תפילה לאלמנה / סדר תיקון לאלמנה מאת הרש"ש

סדר תיקון לאלמנה עם תפילה לאלמנה – שנעשה על מנת לשחרר את האישה מרוחו של בעלה הקודם שנשאר באשתו. כי כל איש משאיר חלק מרוחו באשתו כשהוא מתייחד עימה.

ואנחנו חוששים שמא הרוח של הבעל הקודם יזיק לבעל החדש. התיקון הוא ל"גרש' את הרוח ולפייס את הרוח שיואיל בטובו להסתלק ממנה לגמרי. ובכך לתת לה ברכה לדרך חדשה.

את התיקון כתב הרש"ש הרב ישעיה אשר זליג מרגליות, בשם "ישב רוחו". ובו כ 20 דף על ביאור עניין תיקון לאלמנה.

סדר התיקון לאלמנה

יתקבצו עשרה אנשים יראי ה'. כי כל בי עשרה שכינתא שריא. ואם אפשר שיהיו תלמידי חכמים מה טוב ומה נעים. ויעמוד האיש הנושא את האלמנה עם העשרה האנשים (או שליחו) וקרא עליה את הקריאה הזאת, ואם הוא ממנה שליח. יאמר השליח הנוסח הזה בשם משלח (פב"ב). ויהרהרו כולם בתשובה שלימה מקודם.

תפילה לאלמנה / סדר תיקון לאלמנה

הנני עומד לפני קודשא בריך הוא ושכינתיה ולפני בית דין העליון והתחתון ולפני מורי ורבותי ואומר, ידוע ומפורסם (על פי הזוהר הקדוש) כי כל איש מניח באשתו בביאה ראשונה רוחא, ואותו הרוחא נשאר בגוף האישה להיות בנין אב לכל הנולדים ממנה.

והנה עתה אני רוצה וחפץ לקחת את האישה הזאת פלונית בת פלונית לי לאישה, ירא אנוכי לנפשי שלא יזיקני או יקטרג עמי ההוא רוחא שהניח פלוני בן פלונית בגוף האישה הזאת פלונית בת פלונית, והקב"ה אינו חפץ בהשחתת עולם, ואינו חפץ לדחות נפש מפני נפש, כי אלקים חיים הוא מלך חפץ בחיים, ואינו חפץ להעניש לאדם בסיבת חבירו, כי כל שחבירו נענש על ידו אין מכניסין אותו במחיצתו של הקדוש ברוך הוא, כי הוא קל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ומרבה להטיב כי חפץ חסד הוא.

לכן אני שואל ומבקש מקודשא בריך הוא ושכינתיה ומתורתינו הקדושה ומבית דין של מעלה, ומבית דין של מטה וממעלתכם שתצרפו עמכם קודשא בריך הוא ושכינתיה ובית דין העליון ובית דין התחתון, שתסכימו ותגזרו על ההוא רוחא שהניח פלוני בן פלונית בגוף האישה הזאת פלונית בת פלונית.

שיסתלק ויצא מגוף האישה הזאת פלונית בת פלונית, וילך ויתחבר עם נפשו ורוחו ונשמתו במקום הראוי להם. ולא יהיה עוד לפלוני בן פלונית שום רשות ושליטה על האישה הזאת פלונית בת פלונית, ויסלק כל רשותו ושליטתו ממנה, ולא יהיה לו עוד בה שום רשות ושליטה על האישה הזאת כלל בשום צד ואופן שבעולם.

וגם בכלל הגזירה שלא יקטרג עמי ולא יזיקני בשום נזק שבעולם לא בגופי ולא בנפשי רוחי ונשמתי ולא בממוני ולא בבני, ולא יהיה לו עמי דין ודברים לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. ואל יגיע לי בסיבתו שום נזק ואונס והפסד בשום צד ואופן שבעולם.

ובשכר זאת אני מתנדב מתנת ידי לצדקה (ויתן מייד את הצדקה שנדב) למנוחת נפשו רוחו ונשמתו, ובעד ההוא רוחא שהניח באשתו להעלותו ולחברו עם נפשו רוחו ונשמתו, ולפדותם ולהצילם מכל מיני עונשים ולהעלותם למעלה לגן עדן העליון להתעדן באפרסמא דכייא בעץ החיים ואכל וחי לעולם.

והשומעים יענו ויאמרו זה:

בצירוף קודשא בריך הוא ושכינתיה וברשות בית דין של מעלה וברשות בית דין של מטה וברשות תורתינו הקדושה וברשות סנהדרי גדולה וברשות סנהדרי קטנה וברשות הקהל הקדוש הזה.

מסכימים אנחנו וגוזרים בכח תורתינו הקדושה על אותו הרוח שהניח פלוני בן פלונית נשמתו עדן בגוף האישה הזאת פלונית בת פלונית, שיסתלק ויצא מגופה וילך ויתחבר עם נפשו רוחו ונשמתו במקום הראוי להם, ויסלק מן האישה הזאת פלונית בת פלונית כל מין רשות ושליטה שיש לו עליה, ולא ישאר עוד לפלוני בן פלונית הנזכר שום רשות ושליטה על האישה פלונית בת פלונית כלל בשום צד ואופן שבעולם.

וגם בכלל הגזרה היא על אותו הרוח של פלוני בן פלוני ועל נפשו רוחו ונשמתו שלא יהיה להם כח ורשות להזיק לפלוני בן פלונית השם יחיהו וישמרהו בשום נזק שבעולם לא בגופו ולא בנפשו רוחו ונשמתו ולא בבניו כשיהיה לו, ולא בממונו ולא בכל אשר לו.

ולא יגיע לפלוני בן פלונית בסיבת אותו הרוח של פלוני בן פלונית שום נזק והפסד ושום עונש בשום צד ואופן שבעולם, ולא יהיה עמו דין ודברים לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. אמן נצח סלה ועד.

אין לכם 10 תלמידי חכמים שיעשו לכם סדר תיקון אלמנה ?

אנחנו יכולים להיות השלחים שלכם

צרו קשר או בוואטסאפ 052-5052005

* כרוך בתורמה לישיבה

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה