תפילה, טעיתי !

תפילה | ריבונו של עולם - טעיתי !

ליקוטי תפילות תפילה פג

(מיוסד ע"פ תורה ר"ו)

תפילה… ריבונו של עולם – טעיתי !

"תעיתי כשה אובד בקש עבדך כי מצוותיך לא שכחתי. תעיתי כשה אובד בקש עבדך",

רבונו של עולם, מלא רחמים, אם אמרתי אספרה כמו שתעיתי ונתעיתי זה ימים ושנים רבים מיום היותי עד היום הזה, יקצרו המון יריעות, ולא תוכל הארץ להכיל את כל דברי, ולא יספיקו כל עורות אילי נביות וכל הלשונות שבעולם לבאר ולספר את עצם ריבוי הטעויות והנבוכה שתעיתי לדרכים נבוכים ומקלקלים ופגומים ומתועבים מאד מאד, לדרכים רעים ומבלבלים מאד.

כי הרעותי את מעשי מאד, חטאתי עויתי ופשעתי, והמשכתי עלי את היצר הרע, עד שבאתי למה שבאתי, וקלקלתי מה שקלקלתי.

ובכל פעם ופעם על ידי כל עברה ועברה, ועל ידי כל הרהור והרהור, ועל ידי כל פגם ופגם, תעיתי ונתעיתי לדרכים נבוכים ומקלקלים הרבה מאד.

ומכל אלו הדרכים הנבוכים יוצאין עוד דרכים נבוכים ותועים ומקלקלים הרבה, והייתי הולך ותועה הולך ותועה, ימים ושנים הרבה, ולא היה די לי מה שכבר נתעיתי הרבה על ידי העוונות הראשונים שעשיתי, כי אם עוד הוספתי עליהם בכל יום ויום חדשים, עוונות על עוונות, ופשעים על פשעים, וחטאים על חטאים, והרהורים על הרהורים, ומחשבות זרות על מחשבות זרות בלבולים ורעיונים רעים על בלבולים ורעיונים רעים, עד אשר השתרגו עלו על צוארי הכשילו כחי.

ריבונו של עולם – טעיתי !

מה אומר מה אדבר מה אצטדק, שטחתי אליך כפי, עזרני הושיעני, וכל כך תעיתי זה ימים ושנים הרבה לדרכים מבלבלים ונבוכים מאד עד אשר אפילו אם אתה מרחם עלי, ואתה קורא ומכריז ומרמז אלי, איני שומע ומכיר היטב קול קריאתך, ועדין לא שבתי מטעותי, אוי לי וי לי.

רבונו של עולם רבונו של עולם, כל הלשונות של תחנה ובקשה וצעקה וחרטה שבעולם, כולם הייתי צריך לצעוק כבר לפני כמה שנים. ועתה אחר שהוספתי בכל יום ובכל שעה כמה וכמה חטאים ועונות ופשעים במחשבה דבור ומעשה, מה אוסיף לדבר עוד, ומי יוכל לחדש דבורים יותר, מי ישום לי פה לדבר עוד כפי מה שאני צריך לדבר עתה.

ובפרט שבאמת איני זוכה לדבר בשלמות באמת אפילו הדבורים שהייתי צריך לדבר, אם לא הייתי עושה כי אם חלק מאלף ורבבה ממה שעשיתי, אוי אוי אוי, מה אומר ומה אדבר ומה חילים אגבר.

ככלב מת אני מונח לפניך, כטיט הנרוק אני נשפך לפניך, הרי אני לפניך מלא בושה וכלמה, מלא חטאים ועונות ופשעים מכף רגל ועד ראש, מיום עמדי על דעתי עד היום הזה.

עזור לתועה ונתעה בדרכים נבוכים ומקלקלים ומחשבות מבלבלות כמוני היום, הורני הדרך האמת והעצה הנכונה, באפן שאזכה להגיע מהרה להדרך הישר כרצונך הטוב באמת, ואזכה מעתה לשוב אליך באמת, ולעבדך באמת ביראה ואהבה. חנני ופדני, "כחסדך חיני ואשמרה עדות פיך, הדריכני באמתך ולמדני כי אתה אלהי ישעי אותך קויתי כל היום. הורני יהוה דרך חקיך ואצרנה עקב. חסדך יהוה מלאה הארץ חקיך למדני": 

תפילת הודיה לבורא עולם

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה