תיקון הכללי | שמחת הנפש

לכן שמח לבי, ויגל כבודי. (תהלים ט)

בשפה מדוברת “לכן” משתמשים ע”פ הרוב, ביחס לנאמר מקודם,

אבל כאן “לכן” קאי על “כי” הנאמר בפסוק הבא,

וכדפרש”י לפי שאני בוטח כי לא תעזוב נפשי לשאול, שהרי.. לכן שמח לבי.

אבל הרד”ק פי´ דקאי אדלעיל לפי ששמתיך כנגדי תמיד לכן שמח לבי.

 

אף בשרי ישכון לבטח. גם בקבר, גם בעודי בחיי בעוה”ז,

כי הדבוק בה´ ובוטח בו,

רגוע תמיד ויודע שהשי”ת עמו,

ולא עושה לו שום עולה אף פעם,

יהי´ ויקרה מה שיהיה.

 

והזכיר כאן בפסוק ג´ בחינות “לבי”, “כבודי”, ו”בשרי”.

כנגד הנפש, הנשמה, והגוף. שכולם בהרמוניה מושלמת שמחים ושלווים, בדביקות ובטחון בה´.

השאר תגובה / או שמות לברכה