תפילה לביטול קללה – שקיללו אותו או קילל אחרים או שקילל את עצמו

תפילה לביטול קללה – לאדם שקיללו אותו או שקילל אחרים או שקילל את עצמו (שימו לב זאת לא סדר התרת קללות שעושים הרבנים אלא תוספת תפילה שטוב שהאדם יאמר בעצמו).

"דום להשם והתחולל לו. ואהי כאיש אשר לא שומע ואין בפיו תוכחות, כחרש לא אשמע וכאלם לא יפתח פיו"

תפילה לביטול קללה – שאדם יאמר על עצמו.

רבונו של עולם עזרני והושיעני שאזכה לשתוק ולידום למחרפי ולמבזי נפשי, ולמקללי נפשי תדום, ואהיה מן הנעלבים ואינם עולבים שומעים חרפתם ואינם משיבים עושים מאהבה ושמחים בייסורים.

לישועתך אני מצפה, ולסליחותיך אני מקווה, שתעשה עמי כחסדיך ונפלאותיך הגדולים והנוראים, ותמלא עלי רחמים, ותעשה עמי נסים ונפלאות גדולות ונוראות, ותצייר בעצמך האור הבא מלמעלה בבחינת ברכה ושלום וחיים וטוב. וימשך עלינו האור הקדוש מלמעלה לברכה ולא לקללה. כמו שכתוב: "הנה ברך לקחתי וברך ולא אשיבנה".

ויקוים מקרא שכתוב: "ולא אבה השם אלוקיך לשמוע אל בלעם. ויהפוך השם אלוקיך לך את הקללה לברכה כי אהבך השם אלוקיך". כי אין לי שום תקוה ומנוס ומבטח ומשען, כי אם עליך לבד. ועל הצדיקים אמתיים אשר אנו נשענים עליהם תמיד, בכוחם נשענתי לצעוק אליך תמיד, ולצפות לרחמיך ולישועתך.

יהי רצון שיהיו דברי אלה, קרובים אל השם אלוקינו יומם ולילה לעשות משפט עבדו, ומשפט עמו ישראל דבר יום ביומו, למען דעת כל עמי הארץ כי השם האלוקים אין עוד!

כי אין לי שום תקוה ומנוס ומבטח ומשען, כי אם עליך לבד. ועל הצדיקים אמתיים אשר אנו נשענים עליהם תמיד, בכוחם נשענתי לצעוק אליך תמיד שתמתיק מעלי את הדינים והייסורים והקללות והרעות, כי עיני אליך צופיות לרחמיך ולישועתך. עשה עמי מה שתעשה רק שיהיה ברחמים ובאופן שאזכה להתקרב אליך על ידי צדיקי האמת ברחמים ובלי ייסורים וחסימות, באופן שאזכה בחיי חיש קל מהרה לשמירת הברית ולהתקרב אליך ולדעת שהכל ממך אלינו לטובה, להתעורר משנתינו ולהתקרב אליך ולתורתך וצדיקך האמיתיים, לחיות חיי נצח נצחים לחיי עולם הבא שזה עיקר חיותינו.

ותקיים בנו את הנאמר: ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד. והשבתי חיה רעה מן הארץ, וחרב לא תעבור בארצכם. ותשגיח ברחמיך הרבים שיעלו כל האדים מן הארץ לטובה, שיהיו נעשים מן האדים תמיד גשמי ברכה ונדבה בעתם ובזמנם, ולא יתהפכו האדים לשפיכת דמים חס ושלום.

ותוציא את האדמה (ובפרט ארץ ישראל הקדושה) מקללותיה שנתקללה בעון אבותינו ובעוונינו, ותהפוך כל הקללות שעלינו ומעל כל עמך ישראל לברכות וישועות נפלאות לכל ישראל בכל מקום שהם, "כי אתה כל תוכל ולא יבצר ממך מאומה".

רבונו של עולם רחם עלינו וברכנו בכל מעשי ידינו, ותן לנו פרנסתנו מאיתך בהרחבה גדולה בקדושה ובטהרה. ותתן לנו כל מחסורנו וכל הצטרכותינו קודם שנצטרך להם. ותצילנו ברחמיך הרבים מן העניות ומן החוסר.

ותזמין פרנסתנו קודם שנצטרך להם ברוח ולא בצמצום, בהתר ולא באיסור, בכבוד ולא בביזוי, בנחת ולא בצער, מתחת ידך הרחבה והמלאה, באופן שאוכל לעשות רצונך באמת כל ימי חיי מעתה ועד עולם:

ותזכני למידת ענווה באמת לאמתו, ונפשי כעפר לכל תהיה ואזכה לידע שפלותי באמת. ותצילני ברחמיך הרבים מן הכעס, שלא אכעס לעולם על שום דבר, ולא אהיה קפדן כלל ולא יהא בלבי שום כעס והקפדה ולא תצא מפי שום קללה. רק אזכה לדבק במידותיך להיות טוב לכל, ולמקללי נפשי תדום.

וזכני להיות מן הנעלבים ואינם עולבים שומעים חרפתם ואינם משיבים, ולמקללי – נפשי תדום. ועל כל מיני בזיונות וחירופים וגידופים שאשמע מאיזה אדם שיבזה אותי, אדם ואשתק לו, כמו שכתוב: "דום להשם והתחולל לו. ואהי כאיש אשר לא שומע ואין בפיו תוכחות, כחרש לא אשמע וכאלם לא יפתח פיו", כי באמת ידעתי השם, כי כל מיני בזיונות שבעולם לא יספיקו לכפר על מעשי…

ותזכני שלא אכון לצערם על ידי שתיקתי שאשתוק להם, רק כל כונתי בשתיקתי יהיה מאהבה באמת, ותהיה בעזרי תמיד שאהיה נזהר בזהירות גדול שלא לבייש ולחרף אותם ואף אחד מישראל.

פסוקים לביטול קללה :

"את השם אלוקיך תירא אותו תעבוד, ובו תדבק ובשמו תשבע".
"אחרי השם אלוקיכם תלכו, ואותו תיראו ואת מצותיו תשמרו, ובקולו תשמעו ואותו תעבודו, ובו תדבקון".
"העדותי בכם היום את השמים ואת הארץ החיים והמוות נתתי לפניך הברכה והקללה, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך. לאהבה את השם אלוקיך לשמוע בקולו ולדבקה בו כי הוא חייך וארך ימיך".

ועתה עתה, איך נהפכנו, "היעזוב מצור שדי מים קרים נוזלים. לחצוב להם בארות נשברים אשר לא יכילו המים". היתכן להפסיק חס ושלום המחשבה מחי החיים ומתורת אמת…

השם מלך. עבדו את השם בשמחה בואו לפניו ברננה. יערב עליו שיחי אנכי אשמח בהשם. התהללו בשם קדשו, ישמח לב מבקשי השם.
זכרני השם ברצון עמך, פקדני בישועתך. לראות בטובת בחיריך, לשמוח בשמחת גויך להתהלל עם נחלתך. יראו ישרים וישמחו וכל עולה קפצה פיה. יקללו המה ואתה תברך קמו ויבשו ועבדך ישמח. יראיך יראוני וישמחו כי לדברך יחלתי. ישמח ישראל בעושיו בני ציון יגילו במלכם":

הסירו קללות ועין הרע מעליכם – תרמו עכשיו

לטובת תלמידי חכמים עניים הגונים ותזכו לישועה שלכם !

תרומה דרך פייפל ישראל

תרומה מאובטחת דרך חברת קשר

קיללתם מישהו/י רוצים לבטל את הדיבור הלא טוב שיצא ממכם?

תאמרו את התפילה הבאה:

מסירת מודעה למי שקילל אחרים או שקילל את עצמו

יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ אֲדֹנָי אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ. שֶׁכָּל הַקְּלָלוֹת וְהָאִרוּרִים וְהַחֲרָמוֹת וְהַשַּׁמַּתּוֹת שֶׁקִּלַּלְנוּ. אוֹ שֶׁאֵרַרְנוּ. אוֹ שֶׁנִּשְׁבַּעְנוּ. אוֹ שֶׁנִּדִּינוּ. אוֹ שֶׁהֶחֱרַמְנוּ. אוֹ שֶׁשִּׁמַּתְנוּ. אֶת עַצְמֵנוּ אוֹ אֶת אֲחֵרִים אֲשֶׁר מִזֶּרַע יִשְֹרָאֵל הֵמָּה. אוֹ אֲחֵרִים שֶׁקִּלְּלוּ. אוֹ שֶׁאֵרְרוּ. אוֹ שֶׁהֶחֱרִימוּ. אוֹ שֶׁשִּׁמְּתוּ אוֹתָנוּ. אוֹ אֶת נָשֵׁינוּ. אוֹ אֶת זַרְעֵנוּ. אוֹ אֶת בְּנֵי בֵיתֵנוּ. וּבִפְרָט אִם עָבַרְנוּ עַל אַרְבָּעָה וְעֶשְֹרִים דְּבָרִים שֶׁבֵּית דִּין מְנַדִּים עֲלֵיהֶם, חַס וְשָׁלוֹם, וּפָתַחְנוּ פִינוּ לְרָעָה.

יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ אֲדֹנָי אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ. אֱלֹהֵינוּ שֶׁבַּשָּׁמַיִם וּבָאָרֶץ. שֶׁאַל יִשְׁלְטוּ בָנוּ וְאַל יַעֲשֹוּ בָנוּ שׁוּם רֹשֶׁם. וְכָל הַקְּלָלוֹת יִתְהַפְּכוּ עֲלֵיהֶם וְעָלֵינוּ לְטוֹבָה וְלִבְרָכָה. כְּדִכְתִיב: וַיַּהֲפֹךְ אֲדֹנָי אֱלֹהֶיךָ לְּךָ אֶת הַקְּלָלָה לִבְרָכָה, כִּי אֲהֵבְךָ אֲדֹנָי אֱלֹהֶיךָ.

כֻּלָּם יִהְיוּ בְּטֵלִים וּמְבֻטָּלִים וַחֲשׁוּבִים כִּכְלִי חֶרֶס הַנִּשְׁבָּר וּכְדָבָר שֶׁאֵין בּוֹ מַמָּשׁ. וְכָל מִינֵי עַיִן הָרָע יוּסְרוּ מֵעֲלֵיהֶם וּמִבָּתֵּיהֶם וְיֻשְׁלְכוּ לִמְצוּלוֹת יָם. כַּכָּתוּב: וְלֹא יִדְבַּק בְּיָדְךָ מְאוּמָה מִן הַחֵרֶם. לְמַעַן יָשׁוּב אֲדֹנָי מֵחֲרוֹן אַפּוֹ. וְנָתַן לְךָ רַחֲמִים וְרִחַמְךָ וְהִרְבֶּךָ כַּאֲשֶׁר נִשְׁבַּע לַאֲבֹתֶיךָ.

אָנָּא אֲדֹנָי הִתְמַלֵּא רַחֲמִים. וְיִכְבְּשׁוּ רַחֲמֶיךָ אֶת כַּעֲסֶךָ, וְיִגֹּלּוּ רַחֲמֶיךָ עַל מִדּוֹתֶיךָ וְיִתְמַתְּקוּ הַדִּינִים, וּזְכֹר לָנוּ עֲקֵדָתוֹ שֶׁל יִצְחָק אָבִינוּ עָלָיו הַשָּׁלוֹם כְּאִלּוּ אֶפְרוֹ צָבוּר וּמֻנָּח עַל גַּבֵּי הַמִּזְבֵּחַ. וְהַבֵּט בְּאֶפְרוֹ לְהַצִּילֵנוּ לָנוּ וּלְכָל יִשְֹרָאֵל מִכָּל רָע.

וּתְבַטֵּל מֵעָלֵינוּ וּמֵעַל כָּל יִשְֹרָאֵל כָּל גְּזֵרוֹת קָשׁוֹת וְרָעוֹת בְּשֵׁם (קר"ע שט"ן). וְכָל הַקְּלָלוֹת וַחֲלוֹמוֹת רָעִים וּפִתְרוֹנוֹת רָעִים. וּפִתְחוֹן פֶּה לְרָעָה וְכָל גְּזֵרוֹת רָעוֹת. כֻּלָּם יִתְהַפְּכוּ עֲלֵיכֶם וְעָלֵינוּ לְטוֹבָה וְלִבְרָכָה. כַּכָּתוּב:

וְלֹא אָבָה אֲדֹנָי אֱלֹהֶיךָ לִשְׁמֹעַ אֶל בִּלְעָם וַיַּהֲפֹךְ אֲדֹנָי אֱלֹהֶיךָ לְּךָ אֶת הַקְּלָלָה לִבְרָכָה, כִּי אֲהֵבְךָ אֲדֹנָי אֱלֹהֶיךָ. וּכְתִיב: וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּאֲדֹנָי אֱלֹהֵיכֶם, חַיִּים כֻּלְּכֶם הַיּוֹם. עֲשֵֹה לְמַעַן שְׁמָךְ. עֲשֵֹה לְמַעַן יְמִינָךְ. עֲשֵֹה לְמַעַן תּוֹרָתָךְ. עֲשֵֹה לְמַעַן קְדֻשָּׁתָךְ. אֲדֹנָי עֹז לְעַמּוֹ יִתֵּן, אֲדֹנָי יְבָרֵךְ אֶת עַמּוֹ בשלום

תפילה אחרי המסירת מודעה לביטול קללה

ריבונו של עולם הריני מוסר מודעה זאת לפניך, שמעכשיו אני מבטל את אותם המחשבות והרהורים רעים ורצונות הלב שהם נגד רצונך, ויהיו בטלים ומבוטלים כחרס הנשבר, ומכל שכן אם אדבר איזה דיבור רע ואסור. מעכשיו יהיו בטלים ומבוטלים.

ועתה הריני מבאר ומפרש באר היטב ואני מגלה דעתי ועומק רצונותי בכל ליבי, שמאויי וכונותיי לעבוד את בוראי אלוקי אברהם יצחק ויעקב וישראל, עבודה שלימה ותמימה, במחשבה דיבור ומעשה ביראה ואהבה ושמחה כדת מה לעשות. וכל מחשבה ודיבור ומעשה שהם נגד רצונך תתברך, מעכשיו בטלים ומבוטלים המה, כי הם מצד היצר הרע והכל הבל.

ונזכה מעכשיו לשמור את דיבורינו ומעשינו ומחשבותינו שהכל יהיה לעשות נחת רוח לפניך למען שמך ולמען עמך ישראל אהוביך, בלי שום פניה כלל. המקום ברחמיו יעזרנו על דבר כבוד שמו מעתה ועד עולם. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך אדוני צורי וגואלי:

יהי רצון שקללת חינם לא תבוא עליכם ולא אף אחד מעם ישראל. אמן.

תעשו צעד נבון ונכון להצלחה הרוחנית שלכם !

 

כנסו עכשיו – למנות שליח להתרת קללות מעליכם ובנית ביתכם!

מסלול חד פעמי: התרת קללה – חד פעמית 165 ש"ח [כמנין "קללה"] – לחץ כאן

מסלול קבוע: כולל חבילה רוחנית מלאה = מסלול המנצח לנצח!

תרמו 86 ש"ח לאדם 160ש"ח למשפחה – לשנה

ותקבלו :

ייעוץ וכלים רוחניים לישועה והצלחה הרצויה – כולל:

+ תפילות קבועות כל יום במקומות הקדושים

+ התרת קללות + הסרת עין הרע בעופרת

+ פדיון נפש + גורל הגר"א + פתרון חלומות

+ הדרכה וייעוץ עם רבני הישיבה ועוד..

* התרומה חודשית מינימום לשנה

לפרטים נוספים מסירת שמות או ייעוץ צלצלו עכשיו

050-4161022 או בוואטסאפ 052-565-2005

סדר ותפילת התרת קללות

בדרך כלל מתבצעת ביום שישי בבוקר מיד לאחר תפילת שחרית
או באותו יום לפי בקשת התורם. ניתן להירשם במשך כל השבוע!

תרומה דרך פייפל ישראל

תרומה מאובטחת דרך חברת קשר

סגולה נגד עין הרע
נגד עין הרע וכישופים | סגולות וקמעות של רבי נחמן מברסלב נכתבות על ידי חסיד ברסלב ירא שמיים על פי כל כללי ספרות סת"ם בהתאמה אישית 050-4161022
הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה