תפילה להמתקת הדינים

תפילה להמתקת הדינים והייסורים מעל האדם למי שרוצה שהחיים יזרמו בשמחה

תפילה להמתקת הדינים מיועדת למי שרוצה חיים טובים, בלשון העולם 'זורמים',
עם סייעתא דשמייא (סיוע משמיים) בלי מניעות ובלי טירדות וקשיים מיותרים
צריך לראות להמתיק מעליו את הדינים.

כי אדם הוא אדם, ואוסף נקודות חובה על מעשים קלקולים, גם נקודות טובות על מעשים טובים,
וצריך מידי פעם לראות להמתיק את הדינים שלא יקבל "שלילה" או ייסורים חס ושלום מעבר ליכולת שלו,
על כן טוב להמתקת הדין לומר תפילה להמתקת הדינים, וטוב לאומרה כמה פעמים
עם תוספת מילים מהלב בקשות ותחינות במילים שלכם

עם תפילה להמתקת הדינים לפני השם בחן בחסד וברחמים – אפשר לזכות לחיים בלי צער ויגון מיותר,
כי ניסיונות תמיד יש ומבחנים צריך לעבור בעולם הזה לזכות לחיי עולם הבא…

אבל ע"י תפילה להמתקת הדינים – אפשר לעבור אותם ביתר שאת ובקלות בלי צער מיותר !

תפילה להמתקת הדינים

(ליקוטי תפילות צג , מיוסד ע"פ תורה ע"ד מליקוטי מוהר"ן)

ותרחם עלי ברחמיך הרבים, ברחמיך הגדולים
ותבטל מעלי כל מיני דינים שבעולם, ותשמרני ותצילני תמיד מכל הדינים הקשים
הנמשכין מסטרא דמסאבא מזהמת הנחש.
אנא יהוה, רחמיך רבים מאד, אל תעשה עמי כחטאי ולא תגמול עמי כעוונותי,
ועשה את אשר תעשה ברחמיך הרבים, ושמרה נפשי, והצילני מדינים הקשים האלו הנמשכין דרך הסטרא אחרא.

ותרחם עלי ותהיה בעזרי, ותתן לי דעת ושכל דקדושה, לעסוק בתורתך באמת,
באופן שאזכה להמתיק גם כל הדינים הקדושים הנמשכין דרך הקדושה שהם בחינות גבורות יצחק,
אשר כל אלו הדינים הקדושים הם לטובה, גם אותם אזכה להמתיק שיתהפכו לחסדים גמורים.
מכל שכן שלא ישתלשל מהם חס ושלום שום דינים קשים רחמנא לצלן:

ייסורים

רבונו של עולם, ידעתי ואני מאמין שכל הדינים והייסורים העוברים עלינו בכלליות ישראל
ובפרטיות מה שעובר על כל אחד ואחד בכל עת ובכל זמן, וכל המניעות והבלבולים המונעים ומבלבלים אותנו מעבודתך,
כולם נשלחים מאתך לטובתנו, ואם אנחנו חושבים אותם לרעות חס ושלום, אלוהים חשבה לטובה,
כי כונתך תמיד לטובה כי ההתרחקות הוא עקר ההתקרבות, ואתה מוכיח ומייסר ומנסה ומצרף אותנו לטובתנו,
כמו שכתוב: "כי כאשר ייסר איש את בנו יהוה אלהיך מיסרך".

אבל מריבוי חלישות נפשנו, מריבוי עוונותינו, ומעוצם עכירת וגשמיות גופנו,
אין אנו יכולים לקבל אפילו דיניך הקדושים,
כי הייסורים והמניעות מבלבלים ומטרידים אותנו מאד מאד,
עד אשר "כשל כוח הסבל" עד אשר על ידי זה נתרחקנו ממך כמו שנתרחקנו.

ובפרט אנכי הדל והאביון וכו' אשר אתה לבד יודע כל מה שעבר עלי מילדותי, מעודי עד היום הזה וכו',
(ויפרש כל שיחתו כל המניעות והבלבולים והייסורים וההסתות והניסיונות והצירופים שעברו עליו מעודו,
וכל המכשולות והחטאים והפשעים שנכשל בהם וכו' וכו', כל אחד ואחד כפי מה שיודע בנפשו את נגעי לבבו ומכאוביו),
ובודאי בכל מה שעבר עלי, בכולם כוונתך היה לטובה, לנסותני ולצרפני על ידי אלו הענינים דיקא,
אבל מעוצם קטנות ושטות דעתי ועכירת גופי, לא יכולתי לעמוד בשום בחינה דקה וניסיון קל וצרוף כל שהוא,
"בחנת לבי פקדת לילה צרפתני בל תמצא, זמותי בל יעבר פי".

תפילה להמתקת הדינים

רבונו של עולם, האומר לעולמו די יאמר לצרותי די,
וירחם עלי ברחמיו המרבים ברחמיו הגדולים,
בכוח הרחמים שחתרו והשיגו כל הצדיקים האמתיים,
וימתיק ויבטל כל הדינים מעלי, ומעל כל בני ביתי, ומעל כל הנלווים אלי, ומעל כל ישראל.
כי אין מי שיעמד בעדנו עתה בדור הזה בעוקבות משיחא באחרית הימים האלה, בעת צרה הזאת,
כי אם כוח וזכות כל השבעה רועים וכל הצדיקים שוכני עפר,
כחם וזכותם הגדול יגנו עלינו, וימליצו טוב בעדנו, ויעשו כחכמתם הגדולה, וכרחמיהם המרבים
וימתיקו ויבטלו מעלינו כל מיני דינים שבעולם, באופן שנזכה מעתה להתקרב להשם יתברך באמת.

ויהיה נמשך עלי ועל כל ישראל לב חדש ורוח חדשה דקדושה,
ואשכח לגמרי דרכי הרע ומחשבותי הרעות והמבלבלות מאד.
ואזכה מעתה לחשוב רק בתורה ועבודה בקדושה ובטהרה גדולה
ולהיות דבוק בך ובצדיקיך האמתיים ובתורתך הקדושה תמיד, באופן שאזכה לידע ולהבין תורתך הקדושה על בוריה ואמתתה.
ועל ידי זה אזכה לרפאות את נפשי מכל מכאוביה ותחלואיה ומכותיה האנושות והרבות והעצומות מאד מאד בלי שעור וערך ומספר,
אשר הרביתי להחלותה ולהכותה לייסרה ולהכאיבה, על ידי רבוי עוונותי ופשעי העצומים והרבים מאד,
אשר אין שום דרך לרפאותה כי אם ברחמיך הרבים לבד ובישועתך הגדולה והעצומה, כי ממך לא יפלא כל דבר.

קישורים נוספים לתפילות נפלאות בסגנון תפילה להמתקת הדינים – תפילה לישועה , תפילה נפלאה

וטוב לתת על פדיון נפש להסיר מעליו את הדינים –

פדיון נפש ע"י גדולי חסידי ברסלב – צלצלו 052-565-2005

הראה עוד

מאמר מקושר

13 תגובות

 1. ברחמים רבים ברכו את מרי מרים בת אליס ילדה בת 15 וחצי שהתעלפה איבדה את ההכרה שלה ומאז היא מונשמת עם פגיעה קשה במוח הרופאים לא נותנים תקווה או סיכוי אבל אנחנו המשפחה לא מפסיקים להתפלל ולהאמין ישועת השם כערף עין אנא תכוונו תפילה זו למען ברעאותה ולמען המתקת הדינים שתתבטל הגזרה הקשה. הזו מעלייה ויחד ים זאת לקרוא פרק תהילים למענה מרים מרי בת אליס לרפואה שלמה לחסדי שמיים

  1. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ירחם ויחוס ברוב חסדו על כול החולים בעמך ישראל ובינהם: שרון בת רות(אמא שלי) ורד בת יונה יעקוב בן שולמית חולה במחלה הנורא לא עלינו יש לו בנות קטנות ומצבו מחמיר ויהי רצון שיחזיר בתשובה שלמה את דבורה בת שרון, אמנון בן חווה, רות בת חווה, זוהר בת שרון

  1. לברך את אדל בת חדווה אלין רפואה שלמה רפואת הנפש והגוף
   רותם בת חדווה אלין רפואה שלמה רפואת הנפש והגוף
   אביב בת חדווה אליןרפואה שלמה רפואת הנפש והגוף
   הדר בת חדווה אלין רפואה שלמה רפואת הנפש והגוף
   מוטי בן מסעודה זל"בריאות ואריכות ימים
   חדווה אלין בת חביבה בריאות ואריכות ימים

 2. לברך את אדל בת חדווה אלין רפואה שלמה רפואת הנפש והגוף
  רותם בת חדווה אלין רפואה שלמה רפואת הנפש והגוף
  אביב בת חדווה אליןרפואה שלמה רפואת הנפש והגוף
  הדר בת חדווה אלין רפואה שלמה רפואת הנפש והגוף
  מוטי בן מסעודה זל"בריאות ואריכות ימים
  חדווה אלין בת חביבה בריאות ואריכות ימים

כתיבת תגובה