תפילה לאהבת ישראל – חלק 1

אחדות ואהבת חינם זה הכוח של עם ישראל

תפילה לאהבת ישראל – במקום שיש אחדות ואוהבים אחד את השני – שם אבא אוהב להיות עם בניו, ומשרה שכינתו על עמו. כנסו להתפלל ולהתחזק באהבת ישראל.

תפילה לאהבת ישראל – חלק 1:

מליקוטי תפילות לרבי נתן מברסלב.

ריבונו של עולם… עזרני והושיעני שאזכה לקים מצות (עשה) של "ואהבת לרעך כמוך" באמת בכל לבבי ונפשי ומאודי.

שאזכה לאהוב את כל אחד מישראל בנפשי ומאודי בכל לבבי באמת.

ובפרט בכל יום ויום (בתחילת היום, בבוקר לפני שמתחילים את היום) קודם התפילה – תזכני לקבל עלי מצות עשה זאת באמת בשלמות כרצונך הטוב, באופן שאזכה על ידי זה לדבר דיבורי התפילה לפניך בשלמות בכוונה גדולה באמת. ותהיה תפילתי לנחת ולרצון לפני כיסא כבודך, ותעלה ותינשא להיות כתר לראשך.

ויקוים מהרה מקרא שכתוב: "שאלו שלום ירושלים ישליו אוהביך. יהי שלום בחילך שלוה בארמונותיך. למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך. למען בית ה' אלוקינו אבקשה טוב לך. שלום רב לאוהבי תורתך ואין למו מכשול. וכל בניך למודי ה' ורב שלום בניך. וראה בנים לבניך שלום על ישראל. ה' עז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום". עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן:

ותרחם עלי ועל כל ישראל, ותתן לי דעת שלם דקדושה, באופן שאזכה להתדבק בדרכיך הקדושים, לבל אסתכל ואביט על הרע של שום בר ישראל שבעולם, ולא אשים עיני כלל על מעשיו ומידותיו שאינם טובים, רק אזכה לדון את כל אדם לכף זכות, ולהסתכל רק על הטוב של כל אחד מישראל, ולא אסתכל על הרע שלו כלל.

וברחמיך וחסדיך הרבים תפקח את עיני דעתי, ותתן לי דעת שלם דקדושה, באופן שאזכה לחפש ולבקש ולמצוא זכות וטוב בכל אחד מישראל, אפילו בהגרוע שבגרועים.

ואזכה לראות ולהביט רק על הטוב שבכל אחד, ולא אביט ואסתכל על הרע שבהם כלל.

ותתן לי עין יפה וטובה להביט על כל אחד מישראל לטובה, את הטוב שבו אקבל בדעתי להסתכל עליו, ואת הרע לא אקבל, ולא אשית עיני עליו כלל, למען אזכה להיות טוב וישר גם עם ה' ועם אנשים, ואמצא "חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם", באופן שאוכל להתועד עם כל אחד ואחד מישראל לדבר עמהם באמת לאמיתו…

ותזכור אהבתך ורחמנותך שיש לך על כל אחד מישראל, אפילו על הקל שבקלים והגרוע שבגרועים. "זכור רחמיך ה', וחסדיך כי מעולם המה". ואל תעזבנו ואל תטשנו בדור העני הזה, ושלח לנו מנהיגים אמתיים שיהיו ראויים להנהיג אותנו באמת כרצונך הטוב, "ולא תהיה עדת ה' כצאן אשר אין להם רועה".

שומר ישראל. מרא דעלמא כלא, "שומר פתאים ה'", אתה לבד יודע באיזה דרך, באיזה שם, להסתיר ולשמור את כל אחד מישראל מכל פגעין ומרעין בישין, ומכל מיני גזרות רעות, בין קודם גזר דין ובין לאחר גזר דין. רחם עליהם ושמרם והצילם בנפלאותיך הנוראות, באופן שלא יהיה שום כח להאורבים והמסטינים לכנוס ולהתאחז חס ושלום תחת המסתר והמכסה אשר אתה מכסה ומסתיר ברחמיך וחסדיך בשמותיך הקדושים [הטהורים] והנוראים.

וקיים בנו ובכל עמך ישראל מקרא שכתוב: "תסתירם בסתר פניך מרכסי איש תצפנם בסוכה מריב לשונות. שמרני כאישון בת עין בצל כנפיך תסתירני. אגורה באוהלך עולמים אחסה בסתר כנפיך סלה. סתרי ומגני אתה לדברך יחלתי. שמרה נפשי והצילני אל אבוש כי חסיתי בך". כי אין לנו על מי להישען כי אם על אבינו שבשמים. "ואנחנו לא נדע מה נעשה כי עליך עינינו. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי" אמן ואמן:

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה