שמן זית זך כתית

free-abstract-natural-bokeh-vector-background_51-10117

פרשת השבוע על פי תורת ברסלב | אמרו חכמינו (שם) כל שהקב"ה חפץ בו, מדכאו ביסורין (אמר המעתיק : נשמע הזוי ? אם אוהבים אותי למה מכאיבים ומייסרים אותי ? אבל פה צריך אמונה שכל זה להמתיק מעלי דינים ולהבין שזה כדי שאני יחפש דרכים חדשות ויפשפש במעשי וכדי שאני ישתנה לטובה, וכדי שאני יבוא נקי מעוון לחיי עולם הבא – הרי שילמתי עליהם כפרת עוונות בייסורים שסבלתי פה בעולם הזה תמשיכו לקרוא תראו מאמרי חז"ל נפלאים ומחזקים לקבל את הייסורים באהבה להשם יתברך).

 

שמן זית זך כתית | פרשת השבוע תצוה.

בס"ד, לכבוד… אחדשה"ט!

אכתוב לך פירור הקשור ל- פרשת השבוע,

וזהו (שמות כז, כא) "ואתה תצוה… ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור, להעלות נר תמיד".

ידוע שיסורים מכפרים, ומאירים את הנשמה. ומזככים ומטהרים את האדם, ומלמדים לקח מוסר, ומסדרים את הראש, והשקפותיו העקומות, ומנקים את המוח.

וזה בחי' מה שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה (ברכות ה.) אם רואה אדם שייסורים באין עליו – יפשפש במעשיו.

ואמרו חכמינו (שם) כל שהקב"ה חפץ בו, מדכאו ביסורין (אמר המעתיק : נשמע הזוי ? אם אוהבים אותי למה מכאיבים ומייסרים אותי ? אבל פה צריך אמונה שכל זה להמתיק מעלי דינים ולהבין שזה כדי שאני יחפש דרכים חדשות ויפשפש במעשי וכדי שאני ישתנה לטובה, וכדי שאני יבוא נקי מעוון לחיי עולם הבא – הרי שילמתי עליהם כפרת עוונות בייסורים שסבלתי פה בעולם הזה תמשיכו לקרוא תראו מאמרי חז"ל נפלאים ומחזקים לקבל את הייסורים באהבה להשם יתברך).

ואמרו (שם) יסורין ממרקין כל גופו של אדם. ואמרו (שבת פח:) העושים מאהבה ושמחים ביסורין, עליהן הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו.

ואמרו (תענית ח.) כל השמח בייסורין שבאים עליו – מביא ישועה לעולם.

ואמרו חכמינו ז"ל (סנהדרין קא:) מכל טורח שטרחו בו במנשה המלך, לא העלהו למוטב אלא ייסורין.

ואמרו (ב"ר צד) אין הקב"ה מייחד שמו על בריה כשהוא חי, אלא על בעלי יסורין.

ואמרו (תנחומא, פ' כי תצא יב) צריך אדם להחזיק טובה להקב"ה בזמן שהיסורין באים עליו. למה? שהיסורין מושכין את האדם להקב"ה.

ואמרו (מכילתא יתרו, י) היסורין מרצין (פי' מכפרים) יותר מן הקרבנות [שהקרבנות בממון, והיסורין בגוף].

ואמרו (תנא דבי אליהו זוטא, פ י"א) אין יסורין באים על ישראל אלא לטובתם ולאהבתם של ישראל.

ואמרו בזוה"ק (ת"א קפא.) קב"ה עביד לזכאה (צדיק) דיסבול יסורין ומכאובין בהאי עלמא (בעולם הזה), ויתנקי מכלא (ויתקנה מכל עוון) ויזכה לחיי עלמא (עולם הבא).

ואמרו (זוה"ק ח"ב ריח.) מאנין דקב"ה  אתהני בהו, אלין אינון מנין תבירין מיסורים

נמצא שהיסורים הם טובה גדולה לאדם, שעל ידם זוכה להתדבק בה' ולעלות ממעלה למעלה ומדרגה לדרגה, תמיד (נאך א נאנט).

ואם כבר ייסורים באים על האדם – ישכיל ויתחזק וימשוך אותם לזכך נשמתו בבחי' "זית זך" (ובמליצת לשון לע"ז "זייט זאך", בבחינת) "כתית למאור", היינו שהכתיתה והיסורים יהיו להאיר נשמתו "להעלות" בסולם העולה בית א-ל להאיר "נר" נשמתו (שהרי הנשמה של האדם נקראת נר) "תמיד" – לחיי עולם הניצחי.

וזה בחי' מה שאמרו חז"ל (מנחות נג:) מה זית אינו מוציא שמנו. אלא על ידי כתית, אף ישראל אין חוזרין למוטב אלא ע"י יסורין.

והנה אמרו חז"ל (ברכות ז.) אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי טובה מרדות אחת בלבו של אדם יותר מכמה מלקיות,

וריש לקיש אמר יותר ממאה מלקיות שנאמר (משלי יז) תחת גערה במבין, מהכות כסיל מאה.

נמצא שמוסר שלוקח אדם ללבו, ומפנים בעומק לבו, עושה כל התיקונים של היסורים ויותר מהם, וגם חוסכת אותם.

נמצא שע"י שהאדם מתעורר להתבונן לתקן מעשיו ומביא את הדברים לידי תיקון המעשים, מזככת ומטהרת אותו הרבה יותר מיסורים !

ולפ"ז אפשר להסביר את הפסוק כך :

"שמן זית זך" דהיינו תיקון המוחין ע"י ההתעוררות וחשבון הנפש, שהמוחין נקראים "שמן", בבחי' דישנת בשמן ראשי (תהילים כג-ה).

וכשהמוחין מבוררים ונקיים בבחי' "שמן זית זך" בחי' זו היא עכ"פ בבחי' "כתית" (ייסורין) "למאור, להעלות נר תמיד" כנ"ל.

 

בברכת התורה וכטו"ס ראש ישיבת ברסלב מאיר

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד.

 

חסידי ברסלב – זקוקים לך !!! 

הוראת קבע קטנה 26ש"ח עד 78ש"ח

יכולה לעזור לכלל ישראל להפצת יהדות

אז קח זכות לדורות והדלק את הנרות ותזכה לאורות

כנס לדף התרומות >> donate

ישיבת ברסלב מאיר 050-4161022

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה