיתונות חילונית וקל וחומר בטלויזיה וסרטים ואינטרנט (אמר המעתיק : שמשדרים כפריה, והשקפה היפך נגד האמונה התמימה של היהדות והדבר פשוט, ומזיק למוח למחשבה. לא פלא שהרבה אנשים מלאים חרדות ופחדים שהרבו הושפעו מסרטים וחדשות ומראות שלא בקדושת ישראל), ואין סוף מרעין בישין. וכו' וכו' וכו'.

וכן יש לשמור את האוזניים, כי אסור לשמוע (ולקבל) לשון הרע, וגדול עונש השומע ומקבל מהאומרו (פסחים קיח, חפץ חיים, ה' לה"ר, כלל ו, סק"א.) ואמרו חז"ל (שבת לג.) בעוון ניבול פה צרות רבות וגזירות מתחדשות.. אף השומע ושותק. ואף בדרך שחוק בעלמא, כי ניבול פה – הוא ערותו של הדיבור ממש (מסילת ישרים פי"א), ורבי אלעזר בן הרשב"י כשנפטר השכיבה אשתו את גופתו בעליית ביתם, יום אחד ראתה תולעת יוצאת מאוזנו, חלש דעתה, ובעלה התגלה לה בחלום והסביר שזה עונש על ששמע זילותא על בן תורה ולא מיחה כמו שצריך (ב"מ, פד.) ואמרו חז"ל (כתובות ה.) שאם ישמע אדם דבר שאינו הגון יניח אצבעו באזניו.

ועוד אמרו שם אל ישמע אדם לאזניו דברים בטלים מפני שהן נכוות תחילה לאברים. ונפסק בשו"ע (אבהע"ז סי' כא, ס"א) קול באשה – ערוה.

וכן הזהיר אותנו רבינו רבי נחמן מברסלב ז"ל מלשמוע דיבורים של רשע בר דעת, שדיבוריו – הם גם אוירים ארסיים של ניאוף.., (ליקוטי מוהר"ן קמא, סימן מג). וכו' וכו' וכו'.

וכן יש לשמור את האף וחוש הריח, וכמ"ש חז"ל (מכילתא דרשב"י יתרו-יד) לא תנאף, לא תהנה אף. מכאן אזהרה שאסור להריח ריח של אשה מבושמת. ואמרו (הוריות יג.) שהמריח ריח של נבלה – שוכח תלמודו. וידוע מהאר"י ז"ל שכל ריח רע מזיק להשגה, כי הנשמה בורחת. וכן אסור להריח בשמים של ע"ז (קצור חרדים פי"ג, ב) וכו'.

וכן יש לשמור את הפה מלשון הרע ומוציא שם רע ורכילות, ואסור לדבר על כלל ישראל, (ע' פסחים פז:), וק"ו על ת"ח צדיקים וגדולי הדור, ואסור לדבר רעה על ארץ ישראל, שזה היה חטא המרגלים כנודע. ואסור לדבר ניבול פה ושקר ולבזות ולהלבין פני חבירו, ואיסור הנאה דאורייתא הוא. (ויקרא כה). ואסור לדבר דברים בטלים וכו' וכו' וכו'.

והנה הנכשל בדברים הנ"ל, מעבר שעובר על איסורים חמורים, גם כן נענש קשות בעוה"ז ובעוה"ב וכמבואר בחז"ל ובספרים הקדושים, והעצה היעוצה הוא לאתר במה נכשל, ולרשום בפנקס את רשימת הדברים, ולעקוב יום יום (ולתת לעצמו ציונים, ולהעיר הערות) וכידוע מבעלי המוסר לעשות כן, ובכלל הנ"ל גם כן לקנוס את עצמו כשנכשל.

וזה בחינת "שופטים ושטרים תתן לך", שפטים כתיב חסר בלי ואו, דהיינו לשון יסורים עונשים וקנסות וכמ"ש (שמות יב,יב) ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים, וכתיב (משלי ט,כט) נכונו ללצים שפטים.

וגם 'שופטים' כפשוטו שישפוט האדם את עצמו הרבה פעמים יום יום, לבדוק הנעשה עם חושיו האם מתנהגים על פי רצון ה'. ושטרים גם כן כתיב חסר, לשון שטר, שהוא לשון זכר, לרמז על השטרות ורשימות שעליו לנהל לבדוק את מעשיו וחושיו תתן לך בכל שעריך כי העיניים והאזניים והאף והפה, הם שערים שבגוף האדם, והם צריכים שופטים ושוטרים אשר ה"א נותן לך לשבטיך, כי 'שבט' הוא מקל המכה ומעניש, וכמ"ש (ישעיה יד-ט) כי נשבר שבט מַכֵּך וכתיב (משלי כב,טו) איולת קשורה בלב נער, שבט מוסר ירחיקנה ממנו, וכתיב (שם כט-טו) שבט ותוכחת יתן חכמה. וכתיב (שם כו,ג) ושבט לגו כסילים.

ולענינינו כלומר היסורים הראוים לבא אליך – מאת ה', כי אינך שומר עיניים אוזניים חוטם ופה, תוכל להמיר ע"י שתשפוט את עצמך ותקנוס את עצמך, וכמ"ש חז"ל (תנחומא משפטים ה) אם יש דין למטה אין דין למעלה.

ויהי רצון שנזכה להיות משומרי העיניים וכל החושים.

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

 

קריאת קודש לקראת ראש השנה !

הוראת קבע – ישועות קבע

התורמים בהוראת קבע – יתברכו לשנה טובה ומבורכת בעשיית טוב ברכה הצלחה וישועה !

ויכנסו למערך התפילות השנתי של מוקד התפילות של חסידי ברסלב

במקומות הקדושים ובעיתות רצון כל השנה, ניתן להקדיש גם לעילוי נשמה ותיקון נפטרים

בלי להתרברב זה עובד – כי לתורה יש כוח שעל ידה נתקבלים כל התפילות וכל הבקשות !!!

לדף התרומות donate !!!

ישיבת ברסלב מאיר 050-4161022

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה